venerdì 11 agosto 2006

"Dà då tra..."

Unn fiö ch'ål dà då tra.

Intlå futugråfìå gh'è un fiö ch'l'è dré dà då tra  (= ascoltare).  L'àltår dì, ål nòs grüp l'à cumincià å ciårcà e trådüv i påròl dål nòs diålåt ch'i cuménciån pår d e ås sumå imbåtü pròpi intå culå ésprésión chi, ch'l'å vö dì "ascoltare", må åncå "dar retta, seguire i consigli...". E va bén, må d'indùå ål  vénå  'stu "dà då tra" chi? "Tra"  ål vö dì "gettare, buttare" ("Tra viå lå név"), sich'ål gh'éntrå cun "dare ascolto, dar retta"? Fènådès sùmå nò stai bón då gnin å iünå!...


R. M.

Nessun commento:

Posta un commento