giovedì 15 marzo 2007

Lén, linùšå, limunsénå...

Lén, linùså, limunsénå (då Wikipédiå).

Tra i påròl chi cuménciån pår "L" ch'umå trådùt sàbåt påsà gh'érå åncåsì lén (lino), linùšå (linosa, seme di lino) e limunsénå, o limunsìnå (limoncina, erba cedrina, melissa). Ål lén (linum usitatissimum) l'è lå piåntå che tüti sùmå: dål sò füst s'uténå lå fibrå pår fa lå tìlå di linsö, di cåmiš... Då lå linušå ås pö tirà fö un òli e dlå fårénå pår fa di påpén émuliént. Lå limunsénå (limoncina, ò erba cedrina, ò åncå melissa) è unå piåntå cun di föi prufümà åd limón. Quåntå ròb ch'å sùmå dré impårà fåndå lå nòså ricércå, ròb che unå vòltå i sàvan tüti, må ådès...

Vérsión in itåliån:

Tra le parole che iniziano per "L" che abbiamo tradotto sabato

scorso c'erano anche lén (lino), linùšå (seme di lino) e limunsénå, o limunsìnå (limoncina, erba cedrina, melissa). II lino (linum usitatissimum) è la pianta che tutti sappiamo: dal suo fusto si ottiene la fibra per fare la tela delle lenzuola, delle camicie...Dalla linosa si può ottenere un olio e della farina per fare dei cataplasmi emollienti. La limoncina (o erba cedrina o anche melissa) è una pianta con delle foglie profumate di limone. Quante cose stiamo imparando facendo la nostra ricerca, cose che una volta tutti sapevano, ma ora...

R. M.

Nessun commento:

Posta un commento