sabato 17 novembre 2007

Ål rušgnö.

Incö dòpdišnà ùmå finì då trådüv i påròl dål nòs diålåt chi cuménciån pår "R": l'érå ùrå!...
Tra i påròl ch'ùmå truà gh'érå åncåsi "rušgnö", un üšlén quàši stés me 'l påsårén, må ch'ål cåntå tårméntå bén. Diš che ål rušgnö l'è bón då cåntà dåi 120 åi 260 stròf divérs e ål sò cånt ås diférénsiå då unå régión å l'àltrå, pròpi me i nòs diålåt!...

R. M.

Vérsión in itåliån:

Oggi pomeriggio abbiamo terminato di tradurre le parole del nostro

dialetto che cominciano per "R": era ora!...
Tra le parole che abbiamo trovato c'era pure "rušgnö" (usignolo), un uccellino molto simile al passero, che canta veramente bene. Pare che l'usignolo sia capace di cantare da 120 a 260 strofe diverse e il suo canto si differenzia da una regione all'altra, proprio come  i nostri dialetti!...

R. M.

Nessun commento:

Posta un commento