lunedì 28 luglio 2008

Bón Sån Sånåšà!


Incö, 28 lüi, l'è lå nòså fèstå påtrunàl: bón  "Sån Sånåšà" å tüti! E pår féstégià mich'ås dév lå nòså trådisión, un bèl piàt åd gnòch! Gh i nò vöiå då fai? Åndè ståsìrå là bas å lå rišérìå (ådès "Piàsàl Måinòli"), å lå "Fèstå di gnòch" dlå Prò lòco. Ultrå å mångiài, ås pudrà bålà e divårtìs! E pö, l'élésión åd "Mis Gnòcå": vurì måt?


R. M.


Vérsión in itåliån:

Oggi, 28 luglio, è la nostra festa patronale: buon "San

Sannazzaro" a tutti! E per festeggiare come si deve la nostra tradizione, un bel piatto di gnocchi! Non vi va di prepararli? Andate stasera laggiù alla riseria (ora "Piazzale Mainoli"), alla "Festa degli Gnocchi" della pro Loco. Oltre a mangiarli, si potrà ballare e divertirsi! E poi, L'elezione di "Mis Gnocca": volete mettere?

R. M.

domenica 27 luglio 2008

Ål tiråsàs.

Tra i påròl dål nòs diålåt chi cuménciån pår "T" ch'umå trådùt sàbåt gh'érå åncåsì "tiråsàs", unå spécie 'd fióndå fàiå cun un tòch åd råmåt å Y e un élàstich  ligà åi dü bras dål lågn: å métà d'l élàstich ås måtìvå un sas e... pòvri üšlén, pòvri védår!... Må pö gh érå åncåsì ål "tiråpåchìn": l'érå åsè un élåstichìn ligà ål didón e l'ìndice tinü largh me unå fursélå: lå pålòtulå l'érå un tòch åd càrtå fàiå sü å påchitén e... Che båtàli!...

R. M.


Vérsión in itåliån:

Tra le parole del nostro dialetto che cominciano per "T" che
abbiamo tradotto sabato c'era pure "tiråsàs" (tirasassi), una specie di fionda costruita con un pezzo di rametto a Y e un elastico legato ai due bracci del legno: a metà elastico si metteva un sasso e...poveri uccellini, poveri vetri!...Ma poi c'era anche il "tiråpåchìn": bastava un piccolo elastico legato al pollice e all'indice tenuti larghi a mo' di forcella: la pallottola era un pezzo di carta avvoltolata a pacchettino e...Che battaglie!...

R. M.

giovedì 24 luglio 2008

2 an åd "Blògh dål bårdügh".

Bón cumpléàn!

Incö, ål blògh dål "bårdügh" ål cumpìså dü an! L'érå un lünédì, ål 24 åd lüi dål 2006, quånd ö duèrt al blògh cun cui paròl chi:

" Cus chi l'è ål prim pòst (= intérvént) intål "Blògh dål bårdügh", ål blògh dål nòs diålåt  åd Sånåšà, scrit tüt in diålåt! Pårchè "Blògh dål bårdügh"? Pårchè  "bårdügh " l'è unå påròlå  dål nòs diålåt ch'l'è dré fas gni mat!  Umå nò 'ncù cåpì sich'l'è stu "bårdügh" , tüti i dišån lå suå, må nüm ch'å sumå ådrérå å tra åsèmå un libår sü 'l nòs diålåt, sumå nò bón då trådüv ål mòd åd dì "S-ciàsi me 'l bårdügh": fitto come il ? Mah! Spérùmå då gnin å iünå, primå då finì ål lìbår!...".


In dü an, ål nòs blògh l'è stai vüst püsè 'd 14.000 vòlt: ièn nò tånt, må nåncå pòch, s'å pinsùmå å l'årgumént, ål fàto ch'ås préšéntå tüt in diålåt, cun un'åcéntåsión rigurùšå, sì, må pròpi nò fàcil då léš!...E ålùrå vurårìs ringråsià tüti cui ch'i ån gnü å truvàs unå quai vòltå. Spérùmå då vègh åncùrå l'åténsión e lå pårtécipåsión åd tüti, pårchè ål nòs låùr sùrå 'l diålåt åd Sånåšà l'è åncùrå lóngh: pinsùmå då finì intlå primåvérå dål 2009, nò prìmå 'd sicür!... E ål "bårdügh"? L'è 'ncùrå un mistéro, mich'å pudè våd intål sundàg å dèstrå! E dòp dü an, sùmå åncùrå chi å ripét: "Spérùmå då gnin å iünå, primå då finì ål lìbår!...".


