lunedì 31 dicembre 2007

Bón an!

Lå pàginå 'd génàr dål tåcuìn.

Bón an å tüti i åmiš dål "Blògh dål bårdügh"! Spérùmå che ål 2008 ål sìå un pò méi då cul ch'l'è dré fini!...Må intånt chi gh'è ål tåcuìn 'd l'an növ dål nòs blògh, nåtürålmént tüt in diålåt! In ògni föi gh'è unå fòto 'd Sånåšà d'ùnå vòltå (sì, ål lå sö, i érån méi di fòto åd bèi fiulåt dål påìs...Vådrùmå p'r ål 2009!...).
Chi l'è ch'ål lå vö, gh'à åmmà då scårgà i 12 föi dål tåcuìn (i èn di sémplic files .doc) e pö ståmpài in A 4.
Clichè insìmå di link di vàri méš pår duvèri e pö sålvài:

génàr   fébràr   mars   åprìl   mag   giügn  lüi  ågùst   sétémbår   utùbår  nuémbår  dicémbår

Åugùri!

R. M.

Vérsión in itåliån:

Buon anno a tutti gli amici del "Blog del bårdügh"! Speriamo che il

2008 sia un po' meglio di quello che sta finendo!...Ma intanto qui c'è il calendario dell'anno nuovo del nostro blog, naturalmente tutto in dialetto! In ogni foglio c'è una foto della Sannazzaro d'un tempo (sì, lo so, erano meglio delle foto di belle ragazze del paese...Vedremo per il 2009!...). Chi lo vuole, deve solo scaricare i 12 fogli del calendario (sono dei semplici files .doc) e poi stamparli in A 4. Cliccate sui link dei vari mesi per aprirli e poi salvarli:

gennaio   febbraio   marzo   aprile   maggio   giugno  luglio  agosto   settembre   ottobre  novembre 

dicembre


Auguri!

R. M.

lunedì 24 dicembre 2007

"Cåmpån duls å Nådàl".

Då l'ingégnér Michéle Cüsón, un rigàl tårméntå bèl: un filmà cun tånti imàgin åd cåmpån e ùnå méludìå méråvigliùšå sunà då lü å l'òrgån e cåntà dål sópràno Elišabeth N.: "Cåmpån duls å Nådàl". Èco i påròl dål cånt:


"1) Suon di campane nel vento dondola dondola_e va-a-a
dan quelle note d'argento gioia_e calor din don dan.
Sembra che cantino gli Angeli_ancor
Sembra che cantino gli Angeli_ancor
Canti d'amore_e di pace come cantavan allor!

2) Suon di campane_a Natale mai così dolce sei tu-u-u
certo quel suon celestiale chiama_il bambino Gesù.
Scende così dalle stelle_il Signor
Scende così dalle stelle il Signor
Viene di nuovo qui_in terra per benedir tutti_i cuor!

3) Vola quel suon di campane note gioconde che va-a-an
fino_a contrade lontane spande l'eco din don dan.
Tutti nel mondo gioire faran
Tutti nel mondo gioire faran
Suona su tutta la terra dolci campane_a Natal!".Gràsie, Michèle, e åugùri å ti e å tüti i åmìš då cul blògh chi!

R. M.


Vérsión in itåliån:

Dall'ingegner Michele Cuzzoni, un bellissimo regalo: un video con

tante immagini di campane e una melodia meravigliosa suonata da lui all'organo e cantata dal soprano Elisabeth N.: "Dolci campane a Natale". Ecco il testo del canto:


"1) Suon di campane nel vento dondola dondola_e va-a-a
dan quelle note d'argento gioia_e calor din don dan.
Sembra che cantino gli Angeli_ancor
Sembra che cantino gli Angeli_ancor
Canti d'amore_e di pace come cantavan allor!

2) Suon di campane_a Natale mai così dolce sei tu-u-u
certo quel suon celestiale chiama_il bambino Gesù.
Scende così dalle stelle_il Signor
Scende così dalle stelle il Signor
Viene di nuovo qui_in terra per benedir tutti_i cuor!

3) Vola quel suon di campane note gioconde che va-a-an
fino_a contrade lontane spande l'eco din don dan.
Tutti nel mondo gioire faran
Tutti nel mondo gioire faran
Suona su tutta la terra dolci campane_a Natal!".Grazie, Michele, e auguri a te e a tutti gli amici di questo blog!

R. M.

domenica 23 dicembre 2007

Bón Nådàl!

