giovedì 22 novembre 2007

Senza titolo 5

Lå rušå.

Pårlåndå sémpår di påròl dål nòs diålåt chi cuménciån pår "R", åténsión å lå prunünciå, pårchè lå "rùšå"...l'è nò "rùså"!... In "rùšå" gh'è lå "S" sunòrå ò dùlså,  ch'l'è divèrså då lå "S" surdå dlå påròlå "rùså". Å prupòšit: dòpdumån cuminciarùmå å trådüv i påròl chi cuménciån pròpi cun lå "S": prìmå ciårcårùmå pérò i påròl cun lå "S" surdå, me "sàbåt", "sach", "sålàm" e viå insì...Sùmå giåmò ch'lå gnårà lóngå!...

R. M.

Vérsión in itåliån:

Parlando sempre di parole del nostro dialetto che cominciano per

"R", attenzione alla pronuncia, perchè la "rùšå" (roggia)...non è "rùså" (rossa)!...In "rùšå" c'è la "S" sonora o dolce, che è diversa dalla "S" sorda della parola "rùså". A proposito: dopodomani cominceremo a tradurre le parole che iniziano proprio con la "S": prima cercheremo però le parole con la "S" sorda, come "sabato", "sacco", "salame" ecc. Sappiamo già che verrà lunga!...

R. M.

Nessun commento:

Posta un commento