mercoledì 3 febbraio 2010

Lå šåbåtå.


Sùmå 'dré å riléš i påròl dål nòs disiunàri chi cuménciån pår "S", trå i qual gh è åncåsì "šåbåtå", lå clàsicå pétégulå e ciciårónå då påìš. Diš che lå åbåtå dlå gùlå nåtå" lå vénå dål milånéš zabèta, cuntråsión åd "Elisabetta", pår ricurdà lå vìšita tårméntå lóngå dlå Mådònå å Elišåbåtå, sò cüšénå...

R. M.

Vérsión in Itåliån:

Stiamo rileggendo le parole del nostro dizionario che iniziano per "S", tra le quali c'è pure "šåbåtå", la classica pettegola e chiacchierona di paese. Pare che la "šåbåtå dlå gùlå nåtå" (zabetta dalla gola netta) derivi dal milanese zabètta, contrazione di Elisabetta, per ricordare la visita assai lunga fatta dalla Madonna alla cugina Elisabetta...

R. M.

3 commenti:

 1. Pensavo significasse Ciabatta e basta... però al suono si sente...

  RispondiElimina
 2. Infatti, è diverso:

  šåbåtå è la pettegola (la š è sibilante, come in rosa).

  La ciabatta è såvàtå (s dura).

  Ciau.

  R. M.

  RispondiElimina