lunedì 31 dicembre 2007

Bón an!

Lå pàginå 'd génàr dål tåcuìn.

Bón an å tüti i åmiš dål "Blògh dål bårdügh"! Spérùmå che ål 2008 ål sìå un pò méi då cul ch'l'è dré fini!...Må intånt chi gh'è ål tåcuìn 'd l'an növ dål nòs blògh, nåtürålmént tüt in diålåt! In ògni föi gh'è unå fòto 'd Sånåšà d'ùnå vòltå (sì, ål lå sö, i érån méi di fòto åd bèi fiulåt dål påìs...Vådrùmå p'r ål 2009!...).
Chi l'è ch'ål lå vö, gh'à åmmà då scårgà i 12 föi dål tåcuìn (i èn di sémplic files .doc) e pö ståmpài in A 4.
Clichè insìmå di link di vàri méš pår duvèri e pö sålvài:

génàr   fébràr   mars   åprìl   mag   giügn  lüi  ågùst   sétémbår   utùbår  nuémbår  dicémbår

Åugùri!

R. M.

Vérsión in itåliån:

Buon anno a tutti gli amici del "Blog del bårdügh"! Speriamo che il

2008 sia un po' meglio di quello che sta finendo!...Ma intanto qui c'è il calendario dell'anno nuovo del nostro blog, naturalmente tutto in dialetto! In ogni foglio c'è una foto della Sannazzaro d'un tempo (sì, lo so, erano meglio delle foto di belle ragazze del paese...Vedremo per il 2009!...). Chi lo vuole, deve solo scaricare i 12 fogli del calendario (sono dei semplici files .doc) e poi stamparli in A 4. Cliccate sui link dei vari mesi per aprirli e poi salvarli:

gennaio   febbraio   marzo   aprile   maggio   giugno  luglio  agosto   settembre   ottobre  novembre 

dicembre


Auguri!

R. M.

lunedì 24 dicembre 2007

"Cåmpån duls å Nådàl".

Då l'ingégnér Michéle Cüsón, un rigàl tårméntå bèl: un filmà cun tånti imàgin åd cåmpån e ùnå méludìå méråvigliùšå sunà då lü å l'òrgån e cåntà dål sópràno Elišabeth N.: "Cåmpån duls å Nådàl". Èco i påròl dål cånt:


"1) Suon di campane nel vento dondola dondola_e va-a-a
dan quelle note d'argento gioia_e calor din don dan.
Sembra che cantino gli Angeli_ancor
Sembra che cantino gli Angeli_ancor
Canti d'amore_e di pace come cantavan allor!

2) Suon di campane_a Natale mai così dolce sei tu-u-u
certo quel suon celestiale chiama_il bambino Gesù.
Scende così dalle stelle_il Signor
Scende così dalle stelle il Signor
Viene di nuovo qui_in terra per benedir tutti_i cuor!

3) Vola quel suon di campane note gioconde che va-a-an
fino_a contrade lontane spande l'eco din don dan.
Tutti nel mondo gioire faran
Tutti nel mondo gioire faran
Suona su tutta la terra dolci campane_a Natal!".Gràsie, Michèle, e åugùri å ti e å tüti i åmìš då cul blògh chi!

R. M.


Vérsión in itåliån:

Dall'ingegner Michele Cuzzoni, un bellissimo regalo: un video con

tante immagini di campane e una melodia meravigliosa suonata da lui all'organo e cantata dal soprano Elisabeth N.: "Dolci campane a Natale". Ecco il testo del canto:


"1) Suon di campane nel vento dondola dondola_e va-a-a
dan quelle note d'argento gioia_e calor din don dan.
Sembra che cantino gli Angeli_ancor
Sembra che cantino gli Angeli_ancor
Canti d'amore_e di pace come cantavan allor!

2) Suon di campane_a Natale mai così dolce sei tu-u-u
certo quel suon celestiale chiama_il bambino Gesù.
Scende così dalle stelle_il Signor
Scende così dalle stelle il Signor
Viene di nuovo qui_in terra per benedir tutti_i cuor!

3) Vola quel suon di campane note gioconde che va-a-an
fino_a contrade lontane spande l'eco din don dan.
Tutti nel mondo gioire faran
Tutti nel mondo gioire faran
Suona su tutta la terra dolci campane_a Natal!".Grazie, Michele, e auguri a te e a tutti gli amici di questo blog!

R. M.

domenica 23 dicembre 2007

Bón Nådàl!

E å prupòšit di préšèpi, intlå céšå åd Sån Bårnårdén gh'è duèrtå fénå ål 7 åd génàr l'éspùšisión di prèšèpi insèmå a lå mustrå futugràficå sùrå 'l Nådàl d'unå vòltå e dål dìdincö å Sånåšà.

Då cui dål grüp d' "Ål nòs diålåt", Bón Nådàl å tüti i åmìš dål "Blògh dål bårdügh"!

Làurå, Fràncå, Ròšålìå e Rénàto.

Vérsión in itåliån:

E a proposito di presepi, nella chiesa di San Bernardino è aperta

fino al 7 di gennaio l'esposizione dei presepi insieme alla mostra fotografica dedicata al natale di ieri e di oggi a Sannazzaro.


Dai membri del gruppo de "Il nostro dialetto", Buon Natale a tutti gli amici del "Blog del bårdügh"!

Laura, Franca, Rosalia e Renato.

martedì 18 dicembre 2007

Lå såràcå.

Guårdåndå intål vìdéo cul siùr chi ch'ål mångiå un'åréngå crüdå, m'è gnü in mént che dåchindrérå, inti ca dlå pòvrå gint, i tåcàvån sü unå såràcå (èco iünå di påròl ch'i cuménciån pår "S" ch'ùmå trådùt sàbåt påsà) å un fil ch'ål pindìvå surå ål tàul: tüti cui ch'i érån såtà šü å mångià i puciàvån un tòch åd puléntå intlå såràcå tåcà sü, giüst pår dàgh un pò 'd såùr e prufüm...Ricurdùmåsån, mågàri, intål dišnà 'd Nådàl, ò ål cénón dl'ültim dì dl'an!....

R. M.

Vérsión in itåliån:

Guardando nel video questo signore che mangia un'aringa cruda,

mi son ricordato che una volta, nelle case della povera gente, appendevano una salacca (aringa affumicata, ecco una delle parole che iniziano per "S" che abbiamo tradotto sabato scorso) a un filo che pendeva sopra la tavola: tutti i commensali "pucciavano" (intingevano) un pezzo di polenta nella salacca appesa, giusto per darle un po' di sapore e profumo...Ricordiamocelo, magari, durante il pranzo di Natale, o il cenone dell'ultimo dell'anno!...

R. M.

domenica 16 dicembre 2007

Bàbi e sat.

Che bèl (bèl?) båbión! Må iér dòpdišnà, 'ndåndå 'vånti å trådüv i påròl dål nòs diålåt chi cuménciån pår "S", ùmå truà "sat", un àltår nòm ch'ål vö dì "rospo", åncå se lå påròlå  "bàbi" l'è tårméntå püsè cumünå å Sånåšà...Chisà d'indùå ål vénå stu "sat"!? Fórse, å lå luntånå, dål spågnö "sapo"?

R. M.

Vérsión in itåliån:

Che bel (bello?) rospone! Ma ieri pomeriggio, proseguendo nella

traduzione delle parole del nostro dialetto che iniziano per "S", abbiamo trovato anche "sat", un altro nome che indica il rospo, anche se il termine  "bàbi" è assai più comune a Sannazzaro...Chissà da dove proviene questo "sat"!? Forse, alla lontana, dallo spagnolo "sapo"?

R. M.

venerdì 14 dicembre 2007

I trè cåmpån. - 1

E dóncå, i trè cåmpån dål nòs Såntüàri dlå "Mådònå dlå Funtånå" i ån ricumincià å sunà, dòp cinquåntå dì, å lå fén dål réstàur ch'là riguårdà tüt ål cåmpånén e åncåsì i cåmpån. Intål vìdéo dl'ingégnér Cüsón, ch'là dirèt i låùr åd réstàur, ås fa våd i vari faš åd cålibråsión di cåmpån, che d'ùrå in åvånti ås vådran åncå åd nòt, inlüminà då lå lüš blö åd quàtår néón spéciàl. Sich'ùmå mai då dì: un grån bèl låùr, fai cun tåntå cumpéténså e påsión dål Michél  Cüsón e dåi sò culåburåtùr. Gràsie, Michéle, e gràsie å tüti cui ch'ån dai unå mån å purtà å lå fén ål réstàur!

(I pårticulàr sùrå ål vìdéo in cùlå påginå chi).

R. M.


Vérsión in itåliån:

E dunque, le tre campane del nòstro Santuario

della "Madonna della Fontana" sono tornate a suonare, dopo cinquanta giorni, alla conclusione del restauro che ha riguardato tutta la torre campanaria e le campane stesse. Nel video dell'ingegner Cuzzoni, che ha diretto i lavori di restauro, si mostrano le varie fasi di calibrazione delle campane, che d'ora in poi si vedranno anche di notte, illuminate dalla luce blu di quattro neon speciali. Che dire di più: un gran bel lavoro, eseguito con tanta competenza e passione da Michele Cuzzoni e dai suoi collaboratori. Grazie, Michele, e grazie a tutti coloro che hanno dato una mano a portare a termine il restauro!

(I particolari sul video a questa pagina).

R. M.

sabato 8 dicembre 2007

I cåmpån dlå "Mådònå".

Cåmpånå Dò 4, prìmå e dòp ål réstàur (fòto M. Cüsón).

Cåmpånå Ré 4, prìmå e dòp ål réstàur (fòto M. Cüsón).

Cåmpånå Mi 4, prìmå e dòp ål réstàur (fòto M. Cüsón).

Intlå giurnà dédicà å lå Mådònå, vurìs mustrà åncåsì intål blògh i tårméntå bèi risültà di låùr åd réstàur di cåmpån dål nòs Såntüàri dlå "Mådònå dlå Funtånå", che l'ngégnér Michéle Cüsón e i sò culåburåtùr i ån finì då pòch. P'r ådès, i trè cåmpån réståurà i èn éspòst in céšå, spitåndå ch'å finìsån i låùr åd cunsulidåmént dål cåmpånén. I pårticulàr då cul bèl låùr chi, intål sit åd l'ingégnér.
Gràsie, Michéle!

R. M.


Nella giornata dedicata alla Madonna, vorrei documentare anche

sul blog gli splendidi risultati dei lavori di restauro delle campane del nostro Santuario della "Madonna della Fontana", che l'ingegner Michele Cuzzoni e i suoi collaboratori hanno da poco terminato. Per il momento, le tre campane restaurate sono esposte in chiesa, in attesa della conclusione dei lavori di consolidamento della torre campanaria. I particolari di questo bel lavoro, sul sito dell'ingegnere.
Grazie, Michele!

R. M.

giovedì 6 dicembre 2007

Såmpón e šåmpón.

Ùmå giåmò pårlà di du månér då prunüncià lå "S": un cünt l'è dì "rùså" (rossa), un àltår cünt l'è dì "rùšå" (roggia)! Åncåsì å l'inìsi di påròl, nåtürålmént, pö cåpità lå stéså ròbå: ål "såmpón", l'è unå såmpå bèlå gròså, må ål "šåmpón" l'è un sålüm tårméntå bón, fai cun lå càrån dål gugnì trià, spésià e insåcà intlå cùdiå di såmp dåvånti dlå béstiå, ch'ås fa cöš pròpi in cul pérìòdo chi. E lå nòså Prò lòco, quånd l'è ch'lå pruårà å bat ål récord dål šåmpöm püsè gròs intål Cårnuàl Burgundo?

R. M.

Vérsión in itåliån:

Abbiamo già parlato dei due modi di pronunciare la "S": un conto

è dire "rùså" (rossa), altro conto è dire "rùšå" (roggia)! Anche all'inizio delle parole, ovviamente, può avvenire lo stesso: lo "såmpón" (zampone), è una zampa bella grossa, ma lo "zampone" è (anche, in italiano) un salume ottimo, fatto con la carne di maiale tritata, speziata e insaccata nella cotenna delle zampe anteriori dell'animale, che si fa cuocere proprio in questo periodo. E la nostra Pro loco, quand'è che tenterà di battere il record dello zampone più grande, al Carnevale Burgundo?

R. M.

martedì 4 dicembre 2007

Ciao, Luca!

Luca Cresci.

E insì, un àltår fiö tårméntå giùn (19 an!...) dål nòs påìš l'è mòrt intål sòlit incidént strådàl. L'è sücès dumìncå påsà, å lå måténå pråst, å Scàldåsù. Då cul ch'i dìšån i sò åmiš, i sò ex-cumpàgn då scòlå e i sò prufésùr (l'àvå pénå fai lå måtürità å lüi, ål Bórdóni) intlå "Pruvìnciå" d'incö, Lucå Crésci l'érå un brav fiö, sémp'r ålégår e dispunìbil, pén åd vöiå då viv e åd fidüciå intål sò åvgnì. Må ål distén ål s'à mis åd tråvèrs, gram fiö!...
Ciau, Luca!

R. M.

Vérsión in itåliån:

E così, un altro ragazzo giovanissimo (19 anni!...) del nostro

paese è morto nel solito incidente stradale. E' successo domenica scorsa, al mattino presto, a Scaldasole. Da quanto dicono i suoi amici, i suoi ex-compagni di scuola e i suoi professori (aveva appena fatto la maturità a luglio, al Bordoni) sulla "Provincia Pavese" di oggi, Luca Cresci era un bravo ragazzo, sempre allegro e disponibile, pieno di voglia di vivere e di fiducia nel suo futuro. Ma il destino si è messo di traverso, povero ragazzo!...
Ciao, Luca!

R. M.

lunedì 3 dicembre 2007

Ål såmbåión.

Ål såmbåión (då Wikipédiå).

Tra i påròl dål nòs diålåt chi cuménciån pår "S" e ch'ùmå trådùt l'altrér, gh'érå åncåsì "såmbåión" (zabaglione). Sùrå l'urìgin dål nòm e dlå ricètå dlå fåmùšå crémå, gh'è divèrsi vérsión. Iünå lå pàrlå d'un fra, Påsquàl då Baylon, che, intål Cincént, å Türén, åi dòn che in cunfésiunàl ås låmintàvån di sò òm un pò...scars, ågh cunsigliàvå unå sò ricètå, sintétišà in 1 + 2 + 2 + 1, che gh'åvrìs dai un pò püsè...fòrså. Unå vòltå fai sånt, ål fra l'è dvintà in diålåt türinéš Sån Båión e då chi ål sò duls, ål "sambaión".
Sécónd un'àltrå vérsión, lå ricètå lå sårìs nåsü pår cas, quånd, sémpår intål Cincént, všén å Régio Émiliå, ål cåpitån åd véntürå Giuàn Båglión, å cürt åd vìvår, l'à måndà di sò suldå å purtà viå un quåicòs dåi påišån dål pòst. Må i suldà  i ån truà 'mmà di öv, sücår, un pò 'd vén e di èrb årumàtich. In måncånså åd méi, ål cåpitån l'à fai msià ål tüt e gh'à dai åi suldå stå crémå, inveci dlå sòlitå süpå. I suldà i èn stai tårméntå cuntént e dål nòm dål cåpitån, "Zvan Baión"...gh'è gnü fórå...ål såmbåión!

