sabato 13 marzo 2010

Giögh d'ùnå vòltå.
Bèl ål riférimént dål Nino Mågnån, int ùnå dumåndå å dón Mazzi l'àltrå sìrå in Bibliutécå, quånd l'à ricurdà ål giögh "båràtå cåntón, chil'è sùtå l'è un cuión"! Ål fa un pò ål pari cun l'àltår giögh: "alt e bas, chil'è sùtå l'è un påiàs!".

R. M.

Vérsión in Itåliån:

Bello il riferimento del Nino Magnani, in una domanda a don Mazzi l'altra sera in Biblioteca, quando ha ricordato il gioco "båràtå cåntón, chil'è sùtå l'è un cuión" ("baratta cantone, chi è sotto è un coglione")! Fa un po' il pari con l'altro gioco "alt e bas, chil'è sùtå l'è un påiàs!" ( "alto e basso, chi è sotto è un pagliaccio").

R. M.


25

Nessun commento:

Posta un commento