domenica 27 maggio 2012

Giån e Ghìtå.


"Giån e Ghìtå ch'i vån pår mårinén": ås dìså åd du pårsón (ùnå còpiå, må åncå nò) ch'i èn sémpår in gir åsèmå... In itåliån "Giovanni e Ghita (Margheritå)", prubåbilmént dåi tudåsch "Hansel e Gretel". Må... "i vån pår mårinén" d'indùå 'l rìvå? Fórse l'inìsi d'ùnå stòriå då cui témp là?

domenica 13 maggio 2012

W lå màmå!A cchiù sincera

Tengo na ‘nnammurata
ca è tutt’ ‘a vita mia.
Mo tene sittant’anne, povera mamma mia!
Cu chella faccia ‘e cera,
sotto ‘e capille janche,
me pare na sant’Anna
cu ll’uocchie triste e stanche.
Me legge dint’ ‘o penziero,
me guarda e m’anduvina
si tengo nu dulore
si tengo quacche spina.

TOTO’

Lå püsè sincérå

Ågh ö 'nå murùšå
ch'l'è tütå lå mè vìtå.
'Dès lå 'gh à sétånt an, gràmå màmå!
Cun cùlå fàciå 'd sìrå,
sùtå i cåvì biånch,
åm par ùnå sånt'Ànå
cu' i ög trist e strach.
Åm léšå int ål pinsér,
åm guàrdå e 'm induénå
s'ågh ö un quåi dulùr
s'ågh ö 'nå quåi spénå.