sabato 26 agosto 2006

Tånti åugùri!


martedì 22 agosto 2006

I diålåt ièn dré murì?

Cesare Segre

Cesare Segre, crìtich e filòlugh, ducént åd Filulugìå rumånšå å l'Ünivérsità 'd Påvìå, l'àvü å dì:

"Si può considerare prossima la fine dei dialetti. C’è da rammaricarsene, trattandosi di tesori linguistici
e documenti storici importanti, ma è vano lo sforzo di protrarne l’agonia.
Meglio registrarli nel migliore dei modi finché possibile".


L'è pròpi cul che, intål nòs pìcul, sumå 'drè å ciårcà då fa cul diålåt åd Sånåšà. Fårùmå å témp? Ål lå sa 'l Signùr!...

R. M.sabato 19 agosto 2006

Senza titolo 0

(Contenuto perso...durante il trasloco dalla piattaforma precedente :(

venerdì 18 agosto 2006

domenica 13 agosto 2006

Bón Férågùst!

 "Bårcé in mòrtå" (Erminio Rossi)


"Bårcé in mòrtå", dål pitùr Erminio Rossi,

nåsü å Sånåšà intål 1871 e mòrt å Påvìå intål 1942.Å tüti i åmiš dål "Blògh  dål bårdügh" ...

Bón Férågùst


dål grüp "Ål nòs diålåt".
venerdì 11 agosto 2006

"Dà då tra..."

Unn fiö ch'ål dà då tra.

Intlå futugråfìå gh'è un fiö ch'l'è dré dà då tra  (= ascoltare).  L'àltår dì, ål nòs grüp l'à cumincià å ciårcà e trådüv i påròl dål nòs diålåt ch'i cuménciån pår d e ås sumå imbåtü pròpi intå culå ésprésión chi, ch'l'å vö dì "ascoltare", må åncå "dar retta, seguire i consigli...". E va bén, må d'indùå ål  vénå  'stu "dà då tra" chi? "Tra"  ål vö dì "gettare, buttare" ("Tra viå lå név"), sich'ål gh'éntrå cun "dare ascolto, dar retta"? Fènådès sùmå nò stai bón då gnin å iünå!...


R. M.

giovedì 10 agosto 2006

"Å Sån Luréns..."

L'ügå  åméricånå.

Incö, 10 ågùst, l'è Sån Luréns e nüm ùmå truà dü pruèrbi intål nòs diålåt chi pàrlån åd Sån Luréns: int'iün å gh'è dåmèš l'ügå; int'l'àltår ås pàrlå dål cald.  Chi l'è ch'å gh'i à in mént? D'ògni mòdò i sårån mis intlå sésión "Santi del calendario e stagioni" dål libår e dål cd sü 'l nòs diålat...


R. M.

sabato 5 agosto 2006

Då "Ca" å "Cutùrån"

Lå  ca     

Incö, füriå åd dài, ål nòs grüp l'à finì då ciårcà e trådüv i påròl in diålåt chi cuménciån pår C: l'érå ùrå! Ièn quàsi 900 päròl, gint!...E då cùi iérån nò fàcil då trådüv!... Préšémpi, chi l'è ch'å sa sich'l'è:

ål cåciü

ål cånté

ål cånvårö

ål cåpàstår

ål càs
i

lå ciåmbrélå

lå cilàpå

lå culùbiå

lå cupårölå?Lå rispòstå intål disiunàri  ch'å truårì déntår ål libår e ål CD dål nòs diålåt!

     I cutùrån.

R. M.

Un àltår pruèrbi.


mercoledì 2 agosto 2006

"Muc" o "Much"?

"Muc" o "much"?

"Ö trài viå ål muc dlå sigåråtå" - "Dòp ch'i gh'ån vušà, ål fiulén l'è råstà much".

Intål nòs diålåt, ålå  fén di påròl, lå c lå pö vès "dulså", me in "muc" (mozzicone) , ò "dürå", me in "much" (triste, avvilito, silenzioso...).

Åténsión, dóncå:

süc (asciutto) l'è nò süch (zucche)!

buc (bocce) l'è nò buch (bocche)!

brüs-c ( spazzole) l'è nò brüs-ch (acido)!

Se  åv vénå in mént di àltår éšémpi  åd påròl istés, må che i finìsån in c o ch, fèl såvé inti commenti!

R. M.