lunedì 29 ottobre 2007

I cåmpån dlå "Mådònå dlå Funtånå"

Åncùrå unå vòltå l'ingégnér Michèle Cüsón ås rigàlå in YouTube un filmà surå i nòs cåmpån. Ståvòltå ås tràtå di cåmpån dål Såntüàri dlå "Mådònå dlå Funtånå", må...Stùmå åtént, gint, pårchè ål cåmpånén l'è pròpi mis mal e ièn dré intérvénì prìmå ch'ål sìå tròp tàrdi!...Åiütùmå Dón Båtìstå! (Infurmåsión püsè précìš chi).

R. M.

Vérsión in itåliån:

Ancora una volta l'ingegner Michele Cuzzoni ci regala in YouTube

un filmato sulle nostre campane. Stavolta si tratta delle campane del Santuario della "Madonna della Fontana", ma... Stiamo attenti, gente, perchè il campanile è proprio messo male e stanno intervenendo prima che sia troppo tardi!...Aiutiamo Don Battista! (Informazioni più precise  qui).

R. M.

Nessun commento:

Posta un commento