lunedì 26 marzo 2007

Ål mågåtèl.


I  mågåtèl (fòto åd Luigi Chiesa, då Wikipédìå).

Sàbåt påsà ùmå cumincià å trådüv i påròl dål nòs diålåt chi cuménciån pår "M". Tra i àltår ùmå truà "mågåtèl" (magatello), che ål vurìs dì "büråtén, fåntòc", må åncå un tai åd càrån, tårméntå bón då fa åndà, mågàri, å ròst. Må sich'ål gh'éntrån i büråtén cun un tai åd càrån? Ö fai unå ricércå inti disiunàri e åncå in Intérnèt, må són gni in pé 'd gnint! In cumpéns, ö truà unå ricètå pår fa ål...

Ròst åd mågåtèl cun i ulìv.

Ingrédiént pår 4 pårsón:
- 800 gràm åd mågåtèl åd vidél
- 12 ulìv sénså årmélå
- 25 g åd pånsåtå gràsa
- 25 g åd pånsåtå màgrå
- unå tàsa 'd bröd
- òli d'ulìvå
- pànå
- sa
- pévår
Fè scåldà mèš bicér d'òli e lå pånsåtå tåià å bindlén, måtì intlå pügnàtå lå càrån e girèlå unå quai vòltå pår fàlå gnì bèlå såurì. Dòp un quàrt d'ùrå giuntègh i ulìv e 'l bröd, quårcè e fèlå åndà prèsåpòch p'r un'ùrå. Un pò prìmå dlå fén giuntègh ål pévår e dü cüciàr åd pànå. Tåiè 'l ròst å fåt e bågnèi cul fónd åd cutürå.
(dål sit www.ristoreggio.it)

Vérsión in itåliån:

Sabato scorso abbiamo cominciato a tradurre le parole del nostro

dialetto che iniziano per "M". Tra le altre abbiamo trovato anche "mågåtèl" (magatello), che vorrebbe dire "burattino, fantoccio", ma anche un taglio di carne, buonissimo da cucinare, magari. arrosto. Ma cosa c'entrano i burattini con un taglio di carne? Ho fatto una ricerca sui dizionari, ma anche in Internet, ma non ne son venuto a capo! In compenso, ho trovato una ricetta per fare l'

Arrosto di magatello alle olive.

Ingredienti per 4 persone:
- 800 g di magatello di vitello
- 12 olive verdi snocciolate
- 25 g di pancetta grassa
- 25 g di pancetta magra
- 1 tazza di brodo
- olio d'oliva
- panna
- sale
- pepe
Fate scaldare mezzo bicchiere d'olio e la pancetta tagliata a striscioline, mettete nel recipiente la carne e giratela più volte per farla bene insaporire. Dopo 1/4 d'ora aggiungete le olive e il brodo, coprite e cuocete per circa un'ora. Poco prima della fine pepate e aggiungete due cucchiai di panna.
Tagliate l'arrosto a fette e nappatele con il fondo di cottura.
(dal sito www.ristoreggio.it )

R. M.

giovedì 22 marzo 2007

Å téàtår!

La Cumpågnìå Téåtràl "Arcobaleno".

Unå scénå dlå cumédiå åd sàbat 24.

Un'àltrå scénå dlå cumédiå åd sàbat 24.

Sàbåt 24 mars 2007, ål Sålón dlå Sòms, å növ e 'n quart, la Cumpågnìå Téåtràl "Arcobaleno" lå préšèntå unå tårméntå bèlå cumédiå dl'Åntòni Ménéchèt, pår lå régìå dlå nòså Làurå: "INDÙÅ ÅGH N'E', ÅGH NÅ VA". Lå cumédiå lå pàrlå d'ùnå érédità å tri cüšén, må gh'è unå clàušulå: i sòld ågh tucårån å chi l'è che pår prim ål gh'åvrà un fiö mas-c e ålùrå...Må l'è méi åndàlå å våd cùlå cumédiå chi: ågh sårà då divårtìs åd sicür!...

PRÉVÉNDITÅ BIGLIÅT:
BIBLIUTÉCÅ CIVICÅ "CARLO TÅCÓN" Tel. 0382/997485
CRIMÅR VIAG Tel. 0382/997776
DÒPLÅVÙR ÉNICLÜB Tel. 0382/900299


Vérsión in itåliån:Sabato 24 marzo 2007, al Teatro Soms, alle ore 21,15, la

Compagnia Teatrale "Arcobaleno" presenta una bellissima commedia di Antonio Menechetti, per la regia della nostra Laura: "DOVE CE N'E', CE NE VA". La commedia parla di una eredità a tre cugini, ma c'è una clausola: i soldi spetteranno a chi per primo avrà un figlio maschio e allora...Ma è meglio andare a vederla questa commedia: ci sarà da divertirsi di sicuro!...


PREVENDITA BIGLIETTI:
BIBLIOTECA CIVICA "CARLO TACCONI" Tel. 0382/997485
CRIMAR VIAGGI Tel. 0382/997776
DOPOLAVORO ENICLUB Tel. 0382/900299

R. M.


domenica 18 marzo 2007

Unå cåråtå...lùcå!


giovedì 15 marzo 2007

Lén, linùšå, limunsénå...

Lén, linùså, limunsénå (då Wikipédiå).

Tra i påròl chi cuménciån pår "L" ch'umå trådùt sàbåt påsà gh'érå åncåsì lén (lino), linùšå (linosa, seme di lino) e limunsénå, o limunsìnå (limoncina, erba cedrina, melissa). Ål lén (linum usitatissimum) l'è lå piåntå che tüti sùmå: dål sò füst s'uténå lå fibrå pår fa lå tìlå di linsö, di cåmiš... Då lå linušå ås pö tirà fö un òli e dlå fårénå pår fa di påpén émuliént. Lå limunsénå (limoncina, ò erba cedrina, ò åncå melissa) è unå piåntå cun di föi prufümà åd limón. Quåntå ròb ch'å sùmå dré impårà fåndå lå nòså ricércå, ròb che unå vòltå i sàvan tüti, må ådès...

Vérsión in itåliån:

Tra le parole che iniziano per "L" che abbiamo tradotto sabato

scorso c'erano anche lén (lino), linùšå (seme di lino) e limunsénå, o limunsìnå (limoncina, erba cedrina, melissa). II lino (linum usitatissimum) è la pianta che tutti sappiamo: dal suo fusto si ottiene la fibra per fare la tela delle lenzuola, delle camicie...Dalla linosa si può ottenere un olio e della farina per fare dei cataplasmi emollienti. La limoncina (o erba cedrina o anche melissa) è una pianta con delle foglie profumate di limone. Quante cose stiamo imparando facendo la nostra ricerca, cose che una volta tutti sapevano, ma ora...

R. M.

domenica 11 marzo 2007

Ål liöliö.

Ål liöliö (då Wikipédìå).

Iér dòpdišnà, åndåndå åvånti å trådüv i påròl chi cuménciån pår "L", ùmå truà åncåsì "liöliö" (ramarro). Ål liöliö l'è séns'àltår ål nòs rètil püsè bèl, cul sò bèl vérd brilånt, "culùr liöliö", åpùnto, che pròpi in cul méš chi ål ripréndå ål sò cìclo 'd vitå inti nòs cåmpàgn...Già, må d'indùå ål vénå ål sò nòm, "liöliö" ò, mich'å dišån inti påìš chi åtùrån, "liåliö"? Nò dål låtén (lacerta viridis), nè dål spågnö, nè dål fråncéš ò dål tudåsch...Gh'è un quaidün ch'ån nå sà un quaicòs?

Versión in itåliån:


Ieri pomeriggio, proseguendo nella traduzione delle parole che
cominciano per "L", abbiamo trovato anche "liöliö" (ramarro). Il ramarro è senz'altro il nostro rettile più bello, con il suo bel verde brillante, "color ramarro", appunto, che proprio in questo mese riprende il suo ciclo di vita nelle nostre campagne... Già, ma da dove viene il suo nome, "liöliö"  o, come dicono nei paesi vicini, "liåliö"? Non dal latino (lacerta viridis), nè dallo spagnolo, nè dal francese o dal tedesco...C'è qualcuno che ne sa qualcosa?


R. M.

mercoledì 7 marzo 2007

Unå sånåšårénå impurtåntå (2).

Erminia Barbieri.

Un'àltrå dònå impurtåntå p'r ål nòs påìš l'è stàiå lå måèstrå Érmìniå Bårbiéri. Nåsü å Sånåšà intål 1908, då sémpår åpåsiunà ål disàgn e ålå pitürå, l'à fai di quàdår tårméntå bèi, spéciålmént cui di fiùr, e in tånti ca dål påìš l'è fàcil truà un sò quàdår. L'è mòrtå intål 1981 e dü an fa ål Cumün e lå Bibliutécå i gh'ån dédicà un cåléndàri e unå mustrà cürà tårméntå bén dål nòs pitùr Pino Zanchìn. Pår såvén püsè surå lå siùrå Bårbiéri e pår våd i quàdår dlå sò mustra, pudì åndà å culå pàginå chi.

Un quàdår dlå siùrå Bårbiéri.


Vérsión in itåliån:

Un'altra donna importante per il nostro paese è stata la maestra

Erminia Barbieri. Nata a Sannazzaro nel 1908, da sempre appassionata al disegno e alla pittura, dipinse dei quadri bellissimi, soprattutto quelli floreali, e in tante case del paese è facile trovare un suo quadro. Morì nel 1981 e due anni fa l'Amministrazione Comunale e la Biblioteca Civica le dedicarono un calendario e una mostra curata veramente bene dal nostro pittore Pino Zanchin. Per saperne di più riguardo la signora Barbieri e per vedere i quadri della sua mostra, potete visitare questa pagina.

Un quàdår dlå siùrå Bårbiéri.


R. M.

martedì 6 marzo 2007

Unå sånåšårénå impurtåntå.

Claudia Traversi.

Sùmå å réntå å lå fèstå dlå dònå e vurårìs ricurdà unå dònå che tåntå témp fa l'è staiå tårméntå impurtåntå p'r ål nòs påìš: dònå Clàudiå Åntónå Tråvèrsi. L'érå nåsü å Bèrgåm intål 1837 e intål 1855 l'àvå spušà l'åvucàt milånéš Giuàn Åntónå Tråvèrsi, ch'ål gh'àvå å Sånåšà di tèr e ål stàvå in påìš divèrsi méš å l'an. Chi å Sånåšà, lå siùrå Clàudiå l'à fundà l'åšìlo, dedicåndågh tüti i sò énergìi e lå sò påsión åd dònå mudèrnå e...féministå in åntìcip! Pår såvèn püsè, åndè å culå pàginå chi.

Versión in itåliån:

Siamo vicini alla festa della donna e vorrei ricordare una donna

 che tanto tempo fa è stata importantissima per il nostro paese: donna Claudia Antona Traversi. Era nata a Bergamo nel 1837 e nel 1855 aveva sposato l'avvocato milanese Giovanni Antona Traversi, che aveva a Sannazzaro dei terreni e abitava in paese diversi mesi all'anno. Qui a Sannazzaro, la signora Claudia fondò l'asilo, dedicandogli tutte le sue energie e la sua passione di donna moderna e...femminista antesignana! Per saperne di più, andate a questa pagina.

R. M.

sabato 3 marzo 2007

Senza titolo 2

I faš d'un'éclise 'd Lünå (fòto: Luc Viatour)

Ståsìrå tüti intål curtìl dlå Scòlå Médiå, å våd l'éclìs åd Lünå! Difàti, lå nòså Bibliutécå Cìvicå e ål Grüp Åstròfil Lümlén iån urgånišà un présìdi pår guårdà l'éclìs tutàl åd Lünå, quånd lå nòså Tèrå ås måtå dåmèš ål Su e lå Lünå. I rag dål Su, devià då lå nòså åtmusférå, i vån å dagh å lå Lünå un tårméntå bèl culùr rus. É dóncå, bónå éclìs å tüti! (Må già: gh'è lå finàl åd Sånrémo...).


Versión in Itåliån:

Stasera tutti nel cortile della Scuola Media, a vedere l'eclisse di

Luna! Infatti, la nostra Biblioteca Civica e il Gruppo Astrofilo Lomellino hanno organizzato un presidio per guardare l'eclisse totale di Luna, quando la nostra Terra si interpone fra il Sole e la Luna. I raggi del Sole, deviati dalla nostra atmosfera, vanno a dare alla Luna un bellissimo colore rosso. E dunque, buona eclissi a tutti! (Ma già: c'è la finale di Sanremo...).

R. M.


"L'eclisse totale di Luna si verifica quando il nostro satellite attraversa completamente il cono d'ombra creato dalla Terra, interposta tra il Sole e la Luna stessa" spiega l'Uai, l'Unione astrofili italiani. Ma perchè la Luna diventerà rossa? "La consuetudine di indicare il fenomeno con l'espressione 'Luna rossa' - proseguono gli esperti dell'Uai - è dovuta alla caratteristica colorazione che la Luna assume durante la fase di totalità dell'eclisse. La causa di ciò è la componente rossa del flusso luminoso proveniente dal Sole, la quale, rifratta dall'atmosfera terrestre, giunge fino alla superficie lunare".