lunedì 30 giugno 2008

Insìmå dål tåc.


domenica 29 giugno 2008

Tåbàch e tåbåcà.

Unå piåntå 'd tåbàch.

Iér dòpdišnà umå cumincià å trådüv i påròl dål nòs diålåt chi cuménciån pår "T". Tra i prim ch'umå truà 'gh érå "Tåbàch". M'è gnü in mént quånd då fiö iütàvåm å "stirà" 'l tåbàch e vådìvåm i grånd å "infilà" i föi då culå piåntå chi...Må chisà pårchè intål nòs diålåt  "scåpà vìå tåntå fòrt" ås dišå "tåbåcà"?!...Intål fòrum åd diålétåndå.còm ö lišü che culå påròlå chi lå gh è åncåsì intål génuéš cul stés significà e ås pénså å unå  curüsión åd "tåbårcà", ciuè "nåvigà vèr l'išulå åd Tåbàrcå", in Tünišìå, ch'l'érå in pusès åd Génuå fén dål 1500 e l'érå tårméntå impurtånta pår lå påscå dål curàl.
Mah!...


R. M.

Vérsión in itåliån:

Ieri pomeriggio abbiamo cominciato a tradurre le parole del nostro

dialetto che iniziano per "T". Tra le prime che abbiamo trovato c'era ""Tåbàch" (tabacco). Mi sono ricordato di quando da ragazzi aiutavamo a "stirare" il tabacco e vedevamo i grandi "infilare" le foglie di questa pianta...Ma chissà per quale ragione nel nostro dialetto "fuggire velocemente" si dice "tabaccare"?!...Nel forum di dialettando.com ho letto che questa parola c'è anche nel genovese con lo stesso significato e si pensa ad una corruzione di "tabarcare", cioè "navigare verso l'isola di Tabarca", in Tunisia, che era in possesso di Genova fin dal 1500 ed era importantissima per la pesca del corallo.
Mah!...

R. M.

domenica 22 giugno 2008

Ål vòl dål gråvålón.
Vånårdì påsà, intål curtìl dål Pålàsi Pulón, 'gh è stai un bel cuncèrt dål Duo Zubitsky. Vladimir, ål pàdår, ål sunàvå l'årmònicå; Stanislav, ål fiö, ål sunàvå ål flauto. D'urìgin ucràinå, må då un pès in Itàliå, i dû sunådù i ån fai sintì dlå bèlå müšicå, tån' me ål "Vòl dål gråvålón", intål filmà, unå pàginå åd Rimskij-Kòrsåkòv tårméntå difìcilå.
(Chi di àltår vìdèo dål cuncèrt).

R. M.

Vérsión in itåliån:

Venerdì scorso, nel cortile di Palazzo Pollone, si è tenuto un bel

concerto del Duo Zubitsky. Vladimir, il padre, suonava la fisarmonica; Stanislav, il figlio, suonava il flauto. Di origine ucraina, ma da tempo in Italia, i due musicisti hanno proposto della bella musica, come il "Volo del calabrone", nel filmato, una pagina di Rimskij-Koòrsakòv assai difficile.
(Qui altri filmati del concerto).

R. M.

venerdì 20 giugno 2008

Unå bèlå sunàdå 'd cåmpån.
E turnåndå ål nòs låùr sü 'l diålåt åd Sånåšà, åm vénå in mént che sàbåt påsà, trå i tåntå påròl chi cuménciån pår "S"  ch'umå trådùt 'gh érå åncåsì "Sunà" e "Sunàdå", cun i mòd åd dì "Pìilå sü bàså che lå sunàdå l'è lóngå" e "Sunà me unå cåmpånå".
Å prupòsit åd sunàd e åd cåmpån, intål vìdéo, unå scåmpånàdå tårmèntå bèlå dl'ingégnér Michél Cüsón, fàiå å Gålbià, dòp ål réstàuro dlå tåstiérå d'un cåmpånén.
Bràu Michél!

R. M.

Vérsión in itåliån:

E tornando al nostro lavoro sul dialetto di Sannazzaro, mi
sovviene che sabato scorso, tra le tante parole inizianti per "S" che abbiamo tradotto, v'erano anche  "Sunà" (suonare, suonato) e "Sunàdå" (suonata), cun i mòd åd dì "Pìilå sü bàså che lå sunàdå l'è lóngå" ("Prendila su bassa, che la suonata è lunga" e "Sunà me unå cåmpånå" (Suonato come una campana").
A proprosito di suonata e di campane, nel video, una bellissima scampanata dell'ingegner Michele Cuzzoni, fatta a Galbiate, dopo il restauro della tastiera di un campanile.
Bravo Michele!

R. M.

giovedì 19 giugno 2008

Cun lå fårénå 'd riš.

Biscòt, pån e turtå fai cun lå fårénå 'd ris.

Å l'ültimå Sàgrå dål Riš s'è pårlà åncåsì dlå "De.C.O" (Dénuminåsión Cumünàl d'Urìgin), istitüì l'an påsà dål Cumûn pår cénsì e vålurišà i nòs tìpich prudùt då furån, me i biscòt, ål pån e lå turtå fai cun lå fårénå 'd riš. Pår såvén pûsè, åndè å culå pàginå chi.

R. M.

Vérsión in itåliån:

All'ultima Sagra del Riso s'è parlato pure della "De.C.O."

(Denominazione Comunale d'Origine), istituita l'anno scorso dal Comune per censire e valorizzare i nostri tipici prodotti da forno, come i biscotti, il pane e la torta fatti con la farina di riso. Per saperne di più, a questa pagina.


R. M.

martedì 17 giugno 2008

Dådré å un bón piat åd riš.

Intål vìdéo, lå part inisiàl dlå rélåsión tinü då lå Prufésurèså Luigiå Fåvàlli, nütrisiunìstå e gåstrònumå, å lå Sàgrå dål Riš. Lå prufésurèså l'à pårlà då stå piåntå insì impurtåntå, di OGM, dlå biòdivèrsità e åd tüt cul ch'ågh è dådré å un bón piat åd riš. Pår finì, l'à préšéntà di bèi ricèt å bàš 'd riš...då måt sübit in pràticå...
Clichè pår våd òn line lå sò préšéntåsión (in Flash) e pår léš e ståmpà i sò ricet.

R. M.

Vérsión in itåliån:

Nel video, la parte iniziale della relazione tenuta dalla

Professoressa Luigia Favalli, nutrizionista e gastronoma, alla Sagra del Riso. La professoressa ha parlato di questa pianta così importante, di OGM, della biodiversità e di tutto quello che c'è dietro a un buon piatto di riso. Per finire, ha presentato delle belle ricette a base di riso...da mettere subito in pratica... Cliccate per vedere on line la sua presentazione (in Flash) e per leggere e stampare le sue ricette.

R. M.

lunedì 16 giugno 2008

I mundén in puišìå.
Intål vìdéo, unå part dl'intérvént dlå Prufésurèså Måriùciå Passadore åd sàbåt, å lå Sàgrå dål Riš, sùrå ål riš intlå létèråtürå. Lå prufésurèså, tårméntå géntìl, ultrå å låsàm ål tèsto intégràl dlå sò rélåsión, lå m'à dai unå puišìå in diålåt süi mundén. Såvrìs nò 'd précìš in che diålåt l'è ståiå scrìtå, åm par nò un diålåt dlå bàså Lümlénå, fórse dlå šònå 'd Påvìå: m'infurmårö. In fiånch, lå trådüsión intål nòs diålåt.


I mundìTucc i ann, in di casìn dIa Lumlina,


dal bergamasch o dal brescio,


i rivivan i mundì, par la munda dal ris.


I rivivan cu la sò valiseta ad cartó


o cu 'l fagòtt, cu dentar poc stras


e al vistì da met su la fèsta, par baIà.


I sivan ad tucc i età,


ma la magiur part i sivan fiolèt,


cu i très lucid su i spal,


cu i mä ancura lis e roesa,


cu 'l coer pi ad sògn.


I ghignivan par gnènt,


i sivan .cuntent,


cuma se i andisan a ' na fèsta, a baIà.


I madar ad familia, inveci,


che i ivan lasa i sò fioe, la sò ca,


i ivan no vö6ia da schersà...


i ivan al magó e i cantivan par no pensà.


DIa matina a la sira, cu l'aqua fi ai snöcc,


la schèna piegà, suta al sul ch' al pichiva,


cu i muscriì che i pluchivan


e 'l sudur ch'al sgurghiva cuma 'na funtana,


i mundi i fivan al sò lavur:


al lavur dIa munda, par quaranta dì.


I sivan strac, la schèna


la fiva mal, ma...dòpu sèna,


quand da i paìs visì


i gnivan i giuvnòt in bicicleta o in mòturì,


pasiva ogni strachesa e via...


insü la cana o su 'l selì


i andivan in di baler a baIà


o in di buscó, a murusà...


E piä piä i mä i gnivan sgunfi e rus


e 'l coer as vuiva ad tucc i sogn...


Quaranta dì, cuma la pasió dal Signur.


Pö la munda l'iva finì:


la riséra la restiva là sulitaria, abandunà,


cu 'pena al "gra gra" di ran


e la sinfunia di muscrì.


Ma in cül ris, ch'l gniva su pianì pianì,


i mundi i ivan lasà un quai brandel dIa sò anma


e un quai stras ad sogn, da ritruvà ritruvà                                         .


magari l'ann che gniva...chisà...


 


Angela Freggi Pastormerlo


 


 I mundènTüt i an, in di casén dIå Lumlénå,


dål bérgåmàsch ò dål brésciån,


i rivàvan i mundén, pår la móndå dål riš.


I rivàvån cun lå sò vålišåtå åd cårtón


ò cul fågòt, cun déntår pòch stras


e ål vistì då  måt sü lå fèstå, pår båIà.


I érån åd tüti i étà,


må lå mågiùr part i érån fiulåt,


cui trås lücid süi spal,


cui mån åncùrå söli e ròšå,


cul cör pén ad sògn.


I ghignàvån pår gnìnt,


i érån cuntént,


tån' me se i åndàsån å unå fèsta, å båIà.


I màdår åd fåmiliå, invéci,


che i àvån låsà i sò fiö, lå sò ca,


i gh'àvån nò vöiå då scårsà...


i gh'àvån ål mågón e i cåntàvån pår nò pinsà.


DIå måténå å lå sirå, cun l'àquå fén åi snög,


lå schénå piégà, sutå ål su ch' ål picàvå,


cui muschìn che i plucàvån


e 'l südùr ch'ål culàvå šü me 'nå funtånå,


i mundén i fàvån ål sò låùr:


ål låùr dIå móndå, pår quåråntå dì.


I érån strach, lå schénå


lå fàvå mal, må...dòp sénå,


quånd dåi påìš å prèså


i gnivån i giunòt in biciclåtå o in muturén,


påsìvå ògni stråcåså e viå...


inslå càna ò sül sédilén


i åndàvån inti bålér å båIà


ò inti büscón, å murušà...


E piån piån i mån i gnìvån šgónfi e rus


e 'l cör ås vuiìvå åd tüti i sògn...


Quåråntå dì, tån' me lå påsión dål Signùr.


Pö lå móndå l'érå finì:


lå rišèrå lå råstivå là sulitàriåa, åbåndunà,


cun åmmà ål "gra gra" di rån


e lå sinfunìå di muschìn.


Må in cul ris, ch'ål gnivå sü piånén piånén,


i mundén i iàvån låsà un quai tucåt dIå sò ånmå


e un quai stras åd sògn, då ritruà


 


mågàri l'an dòp...chisà...


 


Angela Freggi Pastormerlo


 


 
R. M.

Vérsión in itåliån:

Nel video, una parte dell'intervento della Professoressa Mariuccia

Passadore di sabato, alla Sagra del Riso, sul riso nella letteratura. La professoressa, gentilissima, oltre a lasciarmi il testo integrale della sua relazione, mi ha dato una poesia in dialetto sulle mondine. Non saprei di preciso in quale dialetto sia stata scritta, nom mi pare della bassa Lomellina, forse della zona di Pavia: m'informerò. In fianco, la traduzione in italiano.I mundìTucc i ann, in di casìn dIa Lumlina,


dal bergamasch o dal brescio,


i rivivan i mundì, par la munda dal ris.


I rivivan cu la sò valiseta ad cartó


o cu 'l fagòtt, cu dentar poc stras


e al vistì da met su la fèsta, par baIà.


I sivan ad tucc i età,


ma la magiur part i sivan fiolèt,


cu i très lucid su i spal,


cu i mä ancura lis e roesa,


cu 'l coer pi ad sògn.


I ghignivan par gnènt,


i sivan .cuntent,


cuma se i andisan a ' na fèsta, a baIà.


I madar ad familia, inveci,


che i ivan lasa i sò fioe, la sò ca,


i ivan no vöia da schersà...


i ivan al magó e i cantivan par no pensà.


DIa matina a la sira, cu l'aqua fi ai snöcc,


la schèna piegà, suta al sul ch' al pichiva,


cu i muscriì che i pluchivan


e 'l sudur ch'al sgurghiva cuma 'na funtana,


i mundi i fivan al sò lavur:


al lavur dIa munda, par quaranta dì.


I sivan strac, la schèna


la fiva mal, ma...dòpu sèna,


quand da i paìs visì


i gnivan i giuvnòt in bicicleta o in mòturì, pasiva ogni strachesa e via...


insü la cana o su 'l selì


i andivan in di baler a baIà


o in di buscó, a murusà...


E piä piä i mä i gnivan sgunfi e rus


e 'l coer as vuiva ad tucc i sogn...


Quaranta dì, cuma la pasió dal Signur.


Pö la munda l'iva finì:


la riséra la restiva là sulitaria, abandunà,


cu 'pena al "gra gra" di ran


e la sinfunia di muscrì.


Ma in cül ris, ch'l gniva su pianì pianì,


i mundi i ivan lasà un quai brandel dIa sò anma


e un quai stras ad sogn, da ritruvà                                          .


magari l'ann che gniva...chisà...


 


Angela Freggi PastormerloLe mondineTutti gli anni,  nelle cascine della Lomellina,

dal bergamasco o dal bresciano,


giungevano le mondine, per la monda del riso.


Arrivavano con la loro valigetta di cartone


o col fagotto, con dentro pochi stracci


e il vestito da indossare alla domenica, per ballare.


Erano di tutte le età,

ma la maggior parte erano ragazze,


con le trecce lucide sulle spalle,


con le mani ancora lisce e rosa,


con il cuore pieno di sogni.


Ridevano per niente,


erano contente,


come se andassero a una festa, a ballare.


Le madri di famiglia, invece,


che avevano lasciato i loro figli, la loro casa,


non avevano voglia di scherzare...


Avevano il magone e cantavano per non pensare.


Dalla mattina alla sera, con l'acqua fino alle ginocchia,


la schiena piegata, sotto il sole che picchiava


con le zanzare che pungevano


e il sudore che colava come una fontana,


le mondine facevano il loro lavoro:


il lavoro della monda, per quaranta giorni.


Erano stanche, la schiena


faceva male, ma... dopo cena,


quando dai paesi vicini venivano i giovanotti in bicicletta o in motorino,


passava ogni stanchezza e via...


sulla canna o sul sellino


andavano nelle balere a ballare


o tra i cespugli a far l'amore...


E pian piano le mani si facevano gonfie e rosse


e il cuore si svuotava di tutti i sogni...


Quaranta giorni, come la passione del Signore.


Poi la monda finiva:


la risaia restava là solitaria, abbandonata,


con appena il "gra gra" delle rane


e la sinfonia delle zanzare.


Ma in quel riso, che veniva su pian pianino,


le mondine avevano lasciato qualche brandello della propria anima


e un qualche straccio di sogno
da ritrovare


magari l'anno successiva, chissà...


