lunedì 15 aprile 2013

“Filušufåndå” ål 75°...Tata (Rosalia Carpani) propone la sua poesia in dialetto sannazzarese al ritrovo conviviale della classe 1938 a Rivanazzano.
14 aprile 2013.

martedì 9 aprile 2013

Lå discàricå.Un sunåt int ål nòs diålåt sùrå lå discàricå d'åmiånt ch'i vörån fa chi prèså å nüm:
Lå discàricå.
Int un cåmp å prèså å lå Gålónå,
dóncå nåncå tåntå luntån dål påìš,
i pénsån då fa 'nå ròbå nò bónå,
int ùnå tèrå insì giüstå pr ål riš.

Vörn å scåvà 'nå tårméntå büšónå
prufóndå un bèl pò, sö nò åd précìš,
pår pö limpìlå, insì ås råšónå,
åd làstår d'åmiånt: un prugèt cui bårbìš!

'L åmiånt, ål lå sùmå, 'l è un grån vilén:
åd mòrt in gir ån n'à fai se pö 'n n'à fai
'l è tròp périculùš, 'l è un åsåsén

då ténål luntån püsè ch'ås pö: ås sa mai!
Tra råfinérìå e 'l rèst, 't lå diš mén,
sårìsm å pòst insì: ùmå giåmò dai!...