lunedì 24 dicembre 2012

Nådàl.


Nådàl

‘Gh ö nò vöiå
då tràm déntår
int un lümsé
då stra

‘Gh ö tåntå
stråcåså
int i spal

Låsèm insì
tån’ me nå
ròbå
pugià
int un
cåntón
e šmintià

Chi
ås séntå
gnint’àltår
che ål cald bón

Å stón
cui quàtår
sgårbülòt
åd füm
dål fuliè 
(da G. Ungaretti. Per la serie "la grande poesia 'arriva' anche attraverso il dialetto"...

Nessun commento:

Posta un commento