Angela Freggi Pastormerlo
R. M.

venerdì 13 giugno 2008

Cåntån i mundén. - 1
Unå vòltå, å lå Sàgrå dål Riš  'gh érå åncåsì ål Còro di nòs mundén åd Sånåšà, må òrmài!... Intål filmà, un còro 'd mundén dlå Val Stàfurå: i cåntån "Séntå i rån chi cåntån" (Åmùr mè, piånšå nò).
E dumån e dumìncå, lå 27å  Sàgrå dål Riš.
Bónå Sàgrå å tüti!

(Ål prugràmå in PDF)

R. M

Vérsión in itåliån:

Un tempo, alla Sagra del Riso c'era pure il Coro delle nostre

mondine di Sannazzaro, ma ormai!...Nel filmato, un coro di mondine della Val Staffora: cantano "Senti le rane che cantano" (Amor mio non piangere).
E domani e domenica, la 27a Sagra del Riso.
Buona Sagra a tutti

( Il programma in  PDF)

R. M

giovedì 12 giugno 2008

Lå Sàgrå dål Riš. - 1
Pår ségnålà che sàbåt e dumincå chi då nüm ågh sårà lå 27å  Sàgrå dål Riš, un filmà tårméntå bèl tirà šü då un cìne fåmùš: "Riš 'mar".
Bónå Sàgrå å tüti!

(Ål prugràmå in PDF)

R. M

Vérsión in itåliån:

Per segnalare che sabato e domenica qui da noi ci sarà la 27a
Sagra
del Riso, un bellissimo filmato tratto da un film famoso: "Riso amaro".
Buona Sagra a tutti!

(Il programma in PDF)

R. M.

lunedì 9 giugno 2008

Sånåšårén in Bråšìl.
Lå bèlå cità dål filmà ås ciàmå Vitòriå. L'è in Bråšìl, intål stat d'Espirito Santo. Chi, å lå fén dål vòtcént, tånti sånåšårén émigrånt i èn rivà in cércå 'd furtünå, må i ån truà di cundisión åd vìtå tårméntå gram e tånti ågh ån låsà lå pèl. Iün då custi l'érå ål Fråncèsco Bòbbio, ("Pudàs"), che un pò prìmå då murì l'à cüntà tüt int unå låtrå che pö l'è stàiå püblicà int l'"Eco dlå Lümlénå", dirèt dål nònu dlå nòså Ròšålìå, l'Ålbìno Gérvåšén. Ål siur Joel Soprani, pronipóte dål Bòbbio, sicóme l'à vüst culå pàginå chi intål sit www.sannazzaro.com, l'à scrit pår såvén püsè. Ålùrå åm són fai dà då Rošålìå l'årtìcul cumplét e ågh l'ö måndà.
Ål dì d'incö ch'ås pàrlå tånt d'imigrà, šmintiùmås nò che dåchindrérå åncåsì tånti sånåšårén i èn duü 'ndà in gir p'r ål mónd in cércå 'd låùr...

R. M.

Vérsión in itåliån:

La bella città del filmato sichiama Vitoria. E' in Brasile, nello stato

di Espirito Santo. Qui, alla fine dell'ottocento, tanti sannazzaresi emigranti sono arrivati in cerca di fortuna, ma hanno trovato condizioni di vita pessime e tanti ci hanno lasciato la pelle.  Uno di questi era Francesco Bobbio, ("Pudàs"), che un po' prima di morire raccontò tutto in una lettera che poi venne pubblicata sull'"Eco della Lomellina", diretto dal nonno della nostra Rosalia, Albino Gervasini. Il signor Joel Soprani, pronipote del Bobbio, avendo visto questa pagina sul sito www.sannazzaro.com, ha scritto per saperne di più. Allora mi son fatto dare da Rosalia l'articolo completo e gliel'ho inviato.
Oggi che si parla tanto di immigrati, non dimentichiamoci che un tempo anche tanti sannazzaresi sono dovuti andare in giro per il mondo in cerca di lavoro...

R. M.

domenica 8 giugno 2008

Ål süflòt.
Iér dòpdišnà umå trådùt i påròl dål nòs diålåt chi vån då "sübüli" å "sulfår". Tra i àltår, umå truà åncåsì "süflòt". L'è un üšé dlå fåmìgliå di fringillidi e dlå sutfåmìgliå di råvårén. L'è fàcil då ålévà e l'impàrå pråst: ås pö mustràgh åncå di pìcul méludìi. Intål filmà 'gh è unå còpiå 'd süflòt.


R. M.

Vérsión in itåliån:

Ieri pomeriggio abbiamo tradotto le parole del nostro dialetto che

vanno da "sübüli" (subbuglio) a "sulfår" (fiammifero). Tra le altre abbiamo trovato anche "süflòt" (ciuffolotto). E' un uccello della famiglia dei fringillidi e della sottofamiglia dei cardellini. E' facile da allevare e apprende presto: gli si può insegnare anche piccole melodie. Nel filmato, una coppia di ciuffolotti.

R. M.

giovedì 5 giugno 2008

Bivùm inti cuntént càlic...

Lünédì 2 'd giügn, fèstå dlå Répüblicå,  'gh è stai un cuncèrt tårméntå bèl in Sån Bårnårdén, cun ål Còro "A. Vivaldi" e di brav cåntånt lìrich. Intål filmà, ål bis finàl: ål brindiši dlå Tråviàtå, che tüti å cunsùmå:
"Bivùm inti cuntént càlic,
che lå blåså å i infiùrå;
e lå fügévul urå
ch'ås inébriå å vulütà...."
(Altår filmà dål cuncèrt å culå pàginå chi).

R. M.

Vérsión in itåliån:

Lunedì 2 giugno, festa della Repubblica, si è tenuto un bellissimo

concerto in San Bernardino, con il Coro "A. Vivaldi" e dei bravi cantanti lirici. Nel filmato, il bis finale: il brindisi della Traviata, che tutti conosciamo:
"Libiam ne' lieti calici,
che la bellezza infiora;
e la fuggevol'ora
s'inebrïi a voluttà...".
(Altri filmati del  concerto a questa pagina).

R. M.
domenica 1 giugno 2008

Nüm.

Lå Tàtå intlå fòto dål Pépìno Mågnån.

Incö, lå nòså Ròšålìå l'è 'ndàiå å féstégià i ???ånt'an cui sò cuscrìt int'un bèl risturånt å Rivånåsån. Å lå fén dål dišnà l'à vurü léš culå puišìå chi, scritå då lé pår l'ucåšión:
19?? – 2008


 


P’R I NÒS ???TÅNT’AN


 


NÜM


 


Nüm, che sumå nåsü intlå nòså ca


cun l’åiüt dål nòs dutùr e dlå cumà.


 


Nüm, che sumå cråsü in témp åd guèrå


i s’ån ålvà cun di grån pumdåtèrå.


 


Nüm, che quånd ågh àvåm ål mal då gulå


ås fàv’n i pénélàd cun lå tintürå.


 


Nüm, che ciåpàvåm lå tus, quånd séråm fiö,


e ås lå fàvån påsà cul stumiårö.


 


Nüm, che ‘gh àvåm nò ‘ncùrå l’aqua in ca


ås låvàvåm intål såbår dlå bügà.


 


Nüm, che ‘gh àvåm lå stivå cun i cånón


ål lå fàvåm brundà bén cun ål cårbón.


 


Nüm, che pår scåldà ål lét måtìv’m ål prèv


quånd inti tåc ‘gh érå i cåndlòt e lå név.


 


Nüm, che å Nådàl ål nòs Géšü Båmbén


ås purtàvå lå scüfiå e ‘l pålturén.


 


Nüm, che å scòlå in primå um’impårà


å scriv cul pnén, lå cånùciå e ‘l cårimà.


 


Nüm, che giügàvåm in curt e intlå stra


tòpå, lå lipå e ‘l mónd ium pü šmintià.


 


Nüm, che quånd åndàv’m å l’Uråtòri


i Suòr ås fàvån dì i giåcülåtòri.


 


Nüm, che åndàv’m å viöl intål custón då Mšån


å gnivåm indré cul måsitén in mån.


 


Nüm, che lå sirå giügàv’m intål piåsö


tinìvåm inti nòs mån i lüšårö.


