lunedì 29 marzo 2010

Lå sinténså.
Iünå di påròl ch'i cuménciån pår "S" ch'ùmå sistémà sàbåt dòpdišnà l'è "sinténså", che int ål nòs diålåt l'è nò 'mmà  "verdetto, sentenza", må lå réndå åncåsì un quåicòs déstinà quaši pår fòrså å sücéd: "Šmìå ùnå sinténså...tüti i vòlt ch'å dévi šlårgà i pagn, å piövå!".
R. M.

Vérsión in Itåliån:

Una delle parole che iniziano per "S" che abbiamo messo a punto sabato pomeriggio è "sinténså", che nel nostro dialetto non è solamente "verdetto, sentenza", ma rimanda pure a qualcosa destinato quasi inesorabilmente a succedere:
"Sembra una fatalità...tutte le volte che devo stendere i panni, piove! ".

R. M.

Nessun commento:

Posta un commento