domenica 4 novembre 2007

Riš e rišèr.

Iér dòpdišnà, åndåndå åvånti å trådüv i påròl dål nòs diålåt chi cuménciån pår "R", ùmå truà  "Riš" e "Rišèrå". Fa åndà lå tèrå å riš l'è sémpår stai unå cåråtérìsticå dlå nòså šònå e åncùrå ådès i rišèr (insèmå åi cåmp åd målgå), i lémpån lå nòså cåmpàgnå e, å lå sò stågión, ål ciél ål så spégiå tüt intlå sò acquå. Pår dì lå vrità, ål filmà chi d'åd sùrå ål riguàrdå nò lå Lümlénå, må ål pudìvå bénìsim vès girà di nòs part...

R. M.

Vérsión in itåliån:

Ieri pomeriggio, proseguendo nella traduzione delle parole del

nostro dialetto che iniziano pee "R", abbiamo trovato "Riso" e "Risaia". Coltivare la terra a riso è sempre stata una caratteristica della nostra zona e ancora adesso le risaie (insieme ai campi di mais), riempiono la nostra campagna e, alla stagione propizia, il cielo si rispecchia tutto nelle loro acque. In verità, il filmato qui sopra non riguarda la Lomellina, ma avrebbe potuto benissino essere girato dalle nostre parti...

R. M.

Nessun commento:

Posta un commento