lunedì 29 marzo 2010

Lå sinténså.
Iünå di påròl ch'i cuménciån pår "S" ch'ùmå sistémà sàbåt dòpdišnà l'è "sinténså", che int ål nòs diålåt l'è nò 'mmà  "verdetto, sentenza", må lå réndå åncåsì un quåicòs déstinà quaši pår fòrså å sücéd: "Šmìå ùnå sinténså...tüti i vòlt ch'å dévi šlårgà i pagn, å piövå!".
R. M.

Vérsión in Itåliån:

Una delle parole che iniziano per "S" che abbiamo messo a punto sabato pomeriggio è "sinténså", che nel nostro dialetto non è solamente "verdetto, sentenza", ma rimanda pure a qualcosa destinato quasi inesorabilmente a succedere:
"Sembra una fatalità...tutte le volte che devo stendere i panni, piove! ".

R. M.

mercoledì 24 marzo 2010

Gat åd màråm?
D'ùnå pårsónå tårméntå impåcià e intröpiå å dišùmå ch'l'è "švèltå me un gat åd màråm". Bén, i gat dål filmà i èn pròpi nò 'd màråm!...

Versión in Itåliån:

Di una persona estremamente impacciata e lenta nei movimenti diciamo che è "svelta come un gatto di marmo". Bene, i gatti del filmato non sono affatto di marmo...

R. M.

sabato 20 marzo 2010

Sgnèpå, Schnepfe, snipe.
Incö dòpdišnà, riléšånda i påròl dål nòs disiunàri "Dialåt sånåšårén - Itåliån" chi cuménciån pår "S", ùmå truà "šgnèpå" (gallinago gallinago), in itåliån beccaccino, un üšé dlå fåmìliå di Scolopacidae. Sicüråmént, gnépå" ål vénå dål tudåsch Schnepfe, che in ingléš l'è dvintà snipe. Insùmå: ùnå påròlå dål nòs diålåt lå smìå püsè å lå curispundentå inglešå che a cùlå itåliånå! E l'è nò l'ünich caš ch'umå truà!...

R. M.

Vérsión in Itåliån:

Oggi pomeriggio, rileggendo le parole del nostro dizionario "Dialetto sannazzarese - Italiano" che iniziano per  "S", abbiamo trovato šgnèpå" (gallinago gallinago), in italiano beccaccino, un un uccello della famiglia delle Scolopacidae. Sicuramente, "sgnépå" deriva dal tedesco Schnepfe, che in inglese è diventato snipe.. Insomma: una parola del nostro dialetto è più simile alla corrispondente inglese che non a quella italiana! E non è l'unico caso che abbiamo trovato!...


R. M.

sabato 13 marzo 2010

Giögh d'ùnå vòltå.
Bèl ål riférimént dål Nino Mågnån, int ùnå dumåndå å dón Mazzi l'àltrå sìrå in Bibliutécå, quånd l'à ricurdà ål giögh "båràtå cåntón, chil'è sùtå l'è un cuión"! Ål fa un pò ål pari cun l'àltår giögh: "alt e bas, chil'è sùtå l'è un påiàs!".

R. M.

Vérsión in Itåliån:

Bello il riferimento del Nino Magnani, in una domanda a don Mazzi l'altra sera in Biblioteca, quando ha ricordato il gioco "båràtå cåntón, chil'è sùtå l'è un cuión" ("baratta cantone, chi è sotto è un coglione")! Fa un po' il pari con l'altro gioco "alt e bas, chil'è sùtå l'è un påiàs!" ( "alto e basso, chi è sotto è un pagliaccio").

R. M.


25

domenica 7 marzo 2010

Ådìo, Sìndich Bolognese!...
E insì, 'l nòs sìndich Roberto Bolognese, dòp pénå 9 méš då lå sò pruclåmåsión (int ål vìdéo), ås n'è 'ndai. Dumån, å trè ur, tüt ål påìš ål sårà 'd sicür in fiånch åi sò fåmiliàr pår l'ültim sålüt.
Grasie, Sìndich!...

R. M.

Vérsión in Itåliån:

E così, il nostro sindaco Roberto Bolognese, ad appena 9 mesi dalla sua proclamazione (nel video), se n'è andato. Domani, alle 15, tutto il paese sarà sicuramente al fianco dei familiari per l'ultimo saluto.
Grazie, Sindaco!...

R. M.