domenica 1 giugno 2008

Nüm.

Lå Tàtå intlå fòto dål Pépìno Mågnån.

Incö, lå nòså Ròšålìå l'è 'ndàiå å féstégià i ???ånt'an cui sò cuscrìt int'un bèl risturånt å Rivånåsån. Å lå fén dål dišnà l'à vurü léš culå puišìå chi, scritå då lé pår l'ucåšión:
19?? – 2008


 


P’R I NÒS ???TÅNT’AN


 


NÜM


 


Nüm, che sumå nåsü intlå nòså ca


cun l’åiüt dål nòs dutùr e dlå cumà.


 


Nüm, che sumå cråsü in témp åd guèrå


i s’ån ålvà cun di grån pumdåtèrå.


 


Nüm, che quånd ågh àvåm ål mal då gulå


ås fàv’n i pénélàd cun lå tintürå.


 


Nüm, che ciåpàvåm lå tus, quånd séråm fiö,


e ås lå fàvån påsà cul stumiårö.


 


Nüm, che ‘gh àvåm nò ‘ncùrå l’aqua in ca


ås låvàvåm intål såbår dlå bügà.


 


Nüm, che ‘gh àvåm lå stivå cun i cånón


ål lå fàvåm brundà bén cun ål cårbón.


 


Nüm, che pår scåldà ål lét måtìv’m ål prèv


quånd inti tåc ‘gh érå i cåndlòt e lå név.


 


Nüm, che å Nådàl ål nòs Géšü Båmbén


ås purtàvå lå scüfiå e ‘l pålturén.


 


Nüm, che å scòlå in primå um’impårà


å scriv cul pnén, lå cånùciå e ‘l cårimà.


 


Nüm, che giügàvåm in curt e intlå stra


tòpå, lå lipå e ‘l mónd ium pü šmintià.


 


Nüm, che quånd åndàv’m å l’Uråtòri


i Suòr ås fàvån dì i giåcülåtòri.


 


Nüm, che åndàv’m å viöl intål custón då Mšån


å gnivåm indré cul måsitén in mån.


 


Nüm, che lå sirå giügàv’m intål piåsö


tinìvåm inti nòs mån i lüšårö.


 


Nüm, che ålå Bòslå guårdàv’m i Cårågnón


å gniv’m å ca cun ål còl un bèl filón.


 


Nüm, che fàvåm lå nödå intl’Ågugnåtå


séråm pròpi i cåmpión dlå tumbåtå.


 


Nüm, che ål dì dlå fèstå inti gåbión


å puntàvåm in còpiå me i cuión.


 


Nüm, che åd télévišión ågh n’àvåm miå


åndàvåm tüti å vådlå å l’uståriå.


 


Nüm, che quånd åndàv’m å bålà ål Sålón


å fàvåm ål vistì növ pår l’ucåšión.


 


Nüm, che å vént’an umå pià lå påtént


umå impårà å guidà cun lå séšcént.


 


Nüm, che di vòlt ås par då våd tüt négår


‘gh umå i ånvùd ch’ås ténån sü ålégår.


 


Nüm, che å ???tånt’an umå vüst dål tüt


pinsùmå åmmà åi ròb bèi, šmintiùmå i brüt.


 


Nüm, che incö sumå chi å cüntàlå sü


ciåmumågh  åncü un pò d’an ål bón Géšü.


 


                                                          Tata

Åugùri å Ròšålìå e å tüti i sò cuscrìt!

R. M.

Vérsión in itåliån:


Oggi, la nostra Rosalia è andata a festeggiare i ???nt'anni coi suoi

coscritti in un bel ristorante a Rivanazzano. Alla fine del pranzo ha voluto leggere questa poesia, scritta da lei per l'occasione:
19?? – 2008


 


PER I NOSTRI ???TANT’ANNI


 


NOI


 


Noi, che siamo nati nella nostra casa


con l'aiuto del nostro dottore e della levatrice.


 


Noi, che siamo cresciuti durante la guerra


ci hanno cresciuti con delle gran patate.


 


Noi, che quando avevamo il mal di gola


ci facevano le pennellate con la tintura.


 


Noi, che prendevamo la tosse, quando eravamo ragazzi,


e ce la facevano passare con la polentina.


 


Noi, che non avevamo ancora l'acqua in casa


ci lavavamo nel mastello del bucato.


 


Noi, che avevamo la stufa con i tubi


la facevamo ardere bene con il carbone.


 


Noi, che per scaldare il letto mettevamo il "prete"


quando nei tetti c'erano i ghiaccioli e la neve.


 


Noi, che a natale il nostro Gesù Bambino


ci portava la cuffia e il cappottino.


 


Noi, che a scuola in prima abbiamo imparato


a scrivere col pennino, la cannuccia e il calamaio.


 


Noi, che giocavamo in cortile e nella strada


"talpa", la lippa, e il "mondo" non li abbiamo più dimenticati.


 


Noi, che quando andavamo all'Oratorio


le Suore ci facevan dire le giaculatorie.


 


Noi, che andavamo a viole nel costone di Mezzano


tornavamo col mazzettino in mano.


 


Noi, che la sera giocavamo in piazzetta


tenevamo nelle nostre mani le lucciole.


 


Noi, che alle Bozzole guardavamo i "Piagnucoloni"


venivamo a casa con un bel filone.


 


Noi, che nuotavamo nell'Agognetta


eravamo proprio i campioni del tuffo.


 


Noi, che alla sagra nei "gabbioni"


spingevamo in coppia come i coglioni.


 


Noi, che di televisione non ne avevamo mica


andavamo tutti a vederla all'osteria.


 


Noi, che quando andavamo a ballare al Salone


facevamo il vestito nuovo per l'occasione.


 


Noi, che a vent'anni abbiamo preso la patente


abbiamo imparato a guidare con la seicento.


 


Noi, che a volte ci par di vedere tutto nero


abbiamo i nipoti che ci tengono allegri.


 


Noi, che a ???tant’anni abbiam visto di tutto


pensiamo solo alle cose belle, dimentichiamo le brutte.


 


Noi, che oggi siamo qui a contarla su


chiediamo ancora un po' d'anni al buon Gesù.                                                          Tata

Auguri a Rosalia e a tutti i suoi coscritti!


R. M.


2 commenti:

  1. Complimenti per la poesia e tanti auguri.da trentasei anni abito a voghera ma rimango sannazzarese con il cuore. Cattaneo Giuseppe

    RispondiElimina
  2. A nome di Rosalia, grazie!

    Benvenuto sul blog!


    R. M.

    RispondiElimina