lunedì 25 febbraio 2008

Carcassonne.

Unå càrå åmìšå då cul blògh chi, lå Råfåèlå,  m'à sègnålà int un cumént che å Carcassonne, cità fråncéša ch'l'à višità pòch témp fa, gh'è unå céšå dédicà å Sån Nåšàr e Sån Cèlso, pròpi me lå nòså paruchiàl. E difàti, l'è pròpi in Frånciå che Sån Nåšàr l'à incuntrà Cèlso, un fiö che pö l'è gnü sò discépul.  Diš che intå cùlå céšå là gh'è l'orgån förse püsè åntìch åd tütå lå Frånciå e di urgånìstå i vénån då tüt ål mónd pår sunàl: å cul indirìs chi truårì un vìdéo cun un urgånìstå åustråliån ch'ål sónå Bach.
Pudìvåm nò gémélàs cun Carcassonne?

R. M.

Vérsión in itåliån:

Una cara amica del blog, Raffaella, mi ha segnalato in un

commento che a Carcassonne, città francese che ha visitato poco tempofa, c'è una chiesa dedicata a San Nazzaro e San Celso, proprio come la nostra parrocchiale. E infatti, è proprio in Francia che San Nazzaro ha incontrato Celso, un ragazzo che poi divenne suo discepolo. Dicono che in quella chiesa ci sia l'organo forse più antico di tutta la Francia e degli organisti vengono da tutto il mondo per suonarlo: a questo indirizzo troverete un video con un organista australiano che suona Bach.
Non potevamo gemellarci con Carcassonne?

R. M.

domenica 24 febbraio 2008

I šgårbülòt.

Iér dòpdišnà sùmå åndài åvånti å trådüv i påròl dål nòs diålåt chi cuménciån pår "S". Tra i àltår, ùmå trådùt åncåsì "šgårbülòtå". Che bèl fa i šgårbülòt in mès un pra, då fiö!...Ådès å sårìsåm pü bón, fórse!...E å m'è gnü in mént che lå mè 'nvudénå, å dü an e mèš, lå fa i šgårbülòt intål tåpéd tån' me nåncå!...Béàtå lé!...

R. M.

Vérsión in itåliån:

Ieri pomeriggio abbiamo proseguito nella traduzione delle parole

del nostro dialetto inizianti per "S". Tra le altre, abbiamo tradotto pure "sgårbülòtå" (capriola). Che bello fare le capriole in mezzo a un prato, da ragazzi...Adesso non saremmo più capaci, forse!...E mi sono ricordato che la mia nipotina, a due anni e mezzo, fa le capriole sul tappeto come niente fosse!...Beata lei!...

R. M.

venerdì 22 febbraio 2008

Lå Lünå e lå Tèrå.

Intål filmà, l'éclìse tutàl åd lünå dl'àltrå nòt. E ståsìrå, in Bibliutécå, unå séràtå åstrunòmicå cun lå nòså Tèrå vüsta dål ciél, cürà dålå åsuciåsión di åstròfil dlå Lümlénå.

R. M.

Vérsión in itåliån:

Nel filmato, l'eclisse totale di luna dell'altra notte. E questa sera,

in Biblioteca, una serata astronomica con la nostra Terra vista dal cielo, a cura dell'associazione degli astrofili della Lomellina.

R. M.

giovedì 14 febbraio 2008

Sån Vålintén.


Bón Sån Vålintén å tüti i murùš, må tinùmå då mént ål nòs pruèrbi:

 mercoledì 13 febbraio 2008

"Un quadro".

E pår finì lå série di vìdéo che ål nòs blògh l'à vurü dédicà ålå månifèståsión "...Tån' me Peter Pan" tinü in Bibliutécå vånårdì påsà, èco ål bràno finàl préšéntà dål Prufésùr Félìce Fåråvèl e i "Tån' pår...": "Un quàdår".
I nòs cumplimént åi puétå e åi sunådù  pår lå bèlå sìrå!

(Spérùmå che, riguàrd ål diålåt, in unå pròsimå ucåšión i vénån invità åncå di àltår puétå diåletàl åd Sånåšà, tån' me cui che måtårumå intål nòs cd: ål Båsån Guaschi, ål Pépìno Mågnån, l'Elio Ràvå....).

R. M.

Vérsión in itåliån:

E per finire la serie di video che il nostro blog ha voluto dedicare

alla manifestazione "...Come Peter Pan" tenuta in Biblioteca venerdì scorso, ecco il brano finale presentato dal Professor Felice Garavelli e i "Tanto per...": "Un quadro".
I nostri complimenti ai poeti e ai musicisti per la bella serata!

(Speriamo che, riguardo al dialetto,  in una prossima occasione, vengano invitati anche altri poeti dialettali di Sannazzaro, come quelli che inseriremo sul nostro cd: Bassano Guaschi, Peppino Magnani, Elio Rava...).

R. M.

martedì 12 febbraio 2008

I cåmpån dlå Mådònå.

Iér, pår lå sulènità dål 150° dlå Mådònå åd Lourdes, l'ing. Michéle Cüsón l'à sunà i cåmpån dål nòs Såntüàri dlå "Mådònå dlå Funtånå", p'r ål s. Rušàri. Intål filmà, èco Michéle ålå tåstiérå, cun un cårillon åd méludìi tårméntå sügéstìv: " Åndårö å vådlå un dì", "Ave Måriå åd Lourdes", "Fèstå I" e "Fèstå II" e, ålå fén, "Girumètå", cun ål siùr Nando ålå cåmpånå. Chisà mich'l'érå cuntént ål Piéro Picinén, då l'alt dål sò Pårådìš di Såcristå!...

R. M.


Vérsión in itåliån:

Ieri, per la solennità del  150° della Madonna di Lourdes, l'ing.

Michele Cuzzoni ha suonato le campane del nostro Santuario della "Madonna della Fontana", per il s. Rosario. Nel filmato, ecco Michele alla tastiera, con un carillon di melodie veramente suggestive: " Andrò a vederla un dì", "Ave Maria di Lourdes", "Festa I" e "Festa II" e, alla fine, "Girometta", con il Signor Nando alla campana. Chissà com'era contento il Piero Piccinini, dall'alto del suo Paradiso dei Sacrestani!...

R. M.

"Nouvelle cuišine?...".

Un'àltrå puišìå dål Prufésùr Férnàndo Véniàl, då lû lišü vånårdì påsà in Bibliutécå. L'è in diålåt påvéš, un pò divèrs dål nòs...


"Nouvelle cuišine?...


Lå mòdå ‘d cüšinà å lå fråncéšå

åi nòs gourmét lå gh’à tirà lå méså...

Però, fèm ål piåšè, e sens' uféšå:

pår i cultori dål
ragù åd féšå

mi vöri dì unå påròlå s-ciètå(mågàri då ståmpà int'lå gåšètå).I trån insèmå i gåmbår cun pånsètå(che pö, mågàri, åt végnå lå cåghètå)e 'l grån finàl l'è sémp'r unå sålsìnåche in bùca lå fa gnì 'n po' d'åcquòlìnå:però 'l såvùr dål piàt l'è sémpår quèl,ch’ål sìå pès, pulàstår ò mågåtèl. . .E ti cåpìsåt nò s’ l'è un bólìtoòpür åròst, mågàri “scottadìto".Int’ål rišòt quåtà cun “Fòglia d'oro"gh'è nò 'l såvùr frågrànte dell'allòro;


invéce å tröv't ål güst dål... pòrtåfòglio


e nò dål làrd tòstàto déntro l'òlio.


Må vurì mèt dù fèt åd bón sålàmdå quèl ch’å fa gri-gri sü pår  ål plàm,un pò 'd bundiölå e quàtår sótåcéticui gåbårö sut'òli... Ròbå då préti!Pö 'n piàt åd rišòt giàld, ben fàt å möd,mågàri cun un bis åd cåpélèti in bröd(ch 'gh piàšån åncå ål diàvòlo Méfìsto)pår fàgh ål fond å un bólìto mistocun sàlså vérdå e pivrón in brüsch(.. e dòpu å t'åt incròtåt dådré 'n süsch).D'invèr'n invéci: puléntå cul bråšàto(che unå quaidünå dìs åncå "stufàto”).Püsè che stüf, t'åt séntåt quàši sàzio ...però gh'è 'nmò un po' då spàziopr'ål pånetón ò tùrtå Pårådìš:e pö t' åt lècåt finå i barbìš!E pår finì: cåfé cùn ål gråpìn,


ch 'åt iütå å šgurgà un bèl rütìn.Altår che « nouvèlle cuišìne ». . . ."


 


R. M.
Vérsión in itåliån:


Un'altra poesia del Professor Fernando Veniale, da lui lettavenerdì scorso in Biblioteca. E' in dialetto pavese, un po' diverso dal nostro...
"Nouvelle cuisine?...


La moda di cucinare alla francese
ha sedotto i nostri buongustai. . .
Però, per favore, e senza offesa:
per i cultori del "ragù" di fesa
voglio dire una parola schietta
(magari da stampare sul giornale).
Mescolano gamberi con pancetta
(che poi ti viene la caghetta)
e il gran finale è sempre una salsina
che in bocca fa venire l'acquolina;
però il sapore del piatto è sempre uguale,
che sia pesce, pollo o carne. . .
E tu non capisci se è un bollito
oppure arròsto, magari" scottadito" .
Nel risotto coperto con foglia d'oro
non c'è il sapore fragrante dell'alloro;
invece trovi il gusto del... portafoglio
e non del lardo tostato nell'olio
Ma volete mettere due fette di buon salame
di quello che solletica il palato,
un po' di coppa e quattro sott'aceti
con i funghetti sott'olio... Roba da preti!
Poi un piatto di risotto giallo, ben cucinato,
magari con un bis di cappelletti in brodo
(che piacciono anche al diavolo Mefisto)
per fare da fondo a un bollito misto
con salsa verde e peperoni sott'aceto
(...e dopo ti accucci dietro una siepe).
D'inverno, invece: polenta con brasato
(che qualcuno dice anche "stufato").
Più che stufo, ti senti quasi sazio...
però c'è ancora dello spazio
per il panettone o la torta Paradiso:
e poi ti lecchi anche i baffi !
E per finire: caffè con grappino,
che ti aiuta a fare un bel ruttino.
Altro che «nouvelle cuisine ». . ..". 


R. M. 


lunedì 11 febbraio 2008

"L'åniå l'è nià".

Un'àltrå bèlå cånsón in diålåt lümlén préšéntà vånårdì påsà in Bibliutécå dåi "Tån' pår..." dål Félìce Fåråvèl. L'è lå storiå d'un'åniå...nià int' un fòs:  ch'l'àbiå vurü süicidàs?


"L'åniå l'è nià.

Oià, oià, oià, l'åniå l'è nià!
Aiò, aiò, aiò, come farò!
Aiù, aiù, aiuto, forse ha bevuto
di più, di più, di più del consentito.
Åm par, åm par, åm par d'åvé cåpì
ch'ågh n'àvå åsè då viv, lå vurìvå murì!
Pérò, pérò, pérò, 'dès sich'ås fa?
L'érå méi süìcidàs åntun stüfà!
L'érå biåncå me lå fiòcå, l'érå stüpidå me un'òcå,
ågh piåš
ìvå i immérsión,
må cun lå tèstå s'è incåstrà ånti såsòn!
E glu-glu e glu-glu, tèstå in fóndo e códå in su!
E glu-glu e gu-glò, mezzo stagno prosciugò.
Må quånt'àcquå l'à bivü
dål sò bèch e åncå dål cü,
e lå sò pånså l'è triplicà
e pö l'ö sintü s-ciupà
e 'l fünéràl, néràl, in pómpå màgnå
ål prèv ål pòrtå ål mòrt ånt'ùnå cåvàgnå.
Aiù, aiù, aiuto, forse ha bevuto
di più, di più, di più del consentito!
Nell'o, nell'omelia ha dichiarato
che il corpo va sepolto già spennato
nel forno a micro-onde del prelato
previa unzione santa all'ex-pennuto!..."


Dès pö di àltår vìdéo.

R. M.

Vérsión in itåliån:

Un'altra bella canzone in dialetto lomellino presentata venerdì
scorso in Biblioteca dai "Tanto per..." di Felice Faravelli. E' la storia d'un'anatra...annegata in un fosso: che abbia voluto suicidarsi? "L'anatra è annegata.

Oià, oià, oià, l'anatra è annegata!
Aiò, aiò, aiò, come farò!
Aiù, aiù, aiuto, forse ha bevuto
di più, di più, di più del consentito.
Mi pare, mi pare, mi pare d'aver capito
che ne aveva abbastanza di vivere, voleva morire!
Però, però, però, adesso che si fa?
Era meglio suicidarsi in uno stufato!
Era bianca come la neve, era stupida come un'oca,
le piacevano le immersioni,
ma con la testa s'è incastrata nei sassoni!
E glu-glu e glu-glu, testa in fondo e coda in su!
E glu-glu e gu-glò, mezzo stagno prosciugò.
Ma quant'acqua ha bevuto
dal suo becco e anche dal culo,
e la sua pancia è triplicata
e poi l'ho sentita scoppiare
e al funerale in pompa magna
il prete porta il morto in una cesta.
Aiù, aiù, aiuto, forse ha bevuto
di più, di più, di più del consentito!
Nell'o, nell'omelia ha dichiarato
che il corpo va sepolto già spennato
nel forno a micro-onde del prelato
previa unzione santa all'ex-pennuto!..."


Più avanti altri video.

R. M.

domenica 10 febbraio 2008

"Åscultà ål silénsi".

Sémpår dålå månifèståsión åd vånårdì, in Bibliutécå, èco unå puišìå diålétàl dål Prufésùr Férnàndo Véniàl, lišü pròpi då lü. Må, åténsión: lå prunünciå l'è püsè påvéšå che lümlénå...(Trå påréntéši ö mis mich'å dišårìsåm nüm å Sånåšà).


"Åscultà ål silénsi

Åm piàš sta in silénsi:
sénti di vuš
divèrs...
Intånt, pérò, å pénsi:
l'è nò, pö, tüt un schèrs?...
Ò tån' me un fögh åd pàiå,
ch'å bàstå un culp åd vént
e sübit så spårpàiå:
e ti réståt (e ti 't rèsti) cun gnént (gnint)!...
Un bri
š (tucåt) åd ciél,
bårlüm åd su,
culùr d'un fiùr,
cip-cip d'ü
šé,
miào d'un gat,
båià di cån...
I èn ròb då pòch,
må åt dån tånt!"Dès pö 'd iàltår vìdéo.

R. M.

Vérsión in itåliån:

Sempre dalla manifestazione di venerdì, in Biblioteca, ecco una

poesia dialettale del Professor Fernando Veniale, letta da lui medesimo. Ma, attenzione: la pronuncia è più pavese che lomellina...(Tra parentesi ho messo come diremmo noi a Sannazzaro).


"Ascoltare il silenzio

Mi piace stare in silenzio:
sento voci diverse...
Intanto, però, penso:
non è, poi, tutto uno scherzo?...
O come un fuoco di paglia,
che basta un colpo di vento
e subito si squaglia:
e tu resti con niente!...
Un briciolo di cielo,
barlume di sole,
colori d'un fiore,
cinguettio d'uccelli
miagolare d'un gatto,
abbaiare di cani...
Son cose da poco,
ma ti danno tanto!..."


Altri video in seguito.

R. M.
sabato 9 febbraio 2008

Senza titolo 6


Un tårméntå sücès, iér sirå, in Bibliutécå, cun tånti bèi puišìi, fòto e cånsón, tån' me cùlå intål filmà, cumpòstå dål prufésùr Gåråvèlli sü unå puišìå in diålat dål dutùr Nai e sunà dål Prufésùr e dål sò grüp "Tån'  pår...":


"Må mich' ål sårìs bèl...

Må mich' ål sårìs bèl...
pudé turnà 'ndré
e våd ål mè påiš
d'invèrån
i cåmén fümånt, d'istài i cåmp åd grån,
i ri
šèr, i pra vérd cui mårgårìt.

Må mich' ål sårìs bèl
vegh incu vént'an,
låurà dål dì, muru
šà lå sìrå
sut un ciél nò murbà
dål prufüm å dlå råfinérìå!

Cèrto, ål sårìs un pårådì
š,
un tucà ål ciél cul did,
un sintìs siùr sénså vé vinc lå sì
šål,
un sògn ch'ål duvrìs mai finì...

Invéce, gh'ùmå i cåvì biånch,
i rumàtich, ål fià pésånt,
i müdåntón åd lånå,
unå gèrlå 'd pénsiér:
må fiöi, dès ålmén l'ilü
šiòn
då végh incù lå fòrså 'd mìlå primåvér!"


(Di àltår vìdéo dès pö)

R. M.

Vérsión in itåliån:

Grande successo, ieri sera, in Biblioteca, con tante belle poesie,

foto e canzoni, come quella nel filmato, composta dal Professor Garavelli su una poesia del Dottor Nai ed eseguita dal Professore e dal suo gruppo "Tanto per...":


"Ma come sarebbe bello...

Ma come sarebbe bello
poter tornare indietro
e vedere il mio paese d'inverno
i camini fumanti, d'estate i campi di grano,
le risaie, i prati verdi con le margherite.

Ma come sarebbe bello
avere ancora vent'anni
lavorare di giorno, far l'amore alla sera,
sotto un cielo non ammorbato
dal profumo della raffineria!

Certo, sarebbe un paradiso,
un toccare il cielo con un dito,
un sentirsi ricco senza aver vinto il totocalcio,
un sogno che non dovrebbe mai finire...

Invece, abbiamo i capelli bianchi,
i reumatismi, il respiro pesante,
i mutandoni di lana,
una gerla di pensieri:
ma ragazzi, dateci almeno l'illusione
di avere ancora la forza di mille primavere!".


(Altri video più avanti)

R. M.venerdì 8 febbraio 2008

Puišìå e diålåt.

Ål månifèst.

Chi l'è gh'ågh vö bén å lå puišìå e ål nòs diålåt, ål pö nò måncà ståsìrå, in Bibliutécå, å növ ur, pår unå råsågnå åd puišìi, åncå in  diålåt, tårméntå impurtåntå. Lå létürå di puéšìi lå sårà cumpågnà cun dlå bónå müšicå e gnårån pruiétà  di bèi futugråfìii dlå nòså Lümlénå. Månchè nò!

R. M.

Vérsión in itåliån:

Chi ama la poesia e il nostro dialetto, non può mancare stasera,

in Biblioteca, alle ore 21, per una rassegna di poesia, anche in dialetto, veramente importante. La lettura delle poesie sarà accompagna da buona musica e verranno proiettate belle fotografie della nostra Lomellina. Non mancate!

R. M.

martedì 5 febbraio 2008

Cårnuàl Burgundo 2008. - 1


Unå dumìncå åd Cårnuàl cun un timpàs tårméntå brüt, cun un fråd då cån: un Cårnuàl Burgundo pénålišà, må, tra 'l girótóndo di màscår, i giögh in piàså fra i squàdår di cåfé, dl'Uråtòri e dlå Cruš d'Orå e, å lå fén, lå ciculàtå püsè gròså dål mónd, gh'è stai då divårtìs istés!...

R. M.

Vérsión in itåliån:

Una domenica di Carnevale con un tempaccio bruttissimo, con un

freddo cane: un Carnevale Burgundo penalizzato, ma, tra il girotondo delle maschere, i giochi in piazza fra le squadre dei caffè, dell'Oratorio e della Croce d'Oro e, infine, la cioccolata più grande del mondo, ci si è divertiti lo stesso...R. M.

sabato 2 febbraio 2008

Cårnuàl Burgundo 2008.

Månifèst dål "Cårnuàl Burgundo".

Dumån l'è lå dumìncå åd Cårnuàl e, spéråndå intål témp, ågh sårà då divårtìs chi å Sånåšà, cón ål "Girutónd in màscrå püsè lóngh dål mónd", i giögh in piàså, i årciér médiuévàl, lå nòså båndå IRIS e i biciclåt mat e, pår cumpì l'òprå, lå "Ciculàtå püsè gròså dål mónd"! E chisà se, åncùrå unå vòltå, åndrùmå å finì intål "Guinnes" di primà...

Bón Cårnuàl å tüti!

R. M.

Vérsión in itåliån:

Domani è la domenica di Carnevale e, sperando nel tempo

clemente, ci sarà da divertirsi qui a Sannazzaro, con il "Girotondo mascherato più lungo del mondo", i giochi in piazza, gli arcieri medioevali, la nostra Banda IRIS e le biciclette matte e, per finire in bellezza, la "Cioccolata più grande del mondo"! E chissà se, ancora una volta, andremo a finire nel "Guinnes" dei primati!...

Buon Carnevale a tutti!

R. M.