giovedì 14 gennaio 2010

Tåitù.

Lå régìnå Tåitù e Ménélìk II (då Wikipedia)l

 

 

Un'àltrå påròlå ch'ùmå truà riléšåndå ål nòs vucåbulàri e ch'lå cuménciå par "R": "régìnå". E sübit lå mént lå va ål nòs mòd åd dì: "Lå par lå régìnå Tåitù", pår dì d'ùnå dònå tårméntå ingiuièlà, un pò me lå régìnå d'Etiòpiå ( ål sò vér nòm l'érå Walatta Mikael, 1856 ca - Addis Abeba, 1919), ch'l'è stai lå dònå åd Ménélik II.

R. M.

Vérsión in Itåliån: 

Un'altra parola che abbiamo trovato rileggendo il nostro dizionario e che comincia per "R": "régìnå"  (regina). E subito la mente corre al nostro modo di dire: "Lå par lå régìnå Tåitù" (Sembra la regina Taitù), per dire di una donna esageratamente ingioiellata, un po' come la regina d'Etiopia ( vero nome Walatta Mikael, 1856 ca - Addis Abeba, 1919), che fu la moglie di Menelik II.

R. M.

Nessun commento:

Posta un commento