martedì 2 ottobre 2012

Lå préšéntåsión dål lìbår-cd.


Då cùlå pàginå chi ås pö rivà åi filmà 'd lå préšéntåsión dål lìbår-cd "Ål nòs diålåt".
I link åi vari part i èn åtìv: clichègh insìmå!

lunedì 1 ottobre 2012

Lå fén åd "Minìn Minèlå".


Åv rišültå che, å Sånåšà, lå filåstròcå "Minìn Minèlå" (å pag. 475 dål lìbår "Ål nòs diålåt") lå finìsìvå insì?:
"Åndùmå å ca d'ùnå dònå 
å fas impråstà un michìn
gråtìn gråtìn!".