venerdì 19 febbraio 2010

L'ültim dì 'd Cårnuàl.


L'ültim dì 'd Cårnuàl å lå S.O.M.S, cun i brav ånimåtùr dl'Uråtòri å fa divårtì i fiö. E å lå fén dål vìdéo, ås pö cåpì sich å vö dì, då nüm, "péšà i pum"!...

R. M.

Vérsión in Itåliån:

L'ultimo giorno di Carnevale alla Sala S.O.M.S, con i bravi animatori dell'Oratorio a far divertire i ragazzi. E alla fine del video, si può capire cosa vuol dire, da noi, "pesare le mele"!...

R. M.

mercoledì 10 febbraio 2010

Un "fàciå å fàciå" tüt in diålåt.


 

Ins lå "Lümlénå" då stå smånå, ål fàciå å fàciå tüt in diålåt cun l'Åsésùr dål Cumün åd Sånåšà Ròbèrto Fügìn.
Un fàciå å fàciå sü i prublémå åministråtìv dål påìs, må cun tåntå irunìå, ås cåpìså: sùmå int lå smånå åd Cårnuàl, dòp tüt!
Cumplimént å l'Åsésùr, ch'l'à åcétå då måtås simpåticåmént in giögh!...

R. M.

Vérsión in Itåliån:

Sulla "Lomellina" di questa settimana, il faccia a faccia tutto in dialetto con l'Assessore del Comune di Sannazzaro Roberto Fuggini. Un faccia a faccia sui problemi amministrativi del paese, ma con tanta ironia, si capisce: siamo nella settimana di Carnevale, dopo tutto!
Complimenti all'Assessore, che ha accettato di mettersi simpaticamente in gioco!...

R. M.

martedì 9 febbraio 2010

Che sånguåtå!...


E lå sånguåtå? Sì, va bén, l'è cul ånèllide ch'ål vìvå in àquå e ch'å gh piàšå ciücià ål sångh, må l'è åncåsì cùlå dònå bónå då cåvàgh sòld å i òm, vuiåndågh ål pòrtåföi: då chi ål nòs mòd åd dì: "L'è péš che ùnå sånguåtå!"...

R. M.

Vérsión in Itåliån:

E la sanguisuga? S', certo, è quell'anellide che vive in acqua e  che ama succhiare il sangue, ma è anche quella donna capace di spillar quattrini agli uomini, vuotandogli il portafogli: da qui il nostro detto: "È peggio di una sanguisuga!"...

R. M.

lunedì 8 febbraio 2010

Ål såmbåión. - 1


Tra i påròl chi cuménciån pår "S", int ål nòs disiunàri å gh sårà åncåsì "såmbåión". Int ål vìdéo gh è lå ricètå: må smìå fàcil då fa: ùnå quai vòltå å prövi åncå mén (sì, må pö, 'l còléstéròlo!...). Pår såvé d'indùå lå sàltå fö lå påròlå "såmbåión", l'ünicå l'è åndà å léš cùlå pàginå chi.

R. M.

Tra le parole inizianti per "S", nel nostro dizionario ci sarà pure "såmbåión" (zabaglione). Nel video c'è la ricetta: mi sembra facile da fare: qualche volta provo anch'io ( sì, ma poi, il colesterolo!...). Per sapere l'origine della parola "zabaglione", l'unica è andare a leggere questa pagina.

R. M.

sabato 6 febbraio 2010

Cun lå sàbiå:


I èn nò pòch i påròl int ål nòs disiunàri "Diålåt sånåšårén - Itåliån" chi gh ån å che fa cun lå "sàbiå": gh ùmå
såbiàsåbiådürå, såbiårén (la pùlvår då sügà l'inciòstår prìmå ch' å rivàsån i càrtåsügh), cul sò såbiårö pår måtål déntår, såbiåtå (cùlå di réni, må åncå cùlå di gat), såbiè, såbión...
Må dificilmént i nòs vèg i ävrìsån imåginà che cun lå sàbiå ås pö fa cul ch' ås vådå int ål vìdéo!...

R. M.


Vérsión in Itåliån:


Non son poche le parole nel nostro dizionario "Dialetto sannazzarese - Italiano" che hanno a che fare con la "sàbiå" (sabbia): abbiamo såbià (sabbiare-sabbiato),  såbiådürå (sabbiatura), såbiårén (la polvere per asciugare l'inchiostro prima che arrivassero le carte assorbenti), col suo såbiårö per contenerlo, såbiåtå (quella dei reni, ma anche quella dei gatti), såbiè, såbión... (terreno e zone sabbiose)...
Ma difficilmente i nostri avi avrebbero immaginato che con la sabbia si possa fare ciò che si vede nel video!...

R. M.


mercoledì 3 febbraio 2010

Lå šåbåtå.


Sùmå 'dré å riléš i påròl dål nòs disiunàri chi cuménciån pår "S", trå i qual gh è åncåsì "šåbåtå", lå clàsicå pétégulå e ciciårónå då påìš. Diš che lå åbåtå dlå gùlå nåtå" lå vénå dål milånéš zabèta, cuntråsión åd "Elisabetta", pår ricurdà lå vìšita tårméntå lóngå dlå Mådònå å Elišåbåtå, sò cüšénå...

R. M.

Vérsión in Itåliån:

Stiamo rileggendo le parole del nostro dizionario che iniziano per "S", tra le quali c'è pure "šåbåtå", la classica pettegola e chiacchierona di paese. Pare che la "šåbåtå dlå gùlå nåtå" (zabetta dalla gola netta) derivi dal milanese zabètta, contrazione di Elisabetta, per ricordare la visita assai lunga fatta dalla Madonna alla cugina Elisabetta...

R. M.