domenica 11 novembre 2007

"Ròšå" e "Röšå".

Iér, åndåndå åvånti å ciårcà i påròl dål nòs diålåt chi cuménciån pår "R", ùmå truà åncåsì "ròšå" e "röšå". Chi i åcént i èn tårméntå impurtånt, pårchè se in itåliån cun "rosa" ås pö vurè dì tånt ål fiùr me 'l culùr, in diålåt ågh ùmå du påròl cun unå prunünciå divèrså e ås pö pròpi nò cunfóndås: då l'åcént, å cåpisùmå sübit se intindùmå ål fiùr ò 'l culùr, sénså vègh dåbšògn då riférìs ål cuntèst: un pìcul éšémpi dlå ricåså dål nòs diålåt!...(E nò åmmà dål nòs, pår dì lå vrità...).

R. M.

Vérsión in itåliån:

Ieri, proseguendo nella ricerca delle parole del nostro dialetto che

iniziano per "R", abbiamo trovato anche "ròšå" (colore) e "röšå (fiore)". Qui gli accenti sono assai importanti, perche se in italiano con "rosa" si può intendere tanto il fiore che il colore, in dialetto abbiamo due parole con una pronuncia diversa e non ci si può proprio confondere: dall'accento, capiamo subito se intendiamo il fiore o il colore, senza aver la necessità di riferirsi al contesto: un piccolo esempio della ricchezza del nostro dialetto!...(E non solo del nostro, a dire il vero...).

R. M.

3 commenti:

 1. Nessun prublema ma as pudiva prupurl al prof! Gninta, alura!

  CIAU!! Dlà Susy

  RispondiElimina
 2. A prupòsit dal Prof: salutamal!


  Ciau, Susy!


  R. M.

  RispondiElimina
 3. Sicur!!! CIAU!

  Susy

  RispondiElimina