mercoledì 24 marzo 2010

Gat åd màråm?
D'ùnå pårsónå tårméntå impåcià e intröpiå å dišùmå ch'l'è "švèltå me un gat åd màråm". Bén, i gat dål filmà i èn pròpi nò 'd màråm!...

Versión in Itåliån:

Di una persona estremamente impacciata e lenta nei movimenti diciamo che è "svelta come un gatto di marmo". Bene, i gatti del filmato non sono affatto di marmo...

R. M.

Nessun commento:

Posta un commento