 


Nüm, che ålå Bòslå guårdàv’m i Cårågnón


å gniv’m å ca cun ål còl un bèl filón.


 


Nüm, che fàvåm lå nödå intl’Ågugnåtå


séråm pròpi i cåmpión dlå tumbåtå.


 


Nüm, che ål dì dlå fèstå inti gåbión


å puntàvåm in còpiå me i cuión.


 


Nüm, che åd télévišión ågh n’àvåm miå


åndàvåm tüti å vådlå å l’uståriå.


 


Nüm, che quånd åndàv’m å bålà ål Sålón


å fàvåm ål vistì növ pår l’ucåšión.


 


Nüm, che å vént’an umå pià lå påtént


umå impårà å guidà cun lå séšcént.


 


Nüm, che di vòlt ås par då våd tüt négår


‘gh umå i ånvùd ch’ås ténån sü ålégår.


 


Nüm, che å ???tånt’an umå vüst dål tüt


pinsùmå åmmà åi ròb bèi, šmintiùmå i brüt.


 


Nüm, che incö sumå chi å cüntàlå sü


ciåmumågh  åncü un pò d’an ål bón Géšü.


 


                                                          Tata

Åugùri å Ròšålìå e å tüti i sò cuscrìt!

R. M.

Vérsión in itåliån:


Oggi, la nostra Rosalia è andata a festeggiare i ???nt'anni coi suoi

coscritti in un bel ristorante a Rivanazzano. Alla fine del pranzo ha voluto leggere questa poesia, scritta da lei per l'occasione:
19?? – 2008


 


PER I NOSTRI ???TANT’ANNI


 


NOI


 


Noi, che siamo nati nella nostra casa


con l'aiuto del nostro dottore e della levatrice.


 


Noi, che siamo cresciuti durante la guerra


ci hanno cresciuti con delle gran patate.


 


Noi, che quando avevamo il mal di gola


ci facevano le pennellate con la tintura.


 


Noi, che prendevamo la tosse, quando eravamo ragazzi,


e ce la facevano passare con la polentina.


 


Noi, che non avevamo ancora l'acqua in casa


ci lavavamo nel mastello del bucato.


 


Noi, che avevamo la stufa con i tubi


la facevamo ardere bene con il carbone.


 


Noi, che per scaldare il letto mettevamo il "prete"


quando nei tetti c'erano i ghiaccioli e la neve.


 


Noi, che a natale il nostro Gesù Bambino


ci portava la cuffia e il cappottino.


 


Noi, che a scuola in prima abbiamo imparato


a scrivere col pennino, la cannuccia e il calamaio.


 


Noi, che giocavamo in cortile e nella strada


"talpa", la lippa, e il "mondo" non li abbiamo più dimenticati.


 


Noi, che quando andavamo all'Oratorio


le Suore ci facevan dire le giaculatorie.


 


Noi, che andavamo a viole nel costone di Mezzano


tornavamo col mazzettino in mano.


 


Noi, che la sera giocavamo in piazzetta


tenevamo nelle nostre mani le lucciole.


 


Noi, che alle Bozzole guardavamo i "Piagnucoloni"


venivamo a casa con un bel filone.


 


Noi, che nuotavamo nell'Agognetta


eravamo proprio i campioni del tuffo.


 


Noi, che alla sagra nei "gabbioni"


spingevamo in coppia come i coglioni.


 


Noi, che di televisione non ne avevamo mica


andavamo tutti a vederla all'osteria.


 


Noi, che quando andavamo a ballare al Salone


facevamo il vestito nuovo per l'occasione.


 


Noi, che a vent'anni abbiamo preso la patente


abbiamo imparato a guidare con la seicento.


 


Noi, che a volte ci par di vedere tutto nero


abbiamo i nipoti che ci tengono allegri.


 


Noi, che a ???tant’anni abbiam visto di tutto


pensiamo solo alle cose belle, dimentichiamo le brutte.


 


Noi, che oggi siamo qui a contarla su


chiediamo ancora un po' d'anni al buon Gesù.                                                          Tata

Auguri a Rosalia e a tutti i suoi coscritti!


R. M.