E å prupòšit di préšèpi, intlå céšå åd Sån Bårnårdén gh'è duèrtå fénå ål 7 åd génàr l'éspùšisión di prèšèpi insèmå a lå mustrå futugràficå sùrå 'l Nådàl d'unå vòltå e dål dìdincö å Sånåšà.

Då cui dål grüp d' "Ål nòs diålåt", Bón Nådàl å tüti i åmìš dål "Blògh dål bårdügh"!

Làurå, Fràncå, Ròšålìå e Rénàto.

Vérsión in itåliån:

E a proposito di presepi, nella chiesa di San Bernardino è aperta

fino al 7 di gennaio l'esposizione dei presepi insieme alla mostra fotografica dedicata al natale di ieri e di oggi a Sannazzaro.


Dai membri del gruppo de "Il nostro dialetto", Buon Natale a tutti gli amici del "Blog del bårdügh"!

Laura, Franca, Rosalia e Renato.

martedì 18 dicembre 2007

Lå såràcå.

Guårdåndå intål vìdéo cul siùr chi ch'ål mångiå un'åréngå crüdå, m'è gnü in mént che dåchindrérå, inti ca dlå pòvrå gint, i tåcàvån sü unå såràcå (èco iünå di påròl ch'i cuménciån pår "S" ch'ùmå trådùt sàbåt påsà) å un fil ch'ål pindìvå surå ål tàul: tüti cui ch'i érån såtà šü å mångià i puciàvån un tòch åd puléntå intlå såràcå tåcà sü, giüst pår dàgh un pò 'd såùr e prufüm...Ricurdùmåsån, mågàri, intål dišnà 'd Nådàl, ò ål cénón dl'ültim dì dl'an!....

R. M.

Vérsión in itåliån:

Guardando nel video questo signore che mangia un'aringa cruda,

mi son ricordato che una volta, nelle case della povera gente, appendevano una salacca (aringa affumicata, ecco una delle parole che iniziano per "S" che abbiamo tradotto sabato scorso) a un filo che pendeva sopra la tavola: tutti i commensali "pucciavano" (intingevano) un pezzo di polenta nella salacca appesa, giusto per darle un po' di sapore e profumo...Ricordiamocelo, magari, durante il pranzo di Natale, o il cenone dell'ultimo dell'anno!...

R. M.

domenica 16 dicembre 2007

Bàbi e sat.

Che bèl (bèl?) båbión! Må iér dòpdišnà, 'ndåndå 'vånti å trådüv i påròl dål nòs diålåt chi cuménciån pår "S", ùmå truà "sat", un àltår nòm ch'ål vö dì "rospo", åncå se lå påròlå  "bàbi" l'è tårméntå püsè cumünå å Sånåšà...Chisà d'indùå ål vénå stu "sat"!? Fórse, å lå luntånå, dål spågnö "sapo"?

R. M.

Vérsión in itåliån:

Che bel (bello?) rospone! Ma ieri pomeriggio, proseguendo nella

traduzione delle parole del nostro dialetto che iniziano per "S", abbiamo trovato anche "sat", un altro nome che indica il rospo, anche se il termine  "bàbi" è assai più comune a Sannazzaro...Chissà da dove proviene questo "sat"!? Forse, alla lontana, dallo spagnolo "sapo"?

R. M.

venerdì 14 dicembre 2007

I trè cåmpån. - 1

E dóncå, i trè cåmpån dål nòs Såntüàri dlå "Mådònå dlå Funtånå" i ån ricumincià å sunà, dòp cinquåntå dì, å lå fén dål réstàur ch'là riguårdà tüt ål cåmpånén e åncåsì i cåmpån. Intål vìdéo dl'ingégnér Cüsón, ch'là dirèt i låùr åd réstàur, ås fa våd i vari faš åd cålibråsión di cåmpån, che d'ùrå in åvånti ås vådran åncå åd nòt, inlüminà då lå lüš blö åd quàtår néón spéciàl. Sich'ùmå mai då dì: un grån bèl låùr, fai cun tåntå cumpéténså e påsión dål Michél  Cüsón e dåi sò culåburåtùr. Gràsie, Michéle, e gràsie å tüti cui ch'ån dai unå mån å purtà å lå fén ål réstàur!

(I pårticulàr sùrå ål vìdéo in cùlå påginå chi).

R. M.


Vérsión in itåliån:

E dunque, le tre campane del nòstro Santuario

della "Madonna della Fontana" sono tornate a suonare, dopo cinquanta giorni, alla conclusione del restauro che ha riguardato tutta la torre campanaria e le campane stesse. Nel video dell'ingegner Cuzzoni, che ha diretto i lavori di restauro, si mostrano le varie fasi di calibrazione delle campane, che d'ora in poi si vedranno anche di notte, illuminate dalla luce blu di quattro neon speciali. Che dire di più: un gran bel lavoro, eseguito con tanta competenza e passione da Michele Cuzzoni e dai suoi collaboratori. Grazie, Michele, e grazie a tutti coloro che hanno dato una mano a portare a termine il restauro!

(I particolari sul video a questa pagina).

R. M.

sabato 8 dicembre 2007

I cåmpån dlå "Mådònå".

Cåmpånå Dò 4, prìmå e dòp ål réstàur (fòto M. Cüsón).

Cåmpånå Ré 4, prìmå e dòp ål réstàur (fòto M. Cüsón).

Cåmpånå Mi 4, prìmå e dòp ål réstàur (fòto M. Cüsón).

Intlå giurnà dédicà å lå Mådònå, vurìs mustrà åncåsì intål blògh i tårméntå bèi risültà di låùr åd réstàur di cåmpån dål nòs Såntüàri dlå "Mådònå dlå Funtånå", che l'ngégnér Michéle Cüsón e i sò culåburåtùr i ån finì då pòch. P'r ådès, i trè cåmpån réståurà i èn éspòst in céšå, spitåndå ch'å finìsån i låùr åd cunsulidåmént dål cåmpånén. I pårticulàr då cul bèl låùr chi, intål sit åd l'ingégnér.
Gràsie, Michéle!

R. M.


Nella giornata dedicata alla Madonna, vorrei documentare anche

sul blog gli splendidi risultati dei lavori di restauro delle campane del nostro Santuario della "Madonna della Fontana", che l'ingegner Michele Cuzzoni e i suoi collaboratori hanno da poco terminato. Per il momento, le tre campane restaurate sono esposte in chiesa, in attesa della conclusione dei lavori di consolidamento della torre campanaria. I particolari di questo bel lavoro, sul sito dell'ingegnere.
Grazie, Michele!

R. M.

giovedì 6 dicembre 2007

Såmpón e šåmpón.

Ùmå giåmò pårlà di du månér då prunüncià lå "S": un cünt l'è dì "rùså" (rossa), un àltår cünt l'è dì "rùšå" (roggia)! Åncåsì å l'inìsi di påròl, nåtürålmént, pö cåpità lå stéså ròbå: ål "såmpón", l'è unå såmpå bèlå gròså, må ål "šåmpón" l'è un sålüm tårméntå bón, fai cun lå càrån dål gugnì trià, spésià e insåcà intlå cùdiå di såmp dåvånti dlå béstiå, ch'ås fa cöš pròpi in cul pérìòdo chi. E lå nòså Prò lòco, quånd l'è ch'lå pruårà å bat ål récord dål šåmpöm püsè gròs intål Cårnuàl Burgundo?

R. M.

Vérsión in itåliån:

Abbiamo già parlato dei due modi di pronunciare la "S": un conto

è dire "rùså" (rossa), altro conto è dire "rùšå" (roggia)! Anche all'inizio delle parole, ovviamente, può avvenire lo stesso: lo "såmpón" (zampone), è una zampa bella grossa, ma lo "zampone" è (anche, in italiano) un salume ottimo, fatto con la carne di maiale tritata, speziata e insaccata nella cotenna delle zampe anteriori dell'animale, che si fa cuocere proprio in questo periodo. E la nostra Pro loco, quand'è che tenterà di battere il record dello zampone più grande, al Carnevale Burgundo?

R. M.

martedì 4 dicembre 2007

Ciao, Luca!

Luca Cresci.

E insì, un àltår fiö tårméntå giùn (19 an!...) dål nòs påìš l'è mòrt intål sòlit incidént strådàl. L'è sücès dumìncå påsà, å lå måténå pråst, å Scàldåsù. Då cul ch'i dìšån i sò åmiš, i sò ex-cumpàgn då scòlå e i sò prufésùr (l'àvå pénå fai lå måtürità å lüi, ål Bórdóni) intlå "Pruvìnciå" d'incö, Lucå Crésci l'érå un brav fiö, sémp'r ålégår e dispunìbil, pén åd vöiå då viv e åd fidüciå intål sò åvgnì. Må ål distén ål s'à mis åd tråvèrs, gram fiö!...
Ciau, Luca!

R. M.

Vérsión in itåliån:

E così, un altro ragazzo giovanissimo (19 anni!...) del nostro

paese è morto nel solito incidente stradale. E' successo domenica scorsa, al mattino presto, a Scaldasole. Da quanto dicono i suoi amici, i suoi ex-compagni di scuola e i suoi professori (aveva appena fatto la maturità a luglio, al Bordoni) sulla "Provincia Pavese" di oggi, Luca Cresci era un bravo ragazzo, sempre allegro e disponibile, pieno di voglia di vivere e di fiducia nel suo futuro. Ma il destino si è messo di traverso, povero ragazzo!...
Ciao, Luca!

R. M.

lunedì 3 dicembre 2007

Ål såmbåión.

Ål såmbåión (då Wikipédiå).

Tra i påròl dål nòs diålåt chi cuménciån pår "S" e ch'ùmå trådùt l'altrér, gh'érå åncåsì "såmbåión" (zabaglione). Sùrå l'urìgin dål nòm e dlå ricètå dlå fåmùšå crémå, gh'è divèrsi vérsión. Iünå lå pàrlå d'un fra, Påsquàl då Baylon, che, intål Cincént, å Türén, åi dòn che in cunfésiunàl ås låmintàvån di sò òm un pò...scars, ågh cunsigliàvå unå sò ricètå, sintétišà in 1 + 2 + 2 + 1, che gh'åvrìs dai un pò püsè...fòrså. Unå vòltå fai sånt, ål fra l'è dvintà in diålåt türinéš Sån Båión e då chi ål sò duls, ål "sambaión".
Sécónd un'àltrå vérsión, lå ricètå lå sårìs nåsü pår cas, quånd, sémpår intål Cincént, všén å Régio Émiliå, ål cåpitån åd véntürå Giuàn Båglión, å cürt åd vìvår, l'à måndà di sò suldå å purtà viå un quåicòs dåi påišån dål pòst. Må i suldà  i ån truà 'mmà di öv, sücår, un pò 'd vén e di èrb årumàtich. In måncånså åd méi, ål cåpitån l'à fai msià ål tüt e gh'à dai åi suldå stå crémå, inveci dlå sòlitå süpå. I suldà i èn stai tårméntå cuntént e dål nòm dål cåpitån, "Zvan Baión"...gh'è gnü fórå...ål såmbåión!

Èco lå ricètå, Gh'uà måt:
1 rus d'öv
2 cüciàr åd sücår e šbat fénå quånd ål rus l'è gnü quàši biånch.
Giuntàgh:
2 güs d'öv bèi pén åd mårsàlå
1 güs d'àcquå.
Måt å bàgnòmårìå msiåndå sémpår cul cüciàrén e tirà vìå prìmå ch'ål bùiå, siguitåndå å msià.

Che buntà!...

R. M.

Vérsión in itåliån:

Tra le parole del nostro dialetto che cominciano per "S" e che

abbiamo tradotto l'altro ieri, c'era pure "såmbåión" (zabaglione). Intorno all'origine del nome e della ricetta della celebre crema ci sono diverse versioni. Una parla di un frate, Pasquale da Baylon, che nel Cinquecento, a Torino, alle donne che in confessionale si lamentavano dei propri mariti un po'...scarsi, consigliava una sua ricetta, sintetizzata in 1 + 2 + 2 + 1, che avrebbe dato loro un po' più...vigore. Una volta fatto santo, il frate divenne  in dialetto torinese San Baion e da qui il suo dolce, lo zabaglione.
Secondo un'altra versione, la ricetta sarebbe nata per caso quando, sempre nel Cinquecento, presso Reggio Emilia, il capitano di ventura Giovanni Baglioni, a corto di viveri, mandò dei suoi soldati a razziare qualcosa presso i contadini del posto. Ma i soldati trovarono solo uova, zucchero, un po' di vino e delle erbe aromatiche. In mancanza di meglio, il capitano fece mescolare il tutto e diede ai soldati quella crema, invece della solita zuppa. I soldati furono assai contenti e, dal nome del capitano, Giovanni Baglioni, venne fuori...lo zabaglione!

Ecco la ricetta. Mettere:
1 tuorlo d'uovo,
2 cucchiai di zucchero e sbattere finchè il rosso è diventato quasi bianco.
Aggiungere:
2 gusci d'uovo abbