venerdì 23 novembre 2007

Nòni intål wèb.

Ål vìdeo sü "Nòni intål wèb".

Sü "Lå Répüblicå.it" d'incö gh'è un vìdeo sü "Nòni intål wèb", ùnå bèlå inisiåtìvå ch'lå va inån giåmò  då séš an å Rùmå (må ås fa  åncåsì in tånti àltår cumün grånd e pìcul d''Itàliå). Ås tràtå åd curs tinü då stüdént pår mustràgh å i ånsiån å drubà ål pc e å nåvigà in intérnét. Un quai témp fa, àvå sügérì åi nòs åministråtùr då fa un quåicòs åd sìmil åncåsì å Sånåšà, må fénådès...gnìntå. L'è un pécà, pérò!...

R. M.

Vérsión in itåliån:

Su "La Repubblica.it" di oggi c'è un video su "Nonni nel web",

una bella iniziativa portata avanti già da sei anni a Roma (ma si fa anche intanti altri comuni grandi e piccoli d'Italia). Si tratta di corsi tenuti da studenti per insegnare agli anziani ad usare il pc e a navigare in internet. Qualche tempo fa, avevo suggerito ai nostri amministratori di fare qualcosa di simile anche a Sannazzaro, ma finora...niente. E' un peccato, però!....

R. M.


Nessun commento:

Posta un commento