domenica 29 giugno 2008

Tåbàch e tåbåcà.

Unå piåntå 'd tåbàch.

Iér dòpdišnà umå cumincià å trådüv i påròl dål nòs diålåt chi cuménciån pår "T". Tra i prim ch'umå truà 'gh érå "Tåbàch". M'è gnü in mént quånd då fiö iütàvåm å "stirà" 'l tåbàch e vådìvåm i grånd å "infilà" i föi då culå piåntå chi...Må chisà pårchè intål nòs diålåt  "scåpà vìå tåntå fòrt" ås dišå "tåbåcà"?!...Intål fòrum åd diålétåndå.còm ö lišü che culå påròlå chi lå gh è åncåsì intål génuéš cul stés significà e ås pénså å unå  curüsión åd "tåbårcà", ciuè "nåvigà vèr l'išulå åd Tåbàrcå", in Tünišìå, ch'l'érå in pusès åd Génuå fén dål 1500 e l'érå tårméntå impurtånta pår lå påscå dål curàl.
Mah!...


R. M.

Vérsión in itåliån:

Ieri pomeriggio abbiamo cominciato a tradurre le parole del nostro

dialetto che iniziano per "T". Tra le prime che abbiamo trovato c'era ""Tåbàch" (tabacco). Mi sono ricordato di quando da ragazzi aiutavamo a "stirare" il tabacco e vedevamo i grandi "infilare" le foglie di questa pianta...Ma chissà per quale ragione nel nostro dialetto "fuggire velocemente" si dice "tabaccare"?!...Nel forum di dialettando.com ho letto che questa parola c'è anche nel genovese con lo stesso significato e si pensa ad una corruzione di "tabarcare", cioè "navigare verso l'isola di Tabarca", in Tunisia, che era in possesso di Genova fin dal 1500 ed era importantissima per la pesca del corallo.
Mah!...

R. M.

Nessun commento:

Posta un commento