lunedì 8 febbraio 2010

Ål såmbåión. - 1


Tra i påròl chi cuménciån pår "S", int ål nòs disiunàri å gh sårà åncåsì "såmbåión". Int ål vìdéo gh è lå ricètå: må smìå fàcil då fa: ùnå quai vòltå å prövi åncå mén (sì, må pö, 'l còléstéròlo!...). Pår såvé d'indùå lå sàltå fö lå påròlå "såmbåión", l'ünicå l'è åndà å léš cùlå pàginå chi.

R. M.

Tra le parole inizianti per "S", nel nostro dizionario ci sarà pure "såmbåión" (zabaglione). Nel video c'è la ricetta: mi sembra facile da fare: qualche volta provo anch'io ( sì, ma poi, il colesterolo!...). Per sapere l'origine della parola "zabaglione", l'unica è andare a leggere questa pagina.

R. M.

Nessun commento:

Posta un commento