martedì 12 febbraio 2008

I cåmpån dlå Mådònå.

Iér, pår lå sulènità dål 150° dlå Mådònå åd Lourdes, l'ing. Michéle Cüsón l'à sunà i cåmpån dål nòs Såntüàri dlå "Mådònå dlå Funtånå", p'r ål s. Rušàri. Intål filmà, èco Michéle ålå tåstiérå, cun un cårillon åd méludìi tårméntå sügéstìv: " Åndårö å vådlå un dì", "Ave Måriå åd Lourdes", "Fèstå I" e "Fèstå II" e, ålå fén, "Girumètå", cun ål siùr Nando ålå cåmpånå. Chisà mich'l'érå cuntént ål Piéro Picinén, då l'alt dål sò Pårådìš di Såcristå!...

R. M.


Vérsión in itåliån:

Ieri, per la solennità del  150° della Madonna di Lourdes, l'ing.

Michele Cuzzoni ha suonato le campane del nostro Santuario della "Madonna della Fontana", per il s. Rosario. Nel filmato, ecco Michele alla tastiera, con un carillon di melodie veramente suggestive: " Andrò a vederla un dì", "Ave Maria di Lourdes", "Festa I" e "Festa II" e, alla fine, "Girometta", con il Signor Nando alla campana. Chissà com'era contento il Piero Piccinini, dall'alto del suo Paradiso dei Sacrestani!...

R. M.

Nessun commento:

Posta un commento