martedì 19 gennaio 2010

I rišòt dlå Lümlénå.


Quånd sùmå rivà å "rišòt", riléšåndå i påròl dål nòs disiunàri "Diålåt sånåšårén - Itåliån" chi cuménciån pår "R", ùmå fai me cun i mnèstå åd riš: ùmå éléncà tüt i tipi åd rišot dlå nòså trådisión lümlénå e ciuè:
rišòt cun sut'i tòch; rišòt giàld; rišòt cun i årticiòch; rišòt cun lå pàstå 'd sålàm; rišòt cui fidighìn; rišòt cun la sücå;
rišòt cui rån; rišòt cui vårtìš; rišòt cui fónš; rišòt cui pòr; rišòt cui sparš; rišòt cun lügànigå; rišòt cui quai...I åvrùmå dì tüti?

Vérsión in Itåliån:

Quando siamo arrivati a "rišòt" (risotto), rileggendo le parole del nostro dizionario "Dialetto sannazzarese - Italiano" inizianti per "R", abbiamo fatto come per le minestre di riso: abbiamo elencato tutti i tipi di risotto della nostra tradizione lomellina e cioè:

rišòt cun sut'i tòch, risotto con sotto i pezzi: risotto con pezzi di carne di diverse qualità e quindi molto gustoso; rišòt giàld: risotto con lo zafferano; rišòt cun i årticiòch: risotto con i carciofi; rišòt cun lå pàstå 'd sålàm: risotto con la pasta di salame; rišòt cui fidighìn: risotto coi fegatini (di pollo); rišòt cun la sücå: risotto con la zucca; rišòt cui rån: risotto con la polpa delle cosce di rana; rišòt cui vårtìš: risotto con il luppolo selvatico; rišòt cui fónš: risotto coi funghi; rišòt cui pòr: risotto coi porri; rišòt cui sparš: risotto con gli asparagi; rišòt cun lügànigå: risotto con la salsiccia; rišòt cui quai: risotto con le quaglie...Li avremo citati tutti?

R. M.

Nessun commento:

Posta un commento