mercoledì 7 marzo 2007

Unå sånåšårénå impurtåntå (2).

Erminia Barbieri.

Un'àltrå dònå impurtåntå p'r ål nòs påìš l'è stàiå lå måèstrå Érmìniå Bårbiéri. Nåsü å Sånåšà intål 1908, då sémpår åpåsiunà ål disàgn e ålå pitürå, l'à fai di quàdår tårméntå bèi, spéciålmént cui di fiùr, e in tånti ca dål påìš l'è fàcil truà un sò quàdår. L'è mòrtå intål 1981 e dü an fa ål Cumün e lå Bibliutécå i gh'ån dédicà un cåléndàri e unå mustrà cürà tårméntå bén dål nòs pitùr Pino Zanchìn. Pår såvén püsè surå lå siùrå Bårbiéri e pår våd i quàdår dlå sò mustra, pudì åndà å culå pàginå chi.

Un quàdår dlå siùrå Bårbiéri.


Vérsión in itåliån:

Un'altra donna importante per il nostro paese è stata la maestra

Erminia Barbieri. Nata a Sannazzaro nel 1908, da sempre appassionata al disegno e alla pittura, dipinse dei quadri bellissimi, soprattutto quelli floreali, e in tante case del paese è facile trovare un suo quadro. Morì nel 1981 e due anni fa l'Amministrazione Comunale e la Biblioteca Civica le dedicarono un calendario e una mostra curata veramente bene dal nostro pittore Pino Zanchin. Per saperne di più riguardo la signora Barbieri e per vedere i quadri della sua mostra, potete visitare questa pagina.

Un quàdår dlå siùrå Bårbiéri.


R. M.

Nessun commento:

Posta un commento