domenica 22 marzo 2009

Å pich me 'l Sìrio.


Int ål nòs diålåt gh è un mòd åd dì, "å pich me 'l Sìrio", ch'ål ricòrdå ål nåufràg dål våpùr Sìrio. Ål 6 ågùst dål 1906, ål Sìrio 'l pårtìvå då Génuå cun insìmå cìrcå 2000 émigrånt in Åméricå, må ål 9 d'ågùst, prèså lå còstå spågnölå, l'à 'ndài å sbat cóntrå di scöi e l'è åfundà. Gh è stai tånti mòrt, 700 sécónd i giurnàl då cul témp là e lå ròbå l'à fai tårméntå imprésión: gh è stai lå cupértìnå dlå "Domenica dål Curiér", gh è nåsü ùnå cånsón pupulàr e, då nüm un mòd åd dì: vès "å pich me 'l Sìrio" vurìvå dì vès pròpi mis mal!...

R. M.

Vérsión in Itåliån:

Nel nostro dialetto c'è un modo di dire, "å pich me 'l Sìrio" (a

picco come il Sirio), che ricorda il naufragio del vapore Sirio. Il 6 agosto del 1906, il Sirio partiva da Genova con a bordo circa 2000 emigranti in America, ma il 9 di agosto, presso la costa spagnola, è finito contro degli scogli ed è affondato. Ci furono tanti morti, 700 secondo i giornali dell'epoca e la cosa destò fortissima impressione: ci fu la copertina della "Domenica del Corriere", nacque un canto popolare e, da noi, un modo di dire: essere a picco come il Sirio voleva dire essere proprio messi male!...

R. M.

venerdì 20 marzo 2009

I bårlånd.

Lå bårlåndå.

Int lå bèlå rübrìcå "Lå dispénså dlå mémòriå" püblicà då "Lå Lümlénå" ståsmånå, l'Énrìco Cårnuàl Schiåncå ål pàrlå dlå bårlåndå, ùnå piånténå èrbàcéå dlå fåmìgliå di Cruciferae (Bunias erucago L.), cunusü in itåliån me Cascellora, Landra o Cascella. Cun un pò då cui årbåt chi, dü pügn åd riš e dål bröd åd càrån, ùnå vòltå (ådès å sö nò...) ås fàvå un bèl piat åd "riš e bårlånd". E difàti i dišìvån:

"Riš e fåšö l'è lå mnèstrå di fiö; riš e bårlånd l'è lå mnèstrå di grånd"!

R. M.

Vérsión in Itåliån:


Nella bella rubrica "La dispensa della memoria" pubblicata da "La

Lomellina" questa settimana, Enrico Carnevale Schianca parla della barlanda, una piantina erbacea della famiglia delle Cruciferae (Bunias erucago L.), nota in italiano come Cascellora, Landra o Cascella. Con un po' di tali erbette, due pugni di riso e del brodo di carne, una volta (ora non so...) si preparava un bel piatto di "riso e barlande". E infatti si diceva:

"Ris e fåsö l'è lå mnèstrå di fiö; ris e bårlånd l'è lå mnèstrå di grånd":

Riso e fagioli è la minestra dei bambini; riso e barlande è la minestra dei grandi.


R. M.

lunedì 16 marzo 2009

Ål cü vérd.


Che bel l"Åvàr" åd Mòlière! Int ål nòs diålåt gh ùmå divèrsi ésprésión pår indicà un åvàr: l'è un "pög", l'è "strénc" e...l'è un "cü vérd". Già, chisà pårchè "cü vérd"? Fén'ådès sùmå nò stai bón då truà ùnå spiégåsión cunvincéntå: gh è un quåidün ch'ån nå sa un quåicòs?

R. M.

Vérsión in Itåliån:

Che bello l'"Avaro" di Molière! Nel nostro dialetto abbiamo diverse

espressioni per indicare un avaro: è un "pidocchio", è "stretto" e... è un "culo verde". Già, chissà perchè "culo verde"? Finora non siamo stati in grado di trovare una spiegazione convincente: c'è qualcuno che ne sa qualcosa?

R. M.

domenica 15 marzo 2009

Mumént müšicàl n. 4.

ü
I èn å smån impégnåtìv, custi chi, p'r ål nòs låùr sü 'l diålåt, cun dü incóntår  å lå smånå pår riléš e sistémå ål måtériàl ch'ùmå fai sü in cui an chi...Må sàbåt då sìrå, ùnå bèlå pàušå cun un tårméntå bèl cuncèrt å i Årbàdi, p'r ål ciclo "Un PO d'müšicå". Lå piånìstå Védrånå Kòvåc l'à sunà, trå l'àltår, ùnå bèlå vérsión dål "Mumént müšicàl n. 4" åd Råchmaninòv: cumplimént, Védrànå!

R. M.

Vérsión in Itåliån:


Sono settimane impegnative, queste, per il nostro lavoro sul dialetto,

con due incontri settimanali per rileggere e sistemare il materiale che abbiamo raccolto in questi anni...Ma sabato sera, una bella pausa con un bellissimo concerto a Erbatici per il ciclo "Un Po di musica". La pianista Vedrana Kovac ha suonato, tra l'altro, una bella versione del "Momento musicale n° 4" di Rachmaninov: complimenti, Vedrana!

R. M.

domenica 8 marzo 2009

Lå Fèstå dlå Dònå.Å tüti i dònn chi pàsån då chi, bón 8 åd mars, cun ùnå bèlå cånsón cåntà då lå Månnòiå !

R. M.

Vérsión in Itåliån:

A tutte le donne che passano di qui, buon 8 marzo, con una bella

canzone cantata dalla Mannoia!

R. M.