Èco lå ricètå, Gh'uà måt:
1 rus d'öv
2 cüciàr åd sücår e šbat fénå quånd ål rus l'è gnü quàši biånch.
Giuntàgh:
2 güs d'öv bèi pén åd mårsàlå
1 güs d'àcquå.
Måt å bàgnòmårìå msiåndå sémpår cul cüciàrén e tirà vìå prìmå ch'ål bùiå, siguitåndå å msià.

Che buntà!...

R. M.

Vérsión in itåliån:

Tra le parole del nostro dialetto che cominciano per "S" e che

abbiamo tradotto l'altro ieri, c'era pure "såmbåión" (zabaglione). Intorno all'origine del nome e della ricetta della celebre crema ci sono diverse versioni. Una parla di un frate, Pasquale da Baylon, che nel Cinquecento, a Torino, alle donne che in confessionale si lamentavano dei propri mariti un po'...scarsi, consigliava una sua ricetta, sintetizzata in 1 + 2 + 2 + 1, che avrebbe dato loro un po' più...vigore. Una volta fatto santo, il frate divenne  in dialetto torinese San Baion e da qui il suo dolce, lo zabaglione.
Secondo un'altra versione, la ricetta sarebbe nata per caso quando, sempre nel Cinquecento, presso Reggio Emilia, il capitano di ventura Giovanni Baglioni, a corto di viveri, mandò dei suoi soldati a razziare qualcosa presso i contadini del posto. Ma i soldati trovarono solo uova, zucchero, un po' di vino e delle erbe aromatiche. In mancanza di meglio, il capitano fece mescolare il tutto e diede ai soldati quella crema, invece della solita zuppa. I soldati furono assai contenti e, dal nome del capitano, Giovanni Baglioni, venne fuori...lo zabaglione!

Ecco la ricetta. Mettere:
1 tuorlo d'uovo,
2 cucchiai di zucchero e sbattere finchè il rosso è diventato quasi bianco.
Aggiungere:
2 gusci d'uovo abbondanti di marsala
1 guscio d'acqua.
Mettere a bagnomaria mescolando sempre col cucchiaino e togliere prima del bollore, continuando a mescolare.

Che bontà!

R. M.

sabato 1 dicembre 2007

Che "sånguåta"!...

Iünå di påròl dål nòs diålåt chi cuménciån pår "S" ch'ùmå trådùt incö dòpdišnà l'è stàiå "sånguåta" (sanguisuga). Eh, quånd då fiö åndàvåm å fa lå nödå ål "Quint", ågh n'érå di sånguåt in gir!... Må "sånguåtå", då nüm, l'è åncåsì culå dònå ch' lå riéså å càtàgh sü fénå i bén åd sèt céš ål sò òm...Pòvr'òm!...

R. M.

Vérsión in itåliån:

Una delle parole del nostro dialetto che iniziano per "S" che

abbiamo tradotto oggi pomeriggio è stata "sånguåta" (sanguisuga). Eh, quando da ragazzi andavamo a fare il bagno al cavo "Quinto", ce n'erano di sanguisughe in giro!... Ma "sånguåta", da noi, è anche quella donna che riesce a sperperare perfino i beni di sette chiese al marito...Pover'uomo!...

R. M.

martedì 27 novembre 2007

Rišòt ål cåcào.

E dòp un rišòt dlå nòså trådisión lümlénå, ål rišòt cul såfrån e fónš, èco un rišòt...un pò divèrs: ål rišòt ål cåcào. Å mén, diš lå vrità, m'ispìrå pòch, må mågàri l'è tårméntå bón!...Pénsi ch'ål duvrìs piåšègh åd sicür å du åmìš dål nòs blògh: sénså fagh ål nòm, lå Ràfå e lå Sušy...

R. M.

Vérsión in itåliån:

E dopo un risotto della nostra tradizione lomellina, il risotto con lo

zafferano e funghi porcini, ecco un risotto...un po'  diverso: il risotto al cacao.  A me, veramente, m'ispira poco, ma magari è ottimo!... Penso che dovrebbe piacere sicuramente a due amiche del nostro blog: senza far nomi, la Raffa e la Susy...

R. M.

lunedì 26 novembre 2007

Ål såfrån.


Iünå di prim påròl chi cuménciån pår "S" ch'ùmå trådùt sàbåt l'è stàiå "såfrån" (zafferano), ål tìpich ingrédient pår fa ål rišòt ålå milånéšå, ål rišòt giald, tårméntå cumün åncåsì då nüm in Lümlénå. Se pö s'ågh gióntån åncåsì di bèi fónš, l'è 'ncùrå püsè bón!...

R. M.

Vérsión in itåliån:

Una delle prime parole che cominciano per "S" che abbiamo

tradotto sabato è stata "såfrån" (zafferano), il tipico ingrediente per cucinare il risotto alla milanese, il risotto giallo, assai comune anche da noi in Lomellina. Se poi gli si aggiungono pure dei bei funghi porcini, è ancora più buono!...

R. M. 

sabato 24 novembre 2007

Sàltåcåvålénå.

Incö dòpdišnà ùmå cumincià å trådüv i påròl chi cuménciån pår "S". Tra i àltår, ùmå truà åncåsì "sàltåcåvålénå", un giögh che då fiö fàvåm suìns. Intål filmà gh'è di fiö che, intånt ch'i curån å unå cåmpèstre, impruìšån unå "sàltåcåvålénå", insì, tån' pår fa i luch...Nüm, åi nòs témp, séråm püsè séri intål giögh! (Fórse).

R. M.

Vérsión in itåliån:

Oggi pomeriggio abbiamo cominciato a tradurre le parole che

iniziano per "S". Tra le altre, abbiamo tradotto anche "cavallina", un gioco che da ragazzi facevamo spesso. Nel filmato ci sono dei ragazzi che, durante una campestre, improvvisano una "cavallina", così, tanto per fare gli scemi...Noi, ai nostri tempi, eravamo più seri nel gioco! (Forse).

R. M.

venerdì 23 novembre 2007

Nòni intål wèb.

Ål vìdeo sü "Nòni intål wèb".

Sü "Lå Répüblicå.it" d'incö gh'è un vìdeo sü "Nòni intål wèb", ùnå bèlå inisiåtìvå ch'lå va inån giåmò  då séš an å Rùmå (må ås fa  åncåsì in tånti àltår cumün grånd e pìcul d''Itàliå). Ås tràtå åd curs tinü då stüdént pår mustràgh å i ånsiån å drubà ål pc e å nåvigà in intérnét. Un quai témp fa, àvå sügérì åi nòs åministråtùr då fa un quåicòs åd sìmil åncåsì å Sånåšà, må fénådès...gnìntå. L'è un pécà, pérò!...

