venerdì 20 giugno 2008

Unå bèlå sunàdå 'd cåmpån.
E turnåndå ål nòs låùr sü 'l diålåt åd Sånåšà, åm vénå in mént che sàbåt påsà, trå i tåntå påròl chi cuménciån pår "S"  ch'umå trådùt 'gh érå åncåsì "Sunà" e "Sunàdå", cun i mòd åd dì "Pìilå sü bàså che lå sunàdå l'è lóngå" e "Sunà me unå cåmpånå".
Å prupòsit åd sunàd e åd cåmpån, intål vìdéo, unå scåmpånàdå tårmèntå bèlå dl'ingégnér Michél Cüsón, fàiå å Gålbià, dòp ål réstàuro dlå tåstiérå d'un cåmpånén.
Bràu Michél!

R. M.

Vérsión in itåliån:

E tornando al nostro lavoro sul dialetto di Sannazzaro, mi
sovviene che sabato scorso, tra le tante parole inizianti per "S" che abbiamo tradotto, v'erano anche  "Sunà" (suonare, suonato) e "Sunàdå" (suonata), cun i mòd åd dì "Pìilå sü bàså che lå sunàdå l'è lóngå" ("Prendila su bassa, che la suonata è lunga" e "Sunà me unå cåmpånå" (Suonato come una campana").
A proprosito di suonata e di campane, nel video, una bellissima scampanata dell'ingegner Michele Cuzzoni, fatta a Galbiate, dopo il restauro della tastiera di un campanile.
Bravo Michele!

R. M.

Nessun commento:

Posta un commento