R. M.

Vérsión in itåliån:

Oggi, il blog del "bårdügh" compie due anni! Era un lunedì, il 24

luglio del 2006, quando ho aperto il blog con queste parole:

"Questo è il primo post (= intervento) nel "Blog del bårdügh", il blog del nostro dialetto di Sannazzaro, scritto tutto in dialetto. Perchè "Blog del bårdügh"? Perchè "bårdügh" è una parola del nostro dialetto che sta facendoci impazzire! Non abbiamo ancora capito cosa sia 'sto "bårdügh", tutti dicono la loro, ma noi che stiamo cercando di realizzare un libro sul nostro dialetto, non siamo capaci di tradurre il modo di dire "S-ciàsi me 'l bårdügh": fitto come il ? Mah! Speriamo di riuscirci, prima della fine del libro!..."

In due annio, il nostro blog è stato visto più di 14.000 volte: non sono tante, ma neanche poche, se pensiamo all'argomento, al fatto che si presenta tutto in dialetto, con un'accentazione rigorosa, sì, ma non proprio facile da leggere!...E allora vorrei ringraziare tutti quelli che sono venuti a trovarci qualche volta. Speriamo di continuare ad avere l'attenzione e la partecipazione di tutti, perchè il nostro lavoro sul dialetto di Sannazzaro è ancora lungo: pensiamo di finire nella primavera del 2009, non prima di sicuro!...E il "bårdügh"? E' ancora un mistero, come potete vedere nel sondaggio a destra! E dopo due anni siamo ancora qui a ripetere: "Speriamo di venirne a una, prima di finire il libro!"...

R. M.

martedì 22 luglio 2008

Tirà i trådås.

Tåròch 13: lå mòrt.

Ål vèrbo "Tirà", intål nòs diålåt, ål gh à un mar åd significà divèrs, dipéndå dål mòd åd dì e dål cuntèst. Me difàti å gh umå, p'r éšémpi: "Tirà šü", "Tirà sü", "Tirà å mån", "Tirà å prèså"... E "Tirà i trådås", ciuè "murì", d'indùå ål vénå? Mén pénsi ch'ål véna då lå càrta di tåròch  nümår 13, ch'lå vö dì "lå Mòrt": quånd iün l'è 'ndài å l'àltår mónd, ål vö dì ch' l'à tirà cui cart lì dål 13 dål mas di tåròch!...
O gh è un'àltrå spiégåsión?

R. M.

Vérsión in itåliån:

Il verbo "Tirà" (Tirare), nel nostro dialetto, assume molteplici

significati diversi, a seconda del modo di dire e dal contesto. Così abbiamo, per esempio: "Tirà šü" (Tirare giù, scodellare, ma anche dissuadere...), "Tirà sü" (tirar su, allevare, ma anche raccogliere denaro per una colletta...), "Tirà å mån", "Tirà å prèså", ecc. E "Tirà i trådås", cioè "morire", da dove deriva? Io penso che provenga dalla carta dei tarocchi numero 13, che vuol dire "la Morte": quando qualcuno è andato all'altro mondo, vuol dire che ha estratto quelle carte del 13 dal mazzo dei tarocchi!...
O c'è un'altra spiegazione?

R. M.

lunedì 21 luglio 2008

Frådé d'Itàliå.

Incö, chisà 'l pårchè, sénti ål dåbšògn då riciåmà chi ål vìdéo indùå che lå nòså Båndå IRIS lå sönå l'Ino åd Måméli, "Frådé d'Itàliå" (intål curtìl dlå Cróce d'Oro).

Eh, bålòs d'un Bòssi!...

R. M.

Vérsión in itåliån:

Oggi, chissà perchè, sento il bisogno di richiamare qui il video in

cui la nostra Banda IRIS suona l'Inno di Mameli, "Fratelli d'Italia" (nel cortile della Croce d'Oro).

Eh, birba d'un Bossi!...

R. M.

domenica 20 luglio 2008

Lå Pèpå ténciå .

Lå Pèpå Ténciå.

L'àltår sàbåt, quånd umå trådùt dål nòs diålåt lå påròlå  "Ténc" (ch'ål vurìs dì "Spurch", spéciålmént åd cålìšån), s'è sübit gnü in mént lå "Pèpå ténciå", ål giögh åd cart indùå che chi l'è ch'å rèstå cun lå dònå då pich, la Pèpå tenciå, in mån å lå fén dlå pårtìdå, l'à pèrs. L'è (l'érå?) un giögh tårméntå cunusü un pò dåpårtüt, spéciålmént chi då nüm in àlt'Itàliå. Intål Vénét, lå nòså Pèpå ténciå ål lå ciàmån "lå Vèciå"...

R. M.

Vérsión in itåliån:

L'altro sabato, quando abbiamo tradotto dal nostro dialetto la

parola "Ténc" (che vorrebbe dire "Sporco", specialmente di fuliggine), ci siamo subito ricordati della "Pèpå ténciå", il gioco di carte in cui chi resta con la donna di picche, la Peppa (Giuseppa) sporca, in mano alla fine dell partita, ha perso. E' (era?) un gioco conosciutissimo un po' dappertutto, specialmente qui da noi al nord. Nel Veneto, la nostra Pèpå ténciå viene chiamata "la Vecchia"...

R. M.

martedì 15 luglio 2008

Lå timpèstå.

Sàbåt påsà, tra i påròl dål nòs diålat chi cuménciån pår "T" ch'ùmå trådùt, 'gh érå åncåsì "timpuràl" e "timpèstå", cón "timpåstà" e "timpåstàdå". Sich'å vurì åndàgh å dì, å lå sìrå, nò chi då nüm, må intål milånéš, diš ch'ågh è gnü unå tårméntå timpåstàdå, mich'ås vådå (må nò tånt: 'gh érå scür e 'gh érå 'ndài viå lå luce...) intål filmà...

R. M.


Vérsión in itåliån:

Sabato scorso, tra le parole del nostro dialetto inizianti per "T"

che abbiamo tradotto, v'erano pure "timpuràl" (temporale) e "timpèstå" (grandine), con "timpåstà" (grandinare) e "timpåstàdå" (grandinata). Guarda caso, alla sera, non qui da noi, ma nel milanese, pare ci sia stata una forte grandinata, come si vede (ma non tanto: era buio ed era mancata la corrente...) nel filmato...

R. M.

domenica 13 luglio 2008

Ma mich'ål sårìs bèl...


Un tårméntå sücès iér sìrå ål cuncèrt di "Tån' pår", intål curtìl dål Pålàsi Pulón. Intål filmà, lå cånsón cumpòstå dål prufésùr Gåråvèlli sü unå puišìå in diålat dål dutùr Nai, ch'l'érå stai giåmò préséntà å fébràr, in Bibliutécå, å lå "Serata Come Peter pan":


"Må mich' ål sårìs bèl...

Må mich' ål sårìs bèl...
pudé turnà 'ndré
e våd ål mè påiš
d'invèrån
i cåmén fümånt, d'istài i cåmp åd grån,
i ri
šèr, i pra vérd cui mårgårìt.

Må mich' ål sårìs bèl
vegh incu vént'an,
låurà dål dì, muru
šà lå sìrå
sut un ciél nò murbà
dål prufüm å dlå råfinérìå!

Cèrto, ål sårìs un pårådì
š,
un tucà ål ciél cul did,
un sintìs siùr sénså vé vinc lå sì
šål,
un sògn ch'ål duvrìs mai finì...

Invéce, gh'ùmå i cåvì biånch,
i rumàtich, ål fià pésånt,
i müdåntón åd lånå,
unå gèrlå 'd pénsiér:
må fiöi, dès ålmén l'ilü
šiòn
då végh incù lå fòrså 'd mìlå primåvér!"


Chi di àltår vìdéo sül cuncèrt åd iér sìrå.

R. M.

Vérsión in itåliån:

Un grande successo ieri sera al concerto dei "Tanto per...", nel

cortile di Palazzo Pollone. Nel filmato, la canzone composta dal professor Garavelli su una poesia del Dottor Nai, che era già stata presentata a febbraio, in Biblioteca, alla "Serata Come Peter Pan":


"Ma come sarebbe bello...

Ma come sarebbe bello
poter tornare indietro
e vedere il mio paese d'inverno
i camini fumanti, d'estate i campi di grano,
le risaie, i prati verdi con le margherite.

Ma come sarebbe bello
avere ancora vent'anni
lavorare di giorno, far l'amore alla sera,
sotto un cielo non ammorbato
dal profumo della raffineria!

Certo, sarebbe un paradiso,
un toccare il cielo con un dito,
un sentirsi ricco senza aver vinto il totocalcio,
un sogno che non dovrebbe mai finire...

Invece, abbiamo i capelli bianchi,
i reumatismi, il respiro pesante,
i mutandoni di lana,
una gerla di pensieri:
ma ragazzi, dateci almeno l'illusione
di avere ancora la forza di mille primavere!".Qui altri video sul concerto di ieri sera.
R. M.

sabato 12 luglio 2008

Quàtår pas in céntro, duman...

Slideshow in Flash

Se pö vurì fa quàtår pas (virtüàl) inti vìi dål céntro 'd Sånåšà mich'å sårån (fórse) då chi e 'n quai an, clichè sü cul slideshow chi, ch'ö fai tiråndå förå di imàgin då lå préšéntåsión d'l årchitåt Màrco Sàlå, ål prugétistå ch' l'à pinsà lå riquålificåsión d'l nòs årédo ürbån. Nåtürålmént,  tràtåndås d'un prugèt åd màsimå, åncùrå då définì, sumå nò se ål céntro dål påìš ål sårà pròpi insì, un dumån!...

R. M.

Vérsión in itåliån:

Se poi volete fare quattro passi (virtuali) nelle vie del centro di

Sannazzaro come saranno (forse) tra qualche anno, cliccate su questo slideshow , che ho fatto estraendo alcune immagini dalla presentazione dell'architetto Marco Sala, il progettista che ha pensato la riqualificazione del nostro arredo urbano. Naturalmente, trattandosi di un progetto di massima, ancora da definire, non sappiamo se il centro del paese sarà proprio così, in futuro!...

R. M.

venerdì 11 luglio 2008

Sånåšà ås fa bèl! (O nò?).

Lå piàså di cåfé intål prugèt.

Lå piàså dlå césa intål prugèt.

Dåvånti ål Sålón intål prugèt.


Mårtidì då sìrå, in Bibliutécå, i ån prèšéntà å lå citådinånså ål Prugèt åd "Riquålificåsión d'l åréd ürbån e 'd mitigåsión åmbiéntàl". Ås tràtå d'un prugèt åd màsimå, åncùrå tüt då définì, må tårméntå impurtånt pår Sånåšà. Pår såvèn püsè e cåpì sich' l è ch'å buiå intlå pügnàtå, å culå pàginå chi pudè våd di filmà d'l åsémbléå in Bibliutécå. Surå l'åréd ürbàn, pudè våd lå préšéntåsión in PDF dål prugétìstå, l'årchitåt Màrco Sàlå (p. g. c.). Se pö vurì låsà di cumént...

R. M.

Vérsión in itåliån:

Martedì sera, in Biblioteca, è stato presentato alla cittadinanza il

Progetto di "Riqualificazione dell'arredo urbano e di mitigazione ambientale". Si tratta di un progetto di massima, ancora tutto da definire, ma assai importante per Sannazzaro. Per saperne di più e capire cosa bolle in pentola, a questa pagina si possono vedere dei filmati dell'assemblea in Biblioteca. Relativamente all'arredo urbano, potete vedre la presentazione in PDF del progettista, l'architetto Marco Sala (p. g. c.). Se poi volete lasciare dei commenti...

R. M.martedì 8 luglio 2008

"Tånå!".

Un'àltrå påròlå ch'lå cuménciå cun "T": "tånå". Quånd ål l'umå trådùtå, m'è gnü in mént quånd då fiö giügàvåm "å scónd": se iün ågh lå fàvå å fas nò ciåpà då cul ch'l'"érå sùtå" e ål rivàvå ål mür åd pårténså, ål vušàvå "Tånå!" e l'érå sàlåv. Ål filmà, un curtumétràg prémià divèrsi vòlt, ål fa dåbón gni nustålgìå åd quånd å séråm fiö...

R. M.

Vérsión in itåliån:

Un'altra parola che inizia per "T":  "tånå" (tana). Quando

l'abbiamo tradotta, mi son ricordato di quando da bambini giocavamo a "nascondino": se uno riusciva a non farsi prendere da colui che "era sotto" e arrivava al muro di partenza, gridava "Tana!" ed era salvo. Il filmato, un cortometraggio più volte premiato, suscita davvero nostalgia di quando eravamo ragazzi...

R. M.

lunedì 7 luglio 2008

Lå puléntå tåràgnå.

E "tåràgnå"? (Pårlùmå dlå "puléntå tåràgnå", culå cón åncåsì lå fårénå scürå, åd grån såråcéno). D'indùå lå vénå lå påròlå "tåràgnå"? Diš che lå vènå då "tårài" (tårén), lå nòså "måsculå", ål båstón ch'ås dröbå pår msià lå puléntå intål cåldrén åd ram. Åd ògni mòdo, lå "tåràgnå" l'è unå puléntå tårméntå bónå: intål vìdéo, i mustrån mi ch'ås fa å fàlå.

R. M.

Vérsión in itåliån:

E "tåràgnå"? (Parliamo della "polenta taragna", quella con anche

la farina scura, di grano saraceno), Da dove proviene la parola "taragna"? Pare derivi da "tårài" (tårén), la nostra "måsculå", il bastone che si usa per mecolare la polenta nel paiolo di rame. Ad ogni modo, la "taragna" è un'ottima polenta: nel video, ne viene mostrata la preparazione.

R. M.

sabato 5 luglio 2008

Ål tåråbüš.

Incö dòpdišnà, un'àltrå bèlå sèrie 'd påròl dål nòs diålåt chi cuménciån par "T" e trådùt in itåliån. Tra i àltår, 'gh érå åncåsì "tåråbüš" (Botaurus Stellaris), un üšé ch'ål vìvå inti pålüd e prèså i rišèr, må åldìdincö l'è tårméntå rar. Intål filmà, un bèl ésémplàr åd tåråbüš

R. M.

Vérsión in itåliån:

Oggi pomeriggio, un'altra bella serie di parole del nostro dialetto

inizianti per "T" e tradotte in italiano. Tra le altre v'era pure "tåråbüš", tarabuso (Botaurus Stellaris), un uccello che vive nelle paludi e vicino alle risaie, ma oggi rarissimo. Nel filmato, un bell'esemplare di tarabuso.

R. M.

giovedì 3 luglio 2008

I tåiårén.

E i tåiårén? Cui fai in cà, me dåchindrérå: che buntà! Altår che "I tåiårén dlå nònå Pinå"!...Intål vìdéo, lå ricètå di tåiårén cui fónš: åm vénå vöiå då pruà!...

R. M.

Vérsión in itåliån:

E le tagliatelle? Quelle fatte in casa, come una volta: che

bontà! Altro che "Le tagliatelle della nonna Pina"!...Nel video, la ricetta delle tagliatelle ai funghi: mi vien voglia di provare!...

R. M.

mercoledì 2 luglio 2008

Ål tåión.

Tra i påròl ch'i cuménciån pår "T" ch'umå truà sàbåt påsà 'gh érå åncåsì "taión", lå målåtìå di bésti cun i óng tåià (bö e gugnìn) che ågh fa gni di ülsår, di tai in bùcå e inti óng: intål filmà lå målåtìå ål lå spiégån bén.
Pö 'gh è lå lég dål tåión: ög pår ög, dént pår dént...

R. M.


Vérsión in itåliån:

Tra le parole inizianti per "T" che abbiamo trovato sabato scorso

c'era pure "taión" (afta epizootica), la malattia degli animali ad unghia fessa (bovini e suini) che gli provoca delle ulcerazioni, dei tagli in bocca e nelle unghie: nel filmato la malattia viene spiegata bene.
Poi c'è la legge del taglione: occhio per occhio, dente per dente...

R. M.

martedì 1 luglio 2008

Tàkåm i tach!

Fòto 'd Karin Månsson.

E quånd umå trådùt "Tach", umå nò pudü fa å méno då ricurdà culå filåstròcå chi, tårmentå fåmùšå un pò dåpårtüt:


- Tich tach, tàkåm i tach!
- Mén tåkàt i tach å ti?
Tàcåti ti i tò tach!(Purtè påsiìnså, fiói: fa cald!...).

R. M.

Vérsión in itåliån:

E quando abbiamo tradotto "Tach" (tacco), non abbiamo potuto

fare a meno di ricordare questa filastrocca, famosissima un po' dappertutto:

- Tic tac, attaccami i tacchi
- Io attaccare i tacchi a te?
Attaccateli tu i tuoi tacchi


(Abbiate pazienza, ragazzi: fa caldo!...)

R. M.