R. M.

Vérsión in itåliån:

Su "La Repubblica.it" di oggi c'è un video su "Nonni nel web",

una bella iniziativa portata avanti già da sei anni a Roma (ma si fa anche intanti altri comuni grandi e piccoli d'Italia). Si tratta di corsi tenuti da studenti per insegnare agli anziani ad usare il pc e a navigare in internet. Qualche tempo fa, avevo suggerito ai nostri amministratori di fare qualcosa di simile anche a Sannazzaro, ma finora...niente. E' un peccato, però!....

R. M.


giovedì 22 novembre 2007

Senza titolo 5

Lå rušå.

Pårlåndå sémpår di påròl dål nòs diålåt chi cuménciån pår "R", åténsión å lå prunünciå, pårchè lå "rùšå"...l'è nò "rùså"!... In "rùšå" gh'è lå "S" sunòrå ò dùlså,  ch'l'è divèrså då lå "S" surdå dlå påròlå "rùså". Å prupòšit: dòpdumån cuminciarùmå å trådüv i påròl chi cuménciån pròpi cun lå "S": prìmå ciårcårùmå pérò i påròl cun lå "S" surdå, me "sàbåt", "sach", "sålàm" e viå insì...Sùmå giåmò ch'lå gnårà lóngå!...

R. M.

Vérsión in itåliån:

Parlando sempre di parole del nostro dialetto che cominciano per

"R", attenzione alla pronuncia, perchè la "rùšå" (roggia)...non è "rùså" (rossa)!...In "rùšå" c'è la "S" sonora o dolce, che è diversa dalla "S" sorda della parola "rùså". A proposito: dopodomani cominceremo a tradurre le parole che iniziano proprio con la "S": prima cercheremo però le parole con la "S" sorda, come "sabato", "sacco", "salame" ecc. Sappiamo già che verrà lunga!...

R. M.

mercoledì 21 novembre 2007

Un òrb å Rùmå.


Sémpår cón "Rùmå", gh'è intål nòs diålåt di àltår mòd åd dì: un quaidün cunusü åncåsì in itåliån, me:
"Tüt i stra i pòrtån å Rùmå" e "Ål cåpìså Rùmå pår Tùmå". E pö gh'ùmå:
"Lénguå in bùcå, å Rùmå 's va!", ciuè: l'è 'sè såvè ciåmà infurmåsión e 's rivå dåpårtüt! Må cul ch'åm piàšå püsè l'è 'l mòd åd dì che drubùmå pår indicà un quaidun ch'ål gh'à ådòs un tårméntå udùr:
"Ål ménå un òrb å Rùmå!...", ciuè: ål spüså insì tånt che un òrb, åndåndå dré å lå sò scìå, ål pö bénìsim rivà å Rùmå cun lü sénså prublémå!...

R. M.

Vérsión in itåliån:

Sempre con "Roma", vi sono nel nostro dialetto altri modi di dire:

qualcuno noto anche in italiano, come:
"Tutte le strade portano a Roma" e "Capisce Roma per Toma".  E poi abbiamo:
"Lingua in bocca, a Roma si va!", cioè: basta saper chiedere informazioni e si arriva dappertutto! Ma quello che preferisco è il modo di dire che usiamo per indicare qualcuno che ha addosso un odore fortissimo: "Conduce un cieco a Roma!...", cioè: puzza talmente che un cieco, andando dietro la sua scia, può benissimo arrivare a Roma con lui senza problemi!...

R. M.

martedì 20 novembre 2007

I cåmpån åd Rùmå.

Intål filmà, i cåmpån åd iünå di tånti céš åd Rùmå (S. Éugénio). E å prupòšit di cåmpån åd Rùmå, intål nòs diålåt gh'è un mòd åd dì sùrå  di pårsón chi vån pròpi nò d'åcòrdi (se iünå lå dišå "pum", l'àltrå lå rispónda "pér"...):

"I vån intéš me i cåmpån åd Rùmå!...". I èn insì tånt i campånén di céš åd Rùmå che, ådès mågàri méno, må ùnå vòltå i érån nò tånt sincrunišà å sunà i ur!...

R. M.

Vérsión in itåliån:

Nel filmato, le campane di una delle tante chiese di Roma (S.

Eugenio). E a proposito di campane di Roma, nel nostro dialetto c'è un modo di dire su persone che non vanno proprio d'accordo (se una dice "mela", l'altra risponde "pera"...):

"Vanno d'accordo come le campane di Roma!...". Sono così tanti i campanili delle chiese di Roma che, adesso magari meno, ma un tempo non erano tanto sincronizzate a suonare le ore...

R. M.

lunedì 19 novembre 2007

Runfón.

Tra i påròl chi cuménciån pår "R", ùmå trådùt åncåsì "Runfà". Sübit s'è gnü in mént ål mòd åd dì: "Ål fa mårsì me 'Runfón!'", un tìsi dål påìš che ål runfàvå nò 'mmà me l'òm dål filmà, l'érå åncåsì tårméntå nuiùš e péšånt då supurtà. Già, må chisà chile l'érå cul òm chi? Gh'è un quaidün che ån nå sa püsè?

R. M.

Vérsión in itåliån:

Tra le parole che iniziano per "R", abbiamo tradotto anche

"Runfà" (russare). Subito abbiamo ricordato il modo di dire: "Fa marcire come 'Runfón' ('Ronfone')!", un tizio del paese che non solo russava come il signore del filmato, ma era anche assai noioso e pesante da sopportare. Già, ma chissà chi era costui? C'è qualcuno che ne sa di più?

R. M.

domenica 18 novembre 2007

Lå rundånénå.

E sémpår å prupòšit d'üšé, ch'å cuménciå pår "R" gh'è åncåsì "rundånénå". Fórse chi då nüm ågh n'è pü tån' me unå vòltå, må åd ògni mòdo, tüt i an, å primåvérå ås nå vådå åncùrå å gni indré inti sò ni...Ni che ninsünå å tucå, d' invèrån: diš che i rundånéen i pòrtån furtünå å lå ca indùå l'an primå i àvån fai ål sò ni...

R. M.

Vérsión in itåliån:

E sempre a proposito di uccelli, che inizia per "R" c'è pure la

"rondine". Forse qui da noi non ce ne sono più come un tempo, ma comunque, tutti gli anni, a primavera se ne vede ancora tornare al proprio nido...Nido che nessuno tocca, d'inverno: si dice che le rondini  portino fortuna alla casa dove l'anno prima avevano costruito il loro nido...


R. M.

sabato 17 novembre 2007

Ål rušgnö.

Incö dòpdišnà ùmå finì då trådüv i påròl dål nòs diålåt chi cuménciån pår "R": l'érå ùrå!...
Tra i påròl ch'ùmå truà gh'érå åncåsi "rušgnö", un üšlén quàši stés me 'l påsårén, må ch'ål cåntå tårméntå bén. Diš che ål rušgnö l'è bón då cåntà dåi 120 åi 260 stròf divérs e ål sò cånt ås diférénsiå då unå régión å l'àltrå, pròpi me i nòs diålåt!...

R. M.

Vérsión in itåliån:

Oggi pomeriggio abbiamo terminato di tradurre le parole del nostro

dialetto che cominciano per "R": era ora!...
Tra le parole che abbiamo trovato c'era pure "rušgnö" (usignolo), un uccellino molto simile al passero, che canta veramente bene. Pare che l'usignolo sia capace di cantare da 120 a 260 strofe diverse e il suo canto si differenzia da una regione all'altra, proprio come  i nostri dialetti!...

