venerdì 26 dicembre 2014

Fùmågål såvé che 'l è Nådàl."'Gh è chi 'l Nådàl, må sta nò lì å spåvintàt
quånd 'l è Nådàl, duårùm i scür e fum gni drént ål ciàr
e chi int l'åbundånså šbårdlùmå un pò 'd bén
šlóngå i bras intùrn ål mónd quånd 'l è Nådàl.
Di' sü 'n' uråsión pår tütå cul'àltrå gint
che quånd 'l èNådàl åt vén'in mént,
må quånd 't ågh è 'l bóntémp.
Guàrdå fö då lå fnèstrå, 'gh è tüt un mónd ch'ål va nò bén.

Che ål pòst åd l'àquå såntå 'gh è ål 'mar di låcrimón,
indùå che invèci di cåmpånén ågh sónå 'mmà di cåmpånón.
Pr å stånòt tùcå nò å ti, må tùcå å lur.
E fiucårà nò
šü in Àfrica pr å stu Nådàl,
pår lur vés åncù ål mónd 'l è giåmò ål püsè bèl rigàl
indùå ch'å cråså mai gnint 'gh è sùtå pö 'l cånàl.
Lur ål lå sån mìå che 'l è Nådàl,
tìrå fö 'nå butéliå må då cul bón
fùmå pår lur ch'i èn là indùå ch'å brü
šå 'l su.
Lur ål lå sån mìå che 'l è Nådàl,
'l è Nådàl, fumågål såvé che 'l è Nådàl.

(Dalla versione bresciana di “Do They Know It’s Christmas” (Bob Geldof - Midge Ure).

giovedì 25 dicembre 2014

Åugüri!


"Nådàl sulón, cårnuàl tisón:Playsoundfile "C:\alnosdialat\Rosalia\provnadalsulon2.mp3" "Normal" Natale grande sole, carnevale tizzone. Quando a Natale il tempo è bello, a carnevale sarà freddo al punto da costringerci a stare accanto al fuoco".

lunedì 22 dicembre 2014

Oh, che bèl dì!..."Oh happy Day" in lénguå lumbàrdå.

giovedì 11 dicembre 2014

Éšòpo in Lümlénå.


Ål lìbår e 'l DVD ch'i sårån préšéntà sàbåt 13 (å trè ur) ål Sålón: tüti i fiö (d'ògni étà...) i èn invidà!