venerdì 8 febbraio 2008

Puišìå e diålåt.

Ål månifèst.

Chi l'è gh'ågh vö bén å lå puišìå e ål nòs diålåt, ål pö nò måncà ståsìrå, in Bibliutécå, å növ ur, pår unå råsågnå åd puišìi, åncå in  diålåt, tårméntå impurtåntå. Lå létürå di puéšìi lå sårà cumpågnà cun dlå bónå müšicå e gnårån pruiétà  di bèi futugråfìii dlå nòså Lümlénå. Månchè nò!

R. M.

Vérsión in itåliån:

Chi ama la poesia e il nostro dialetto, non può mancare stasera,

in Biblioteca, alle ore 21, per una rassegna di poesia, anche in dialetto, veramente importante. La lettura delle poesie sarà accompagna da buona musica e verranno proiettate belle fotografie della nostra Lomellina. Non mancate!

R. M.

Nessun commento:

Posta un commento