R. M.

giovedì 15 novembre 2007

Ål ròcul.

Un ròcul intål Trintén ( då www.centrodidatticaambientale.it).

Quånd sàbåt påsà ùmå truà då trådüv "ròcul", sübit s'è gnü in mént ål "ròcul åd pårsón" che di vòlt ås furmå intùrån å un quaidün ò un quåicòs ch'ål gh' è sücès, pår curiušà, såvèn åd pü e pårlàn. Må ål ròcul ål sårìs cul pérgulà å sémicérchio o å fèr åd cåvàl, con di réd pår ciåpà i üšé, ròbå che ådès l'è pruibì, pår furtünå...Fórse, må sùmå nò sicür, lå dispušisión in circul di piånt dål pérgulà, chi smìån di pårsón riünì åtùrån å un quàicòs, l'à fai nas l'éspressión "ròcul åd gint"...

R. M.

Vérsión in itåliån:

Quando sabato scorso abbiamo trovato da tradurre "ròcul",

subito ci siamo ricordati del "roccolo, capannello di persone" che a volte si forma attorno a qualcuno o a qualcosa che è successo, per curiosare, saperne di più e parlarne. Ma il roccolo sarebbe quel pergolato a semicerchio o a ferro di cavallo, con delle reti per l'uccellagione, cosa che ora è proibita, per fortuna... Forse, ma non ne siamo sicuri, la disposizione in circolo degli alberi del pergolato, che sembrano persone riunite attorno a qualcosa, ha dato origine all'espressione "roccolo, capannello di gente"...

R. M.

martedì 13 novembre 2007

Pulón å ròst.

L'ültimå påròlå dål nòs diålåt ch'ùmå trådùt sàbåt påsà l'è ståiå "Ròst". Chi l'è ch'ågh piàš nò un bèl ròst åd vidél, ò 'd pulàstår (cui d'ùnå vòltå, intindùmås!) ò 'd pulón, cun un bón ripén?!...E å prupòšit åd pulón ripén, chi d'ådsùrå gh'è un filmà ch'ål mùstrå me fa un ròst bèl mustùš e nò süc. Pécà ch'l'è in ingléš: gh'åndrìs lå Råfåèlå, un'åmìšå dål nòs blògh ch'lå sta å lå Vrüå e lå mångiå pån e ingléš tüti i dì!...

R. M.

Vérsión in itåliån:

L'ultima parola del nostro dialetto che abbiamo tradotto sabato

scorso è stata "Ròst" (arrosto). A chi non piace un bell'arrosto di vitello, o di pollo (quelli di una volta, s'intende!) o di tacchino ripieno?!... E a proposito di tacchino ripieno, qui sopra c'è un filmato che insegna come fare un arrosto bel mostoso e non asciutto. Peccato che sia in inglese: ci vorrebbe Raffaella, un'amica del nostro blog che abita a Verrua e mangia pane e inglese tutti i giorni!...

R. M.

domenica 11 novembre 2007

"Ròšå" e "Röšå".

Iér, åndåndå åvånti å ciårcà i påròl dål nòs diålåt chi cuménciån pår "R", ùmå truà åncåsì "ròšå" e "röšå". Chi i åcént i èn tårméntå impurtånt, pårchè se in itåliån cun "rosa" ås pö vurè dì tånt ål fiùr me 'l culùr, in diålåt ågh ùmå du påròl cun unå prunünciå divèrså e ås pö pròpi nò cunfóndås: då l'åcént, å cåpisùmå sübit se intindùmå ål fiùr ò 'l culùr, sénså vègh dåbšògn då riférìs ål cuntèst: un pìcul éšémpi dlå ricåså dål nòs diålåt!...(E nò åmmà dål nòs, pår dì lå vrità...).

R. M.

Vérsión in itåliån:

Ieri, proseguendo nella ricerca delle parole del nostro dialetto che

iniziano per "R", abbiamo trovato anche "ròšå" (colore) e "röšå (fiore)". Qui gli accenti sono assai importanti, perche se in italiano con "rosa" si può intendere tanto il fiore che il colore, in dialetto abbiamo due parole con una pronuncia diversa e non ci si può proprio confondere: dall'accento, capiamo subito se intendiamo il fiore o il colore, senza aver la necessità di riferirsi al contesto: un piccolo esempio della ricchezza del nostro dialetto!...(E non solo del nostro, a dire il vero...).

R. M.

sabato 10 novembre 2007

I trè cåmpån.

I låùr åd réstàur dål cåmpånén dål nòs Såntüàri dlå "Mådònå dlå Funtånå" i vån åvånti, sutå lå dirésión 'd l' ingégnér Michéle Cüsón. Giuidì påsà i ån tirà šü i trè cåmpån, chi gh'ån dåbšògn åncå lur då vès réståurà: i èn dål 1773! Tüti i pårticulàr intål bèl sit che Michéle l'à duèrt då pòch sùrå lå sò påsión: i cåmpån. Gràsie, Michéle!

R. M.

Vérsión in itåliån:

I lavori di restauro del campanile del nostro Santuario della
"Madonna della Fontana" proseguono, sotto la direzione dell'ingegner Michele Cuzzoni. Giovedì scorso hanno calato le tre campane, che necessitano anch'esse di venir restaurate: sono del 1773! Tutti i particolari nel  bel sito  che Michele ha aperto da poco sulla sua passione: le campane. Grazie, Michele!

R. M.

giovedì 8 novembre 2007

Cåntån i mundén!

L'ipòdplàyér dål nòs blògh.

Riš, rišèr...E i mundén? Pudùmå nò šmintià cui dòn che, unå vòltå, i låuràvån tüt ål dì in mèš å l'àquå. Låuràvån e...cåntàvån! S'å vurì risintì un quai cånt åd móndå, då incö, intål nòs blògh, in bas intlå culònå åd dèstrå, truårì un simil-ipòd (gràsie, Julius!). Clichè: cåntån i mundén åd Sånåšå!...

(Intånt, vurùmå ringråsià tüti i višitåtùr dål blògh che, in pòch åd pü d'un an, i èn gnü å truàs püsè åd 10.000 vòlt: i èn nò pòch, p'r un blògh insì...pårticulàr...GRASIE!).

R. M.

Vérsión in itåliån:

Riso, risaie...E le mondine? Non possiamo dimenticare quelle

donne che, un tempo, lavoravano tutto il giorno in mezzo all'acqua. Lavoravano e...cantavano! Se volete risentire qualche canto di monda, da oggi, nel nostro blog, in basso nella colonna di destra, troverete un simil-ipod (gazie, Julius!). Cliccate: cantano le mondine di Sannazzaro!...

(Intanto, vogliamo ringraziare tutti i visitatori del blog che, in poco più di un anno, sono venuti a trovarci più di 10.000 volte: non sono poche, per un blog così...particolare... GRAZIE!).

R. M.

martedì 6 novembre 2007

Ål rišòt cun lügànigå.

Rišòt cun lå lügànigå

E sémpår å prupòšit åd rišòt, èco lå ricètå d'un piat tìpich di nòs part:

Ål rišòt cun lügànigå.

Sich'ågh uà pår 4 pårsón:

3 hg åd riš fén ò süpårfén - 2 hg åd lügànigå - mèšå sigùlå - 2 cüciàr d'òli - unå nuš åd bütìr - 1 litår åd bröd - furmàg grånå - mèš bicér åd vén biånch såch.

Mich'ås fa:

tåià fén lå sigùlå e fàlå åndà in òli e bütìr. Giuntà lå lügànigå å tucåt e rušulàlå p'r un quai minüt. Giuntà 'l riš e låsàl tustà msiåndå. Vuià ål vén e låsàl evåpurà, quarcià tüt cul bröd e cöš, å fögh viv, pår 15-20 minüt. Tirà via ål rišòt dål fögh e måntécàl cul furmàg gråtà.
Bón åptìt!

R. M.

Vérsión in itåliån:

E sempre a proposito di risotti, ecco la ricetta di un piatto tipico delle nostre parti:


Il risotto con la luganiga (salsiccia).Ingredienti per 4 persone:3 hg di riso fino o superfino - 2 hg di luganiga - ½ cipolla - 2 cucchiai di olio - 1 noce di burro - 1 litro di brodo - formaggio grana - ½ bicchiere di vino bianco secco.

Esecuzione:Affettare finemente la cipolla e soffriggerla in olio e burro. Unire la luganiga a pezzetti e rosolare per alcuni minuti. Aggiungere il riso e lasciarlo tostare mescolando. Versare il vino e lasciarlo evaporare; coprire il tutto con il brodo e cuocere, a fuoco vivace, per 15-20 minuti.
Levare il risotto dal fuoco e mantecarlo con il formaggio grana grattugiato.


Buon appetito!


R. M.

lunedì 5 novembre 2007

Riš e... rišòt!

Riš e rišèr...Riš e rišòt! E nò åmmà cui fónš: cui vårtìš, cun lå pàstå 'd sålàm, cui sparš, cui quai, cui rån, cui cudi, cui fåšulén åd l'ög, cui bšìi...E pö: riš e fåšö, riš e verš, riš e bårlånd, riš e lat...
(I èn pòch åd pü åd sèt e mèšå dlå måténå, må mén ågh ö giåmò fam!...).

R. M.

Vérsión in itåliån:

Riso e risaie...Riso e risotti! E non solo coi funghi:

col luppolo, con la pasta di salame, con gli asparagi, con le quaglie, con le rane, con le cotiche, coi fagiolini dell'occhio, con le ortiche...E poi: riso e fagioli, riso e verze, riso e eruche, riso e latte...
(Sno poco più delle sette e mezza di mattino, ma io ho già fame!...).

R. M.

domenica 4 novembre 2007

Riš e rišèr.

Iér dòpdišnà, åndåndå åvånti å trådüv i påròl dål nòs diålåt chi cuménciån pår "R", ùmå truà  "Riš" e "Rišèrå". Fa åndà lå tèrå å riš l'è sémpår stai unå cåråtérìsticå dlå nòså šònå e åncùrå ådès i rišèr (insèmå åi cåmp åd målgå), i lémpån lå nòså cåmpàgnå e, å lå sò stågión, ål ciél ål så spégiå tüt intlå sò acquå. Pår dì lå vrità, ål filmà chi d'åd sùrå ål riguàrdå nò lå Lümlénå, må ål pudìvå bénìsim vès girà di nòs part...

R. M.

Vérsión in itåliån:

Ieri pomeriggio, proseguendo nella traduzione delle parole del

nostro dialetto che iniziano pee "R", abbiamo trovato "Riso" e "Risaia". Coltivare la terra a riso è sempre stata una caratteristica della nostra zona e ancora adesso le risaie (insieme ai campi di mais), riempiono la nostra campagna e, alla stagione propizia, il cielo si rispecchia tutto nelle loro acque. In verità, il filmato qui sopra non riguarda la Lomellina, ma avrebbe potuto benissino essere girato dalle nostre parti...

R. M.

sabato 3 novembre 2007

Rat, råtén e råtón!

Sémpår sàbåt påsà, ùmå vü å che fa cun..."rat",  "råtén" e "råtón"! I èn påròl che riguàrdån, sì, di bistiulén mågàri nò simpàtich å tüti, må che intål nòs diålåt ås trövån in mòd åd dì che, tüt sumà, i vurìsån rénd un séns åd ténéråså ò åd cumpåsión, me:

"Che bel råtén!..." (ås dìšå pår fa un cumplimént å un fiùlén pìcul e mnüdår, må bèl);

"Bèl råtón!..." (å un fiulén bèl e bén mis);

"Gràmå ràtå!...

R. M.

Vérsión in itåliån:

Sempre sabato scorso, abbiamo avuto a che fare con "topo",

"topolino" e "topolone"! Sono parole che riguardano, sì, degli animaletti non simpatici a tutti, ma che nel nostro dialetto si trovano in modi di dire che, tutto sommato, vorrebbero rendere un senso di tenerezza o di compassione, come:

"Che bel topolino!..." (si dice per fare un complimento ad un bambino piccolo ed esile, ma bello);

"Bel topolone!..." (a un bambino bello e paffutello);

"Povera topolina!...".

R. M.

venerdì 2 novembre 2007

Ål råvårén.

Tra i påròl dål nòs diålåt chi cuménciån pår "R" ch'ùmå trådùt sàbåt påsà, gh'érå åncåsì "Råvårén", ch'ål sårìs ål "cardellino", un üšlén tårméntå bèl e ch'ål cåntå pròpi bén. Må...d'indùå ål vénå ål sò nòm in diålåt? Nò dål låtén, nò dål spågnö, nò dål fråncéš...Chil'è ch'ån nå sa un quåicòs?

R. M.

Vérsión in itåliån:

Tra le parole del nostro dialetto che cominciano per "R" che

abbiamo tradotto sabato scorso, c'era pure "Råvårén", che sarebbe il "cardellino", un uccellino assai bello e che canta proprio bene. Ma... da dove proviene il suo nome in dialetto? Non dal latino, non dallo spagnolo, non dal francese...Chi ne sa qualcosa?

R. M.

lunedì 29 ottobre 2007

I cåmpån dlå "Mådònå dlå Funtånå"

Åncùrå unå vòltå l'ingégnér Michèle Cüsón ås rigàlå in YouTube un filmà surå i nòs cåmpån. Ståvòltå ås tràtå di cåmpån dål Såntüàri dlå "Mådònå dlå Funtånå", må...Stùmå åtént, gint, pårchè ål cåmpånén l'è pròpi mis mal e ièn dré intérvénì prìmå ch'ål sìå tròp tàrdi!...Åiütùmå Dón Båtìstå! (Infurmåsión püsè précìš chi).

R. M.

Vérsión in itåliån:

Ancora una volta l'ingegner Michele Cuzzoni ci regala in YouTube

un filmato sulle nostre campane. Stavolta si tratta delle campane del Santuario della "Madonna della Fontana", ma... Stiamo attenti, gente, perchè il campanile è proprio messo male e stanno intervenendo prima che sia troppo tardi!...Aiutiamo Don Battista! (Informazioni più precise  qui).

R. M.

domenica 28 ottobre 2007

"Råvàgn", "Råvågnà", "Råvånà"...

Lén (då Wikipédiå).

Åndåndå åvånti å trådüv i påròl dål nòs diålåt chi cuménciån pår "R", iér dòpdišnà ås sùmå imbåtü in "Råvàgn", "Råvågnà", "Råvånà"... Ås ciàmå "råvàgn" ål lén pütòst šgréš ch'ål vénå sü såmnåndå d'utüm. Fórse ål gh'éntrå gnintå cul "råvågnà" dål mångià ch'ål "girå" intål stòmi quånd fùmå fådìå å digérì....E "råvånà"? In itåliån s'üšå pår dì "ciårcà un quåicòs fugnåndå dåpårtüt"...D'indùå 'l vénå cul "råvånà" chi? Bèh, gh'è unå spiégåsión in réd un pò... pårticulàr....Så v'intårèså...

R. M.

Vérsión in itåliån:

Proseguendo nella traduzione delle parole del nostro dialetto

inizianti per "R", ieri pomeriggio ci siamo imbattuti in "Ravagno", "Ravagnare", "Ravanare"... Si dice "ravagno" il lino piuttosto grossolano che cresce seminando in autunno. Forse non c'entra nulla col "ravagnare" del cibo che "gira" nello stomaco durante una difficile digestione...E "ravanare"? In italiano, si usa per dire "cercare qualcosa rovistando dappertutto"...Da dove deriva questo "Ravanare"? Bèh, c'è una spiegazione in rete un po'...particolare...Se v'interessa...

R. M.

domenica 21 ottobre 2007

Növ åd pàcå.

Mas åd cart (fòto åd Cindylu).
Insèmå åi ültìm mòd åd dì ch'ùmå registrà gh'érå åncåsì l'ésprésión "Növ åd pàcå", ciuè "nuvìsim, növ åd tréncå". L'è un'ésprésión tårméntå cumünå åncå in itåliån, må...d'indùå lå vénå? Sich'l'è lå "pàcå"? Ùmå nò truà un disiunàri ch'ån nå pàrlàs, må lå Réd, åncùrå unå vòltå, l'è gnü in åiüt. Intål sit dål "Curiér", int un fòrum gh'è scrit che in finlåndés "gh'è lå stéså ésprésión e 'pakka' l'è ål mas åd cart då giögh. Inti pårtìd impurtånt ås dröbå ål mas növ, lå càrtå ch'ås tìrå förå l'è 'növå åd pàcå'"! Ciårcåndå "mas åd cart" intål mè disiunàri d'ünghérès (lénguå ugrò-fìnicå), ö truà "pakli kàrtya": dišårìs ch'ågh sùmå!...

R. M.

Vérsión in itåliån:

Tra gli ultimi modi di dire che abbiamo registrato c'era anche

l'espressione "Nuovo di pacca", cioè "nuovissimo, nuovo di zecca". E' un'espressione assai conosciuta anche in italiano, ma...da dove deriva? Cos'è la "pacca"? Non abbiamo trovato un dizionario che ne parlasse, ma la Rete, ancora una volta, è giunta in aiuto. Sul sito del "Corriere", in un forum c'è scritto che in finlandese  "si trova la stessa espressione: 'pakka' é il mazzo delle carte da gioco. Nelle partite importanti viene usato il mazzo nuovo, la carta che si tira fuori é 'nuova di pacca'"! Cercando "mazzo di carte" nel mio dizionario d'ungherese (lingua ugro-finnica), ho trovato "pakli kàrtya": direi che ci siamo!...

R. M.

venerdì 19 ottobre 2007

Måni... å råglån.

FitzRoy James Henry Somerset, 1st Baron Raglan (då Wikipédiå).

Tra i påròl chi cuménciån pår "R" ch'ùmå trådùt l'àltår dì gh'érå åncåsì "råglån", che pérò lå sårìs unå påròlå ingléšå, ch'lå vurìs dì un tìpo 'd måniå tåcà cun di cüšidür chi pàrtån dirétåmént dål còl e i làsån la spàlå sénså mìå 'd riliév. Må fórse nò tüti i sån d'indùå lå vénå cùlå påròlå chi. Diš che lå vénå dål nòm åd Lòrd Råglån, FitzRoy James Henry Somerset, 1st Baron Raglan (1788-1855), un fèldmårésciàl ingléš ch'l' àvå pèrs ål bràs déstår intlå båtàgliå 'd Watérlò. Pår ciårcà då cunfónd un pò lå sò åmpütåsión, intål supràbit i gh'ån cüšì...i måni å råglån...

R. M.

Vérsión in itåliån:

Tra le parole che iniziano per "R" che abbiamo tradotto l'altro

giorno c'era pure "råglån", che però sarebbe una parola inglese, che indica un tipo di manica unita con cuciture che partono direttamente dal collo e privano la spalla di ogni rilievo. Ma forse non tutti sanno da dove derivi questa parola. Pare derivi dal nome di Lord Raglan, FitzRoy James Henry Somerset, 1st Baron Raglan (1788-1855), un feldmaresciallo inglese che aveva perso il braccio destro nella battaglia di Waterloo. Per cercare di mascherare un poco la sua amputazione, nel  soprabito gli hanno cucito...le maniche a raglan...

R. M.

domenica 14 ottobre 2007

Ål rågò.

Ål rågò.

Iér dòpdišnà ål nòs grüp l'à cumincià å trådüv i påròl dål nòs diålåt chi cuménciån pår "R". Tra i àltår påròl, ùmå truà åncåsì "rågò", lå vérsión lümlénå dlå "cåsölå", piat tårméntå cunusü in tütå lå nòså régión (e förå...). In intérnét ås trövån tånti ricèt dlå "cåsölå", me custå, p'r ésémpi, pår 6 pårsón:

Sich'ågh uà: 1 chìlo e mèš åd vérš - 800 g åd custén åd gugnìn - 250 g åd cudi - 300 g d'ügànigå - 2 pilén åd gugnìn - 1 urågiå - 2 èti 'd gåròtul e åd sèrål - un èto 'd sigùlå - mèš èto d' bütìr - bröd åd càrån - un bicér 'd vén biånch såch - sa (e pévår, vuråndå).

Fè bùi p'r un'uråtå i pilén tåià in mèš, i cudi e i uråg (pår sgråsà un pò 'l gugnìn...). Int ùnå pügnàtå gròså, trè déntår ål bütìr e fè 'ndà lå sigùlå, giuntègh i custén, i uråg e i cùdi tåià å fitén sütìl. Fè rušulà i càrån å fögh viv e giuntègh sèrål e gåròtul, vuiè 'l vén  e pö un cåsü 'd bröd, lå sa e 'l pévår e dègh un bèl msiön. Cuårcè e fè bùi p'r un'ùrå. Intånt, fè pulìd i vérš, tåièi å tòch e fèi cöš pår 5 - 10 minüt, pö trèi insèmå åi càrån cun l'ügànigå e fè bùi åncùrå pår mèš'ùrå, tri quart d'ùrå.
Cun lå puléntå e un bicér 'd bårbèrå l'è unå buntà!...

R. M.


Vérsión in itåliån:

Ieri pomeriggio il nostro gruppo ha cominciato a tradurre le parole

del nostro dialetto che iniziano per "R". Tra le altre parole abbiamo trovato anche "rågò", la versione lomellina della "cåsölå". In internet si trovano tante ricette della "cåsölå", come questa, per 6 persone:

Ingredienti: un chilo e mezzo di verze - 800 g di costine di maiale - 250 grammi di cotiche - 300 g di salsiccia - 2 piedini di maiale - 1 orecchia - 2 etti di sedano e di carote - 1 etto di cipolla - mezz'etto di burro - brodo di carne - un bicchiere di vino bianco secco - sale ( e pepe, volendo).

Far bollire per circa un'ora i piedini tagliati a metà, le cotiche e le orecchie (per sgrassare un po' il maiale...). In una pentola grossa, mettere il burro e far soffriggere la cipolla, aggiungere le costine, le orecchie e le cotiche tagliate a piccole strisce. Far rosolare le carni a fuoco vivace e aggiungere sedano e carote, versare il vino e poi un mestolo di brodo, il sale e il pepe e rimescolare il tutto. Coprire e cuocere per un'ora. Intanto pulire le verze, tagliarle a pezzi e cuocerle per 5 - 10 minuti, poi aggiungerle alle carni con la salsiccia e bollire ancora per mezz'ora,  tre quarti d'ora.
Con la polenta e un bicchiere di barbera è una bontà!...

R. M.

domenica 7 ottobre 2007

I érédi 'd Dònå Clàudiå.

I érédi 'd Dònå Clàudiå Åntónå Tråvèrsi (fòto dål Pàul Càlvi p. g. c.).

Un quài dì fa, i érédi  'd Dònå Clàudiå Åntónå Tråvèrsi  i èn gnü å Sånåšà pår višità 'l påìš dlå sò bišnònå, che intål 1860 l'àvå fundà ål nòs åšìlo. Denis, Dominique e Helène Bahon (intlå fòto dål Pàul Càlvi, p. g. c.) i àvån vüst in intérnét ål mè sit sü Sånåšà, cun i pàgin surå  Dònå Clàudiå Åntónå Tråvèrsi e lå stòriå dl'åšìlo ch'l'àvå scrit lå nòså Ròšålìå, m'ån cuntåtà pår e-mail e, gràsie å l'intérèsåmént åd l'åsésùr Invérnìsi, s'è pùdü urgånišà lå vìšitå. I tri érédi, chi vivån in Frånciå, i èn stài ricévü in municìpi e i ån pudü višità ål Pålàsi Ålévi, unå vòltå Pålàsi Tråvèrsi, e l'åšìlo fundà då lå sò bišnònå, åncùrå ådès in funsión dòp quàši 150 an!...

R. M.

Vérsión in itåliån:

Qualche giorno fa, gli eredi di Donna Claudia Antona Traversi sono

venuti a Sannazzaro per visitare il paese della loro bisnonna, che nel 1860 aveva fondato il nostro asilo. Denis, Dominique e Helène Bahon (nella foto di Paolo Calvi, p.g.c.) avevano visto in internet il mio sito su Sannazzaro, con le pagine su Donna Claudia Antona Traversi e la storia dell'asilo scritta dalla nostra Rosalia, mi hanno contattato per e-mail e, grazie all'interessamento dell'assessore Invernizzi, si è potuto organizzare la visita. I tre eredi, che vivono in Francia, sono stati ricevuti in municipio e hanno potuto visitare Palazzo Allevi, un tempo Palazzo Traversi, e l'asilo fondato dalla loro bisnonna, ancora adesso in funzione dopo quasi 150 anni!...

R. M.

giovedì 27 settembre 2007

Ål diålåt åd Sån Giòrg.

Ål libår sü Sån Giòrg.

Å Sån Giòrg, påišén dlå Lümlénå nò tåntå distånt då nüm, i ån då pòch püblicà un tårméntå bèl libår ch'ås ciàmå "Cùj dlå còrdє in sacòcє". Ås tràtå d'un "viàg tråvèrs lå mémòriå culétìvå å lå ricércå di són e di émusión dål dialåt sångiurgéš". L'è un viàg tårméntå bén årticulà, divìš in tånti cåpìtul che, pårtåndå dål diålåt åd Sån Giòrg, i mùstrån tånti åspèt dlå vitå dål påìš d'unå vòltå: då lå fåmìgliå, å lå ca e lå curt; dål låùr in cåmpàgnå åi måsté d'unå vòltå, åi giögh; dåi stòri åi mòd åd dì... e tånti, tånti àltår. Ål libår, che dåbón ål réndå bén l'"ånmå" dål påiš e i "rådìš" dlå sò gint,  ål gh'à dådré un gròs låùr åd ricércå fai då lå Cumisión dlå Bibliutécå Cumünàl cun l'åiüt di püsè éspèrt e infurmà dål påìš, cuurdinà då lå bràvå Ådriànå Vicìni (che, trå l'àltår, l'è d'urìgin sånåšårénå...).

Dål grüp dål diålåt åd Sånåšà, tånti cunplimént å tüti cui åd Sån Giòrg!

R. M.

Vérsión in itåliån:


A San Giorgio, piccolo paese della Lomellina non tanto lontano danoi, è stato pubblicato un bellissimo libro intitolato "Quelli della corda in tasca". Si tratta di "un viaggio attraverso la memoria collettiva alla ricerca dei suoni e delle emozioni del dialetto sangiorgese". E' un viaggio molto ben articolato, suddiviso in diverse sezioni che, partendo dal dialetto di San Giorgio, presentano tanti aspetti della vita del paese d'un tempo: dalla famiglia, alla casa e al cortile; dal lavoro dei campi ai mestieri di una volta, ai giochi; dai racconti ai modi di dire... e tanti, tanti altri. Il libro, che davvero rende bene l'"anima" del paese e le "radici" della sua gente, ha alle spalle un grosso lavoro di ricerca portato avanti dalla Commissione della Biblioteca Comunale con l'aiuto dei più esperti e informati del paese, coordinati dalla brava Adriana Vicini (che, tra l'altro, è di origine sannazzarese...).


Dal gruppo del dialetto sannazzarese, tanti complimenti a tutti quelli di San Giorgio!


R. M.

domenica 23 settembre 2007

Céntrüp e pintén.

Di céntrüp chi fån ål nid (då Wikipédiå).

Åiüt!!! Sùmå drucà åncåsì nüm...inti üšé, me lå cuncuréntå 'd Mike Bongiorno dlå fåmùšå gaf!...Ål prublémå l'è...ål "pintén": mich'ås ciàmå in itåliån cul üšlén chi? Sécónd ål siùr Lignàs, tårméntå cunusü in påìš p'r ål sò négòsi åd càciå e péscå, "pintén" l'è un àltår nòm pår dì in diålåt lo "scricciolo", insèmå å "céntrüp". Ål Màrio ål bårbé e ål påpà dlå nòså Làurå, invéce, 's ån dì che ål céntrüp l'è lo scricciolo, må ål pintén ål curispóndå åd un àltår üšlén pìcul, fórse lå cinciållégrå. Ciårcåndå in intérnét ö vüst che in Briånså "pintén" (lur i dìšån "pintìn") ål sårìs ål "codibugnolo"...Insùmå: gh'è un quàidün ch'ål pö iütàs å gnin å iüna?

R. M.


Vérsión in itåliån:

Aiuto!!! Siamo caduti anche noi...sugli uccelli, come la concorrente

di Mike Bongiorno della famosa gaffe!...Il problema è...il "pintén": come si chiama in italiano quest'uccellino? Secondo il signor Legnazzi, molto conosciuto in paese per il suo negozio di caccia e pesca, "pintén" è un altro nome per dire in dialetto lo "scricciolo", insieme a "céntrüp". Mario il barbiere e il papà della nostra Laura, invece, ci hanno detto che il "céntrüp" è lo scricciolo, ma il pintén corrisponde ad un altro uccellino piccolo, forse la cinciallegra. Cercando in internet ho visto che in Brianza "pintén" (loro dicono "pintìn") sarebbe il "codibugnolo"...Insomma: c'è qualcuno che può aiutarci a venirne a una?

R. M.