mercoledì 2 agosto 2006

"Muc" o "Much"?

"Muc" o "much"?

"Ö trài viå ål muc dlå sigåråtå" - "Dòp ch'i gh'ån vušà, ål fiulén l'è råstà much".

Intål nòs diålåt, ålå  fén di påròl, lå c lå pö vès "dulså", me in "muc" (mozzicone) , ò "dürå", me in "much" (triste, avvilito, silenzioso...).

Åténsión, dóncå:

süc (asciutto) l'è nò süch (zucche)!

buc (bocce) l'è nò buch (bocche)!

brüs-c ( spazzole) l'è nò brüs-ch (acido)!

Se  åv vénå in mént di àltår éšémpi  åd påròl istés, må che i finìsån in c o ch, fèl såvé inti commenti!

R. M.

Nessun commento:

Posta un commento