venerdì 2 novembre 2007

Ål råvårén.

Tra i påròl dål nòs diålåt chi cuménciån pår "R" ch'ùmå trådùt sàbåt påsà, gh'érå åncåsì "Råvårén", ch'ål sårìs ål "cardellino", un üšlén tårméntå bèl e ch'ål cåntå pròpi bén. Må...d'indùå ål vénå ål sò nòm in diålåt? Nò dål låtén, nò dål spågnö, nò dål fråncéš...Chil'è ch'ån nå sa un quåicòs?

R. M.

Vérsión in itåliån:

Tra le parole del nostro dialetto che cominciano per "R" che

abbiamo tradotto sabato scorso, c'era pure "Råvårén", che sarebbe il "cardellino", un uccellino assai bello e che canta proprio bene. Ma... da dove proviene il suo nome in dialetto? Non dal latino, non dallo spagnolo, non dal francese...Chi ne sa qualcosa?

R. M.

2 commenti:

  1. sono troppo sbadata! ho messo il commento nel 28 ottobre!

    Susy

    RispondiElimina