sabato 30 gennaio 2010

Ål pòst d'un åmìš.

http://cambiasannazzaro.blogspot.com/Blog Cambia Sannazzaro via kwout


Incö, l'åmìš Elvio Vivaldini l'à püblicà int ål sò blògh "Cåmbiå Sånåšà" un pòst indùå che 's pàrlå dål låùr sùrå ål nòs diålåt che sùmå 'dré fa, pårlåndån me d'un éšémpi cuncrét åd diféšå di trådisión lucàl. Grasie, Elvio, åncå å nòm dlå Làurå, dlå Fràncå e dlå Ròšålìå!...

R. M.

Vérsión in Itåliån:

Oggi, l'amico Elvio Vivaldini ha pubblicato sul suo blog "Cambia Sannazzaro" un post in cui si parla del lavoro sul nostro dialetto che stiamo portando avanti, citandolo come un esempio concreto di difesa delle tradizioni locali. Grazie, Elvio, anche a nome di Laura, Franca e Rosalia!...

R. M.


Nessun commento:

Posta un commento