lunedì 24 dicembre 2012

Nådàl.


Nådàl

‘Gh ö nò vöiå
då tràm déntår
int un lümsé
då stra

‘Gh ö tåntå
stråcåså
int i spal

Låsèm insì
tån’ me nå
ròbå
pugià
int un
cåntón
e šmintià

Chi
ås séntå
gnint’àltår
che ål cald bón

Å stón
cui quàtår
sgårbülòt
åd füm
dål fuliè 
(da G. Ungaretti. Per la serie "la grande poesia 'arriva' anche attraverso il dialetto"...

giovedì 6 dicembre 2012

Må i ca i vòlån?

Un'àltrå ésprésión tìpicå dål nòs diålåt ch'ùmå nò mis int ål lìbår-cd: 
"Végh lå ca ch'å vòlå: avere la casa che vola, cioè in gran disordine".