domenica 14 ottobre 2007

Ål rågò.

Ål rågò.

Iér dòpdišnà ål nòs grüp l'à cumincià å trådüv i påròl dål nòs diålåt chi cuménciån pår "R". Tra i àltår påròl, ùmå truà åncåsì "rågò", lå vérsión lümlénå dlå "cåsölå", piat tårméntå cunusü in tütå lå nòså régión (e förå...). In intérnét ås trövån tånti ricèt dlå "cåsölå", me custå, p'r ésémpi, pår 6 pårsón:

Sich'ågh uà: 1 chìlo e mèš åd vérš - 800 g åd custén åd gugnìn - 250 g åd cudi - 300 g d'ügànigå - 2 pilén åd gugnìn - 1 urågiå - 2 èti 'd gåròtul e åd sèrål - un èto 'd sigùlå - mèš èto d' bütìr - bröd åd càrån - un bicér 'd vén biånch såch - sa (e pévår, vuråndå).

Fè bùi p'r un'uråtå i pilén tåià in mèš, i cudi e i uråg (pår sgråsà un pò 'l gugnìn...). Int ùnå pügnàtå gròså, trè déntår ål bütìr e fè 'ndà lå sigùlå, giuntègh i custén, i uråg e i cùdi tåià å fitén sütìl. Fè rušulà i càrån å fögh viv e giuntègh sèrål e gåròtul, vuiè 'l vén  e pö un cåsü 'd bröd, lå sa e 'l pévår e dègh un bèl msiön. Cuårcè e fè bùi p'r un'ùrå. Intånt, fè pulìd i vérš, tåièi å tòch e fèi cöš pår 5 - 10 minüt, pö trèi insèmå åi càrån cun l'ügànigå e fè bùi åncùrå pår mèš'ùrå, tri quart d'ùrå.
Cun lå puléntå e un bicér 'd bårbèrå l'è unå buntà!...

R. M.


Vérsión in itåliån:

Ieri pomeriggio il nostro gruppo ha cominciato a tradurre le parole

del nostro dialetto che iniziano per "R". Tra le altre parole abbiamo trovato anche "rågò", la versione lomellina della "cåsölå". In internet si trovano tante ricette della "cåsölå", come questa, per 6 persone:

Ingredienti: un chilo e mezzo di verze - 800 g di costine di maiale - 250 grammi di cotiche - 300 g di salsiccia - 2 piedini di maiale - 1 orecchia - 2 etti di sedano e di carote - 1 etto di cipolla - mezz'etto di burro - brodo di carne - un bicchiere di vino bianco secco - sale ( e pepe, volendo).

Far bollire per circa un'ora i piedini tagliati a metà, le cotiche e le orecchie (per sgrassare un po' il maiale...). In una pentola grossa, mettere il burro e far soffriggere la cipolla, aggiungere le costine, le orecchie e le cotiche tagliate a piccole strisce. Far rosolare le carni a fuoco vivace e aggiungere sedano e carote, versare il vino e poi un mestolo di brodo, il sale e il pepe e rimescolare il tutto. Coprire e cuocere per un'ora. Intanto pulire le verze, tagliarle a pezzi e cuocerle per 5 - 10 minuti, poi aggiungerle alle carni con la salsiccia e bollire ancora per mezz'ora,  tre quarti d'ora.
Con la polenta e un bicchiere di barbera è una bontà!...

R. M.

1 commento: