lunedì 26 marzo 2007

Ål mågåtèl.


I  mågåtèl (fòto åd Luigi Chiesa, då Wikipédìå).

Sàbåt påsà ùmå cumincià å trådüv i påròl dål nòs diålåt chi cuménciån pår "M". Tra i àltår ùmå truà "mågåtèl" (magatello), che ål vurìs dì "büråtén, fåntòc", må åncå un tai åd càrån, tårméntå bón då fa åndà, mågàri, å ròst. Må sich'ål gh'éntrån i büråtén cun un tai åd càrån? Ö fai unå ricércå inti disiunàri e åncå in Intérnèt, må són gni in pé 'd gnint! In cumpéns, ö truà unå ricètå pår fa ål...

Ròst åd mågåtèl cun i ulìv.

Ingrédiént pår 4 pårsón:
- 800 gràm åd mågåtèl åd vidél
- 12 ulìv sénså årmélå
- 25 g åd pånsåtå gràsa
- 25 g åd pånsåtå màgrå
- unå tàsa 'd bröd
- òli d'ulìvå
- pànå
- sa
- pévår
Fè scåldà mèš bicér d'òli e lå pånsåtå tåià å bindlén, måtì intlå pügnàtå lå càrån e girèlå unå quai vòltå pår fàlå gnì bèlå såurì. Dòp un quàrt d'ùrå giuntègh i ulìv e 'l bröd, quårcè e fèlå åndà prèsåpòch p'r un'ùrå. Un pò prìmå dlå fén giuntègh ål pévår e dü cüciàr åd pànå. Tåiè 'l ròst å fåt e bågnèi cul fónd åd cutürå.
(dål sit www.ristoreggio.it)

Vérsión in itåliån:

Sabato scorso abbiamo cominciato a tradurre le parole del nostro

dialetto che iniziano per "M". Tra le altre abbiamo trovato anche "mågåtèl" (magatello), che vorrebbe dire "burattino, fantoccio", ma anche un taglio di carne, buonissimo da cucinare, magari. arrosto. Ma cosa c'entrano i burattini con un taglio di carne? Ho fatto una ricerca sui dizionari, ma anche in Internet, ma non ne son venuto a capo! In compenso, ho trovato una ricetta per fare l'

Arrosto di magatello alle olive.

Ingredienti per 4 persone:
- 800 g di magatello di vitello
- 12 olive verdi snocciolate
- 25 g di pancetta grassa
- 25 g di pancetta magra
- 1 tazza di brodo
- olio d'oliva
- panna
- sale
- pepe
Fate scaldare mezzo bicchiere d'olio e la pancetta tagliata a striscioline, mettete nel recipiente la carne e giratela più volte per farla bene insaporire. Dopo 1/4 d'ora aggiungete le olive e il brodo, coprite e cuocete per circa un'ora. Poco prima della fine pepate e aggiungete due cucchiai di panna.
Tagliate l'arrosto a fette e nappatele con il fondo di cottura.
(dal sito www.ristoreggio.it )

R. M.

Nessun commento:

Posta un commento