giovedì 7 gennaio 2010

Che fiucàdå, l'an påsà!


L'an påsà, me incö, quåntå név! Quàši quàši, ål lå pudìvåm "mångià d'in pé"!...

R. M.

Vérsión in Itåliån:

L'anno scorso, come oggi, quanta neve! Quasi quasi la potevamo "mangiare da in piedi"!...

R. M.

Nessun commento:

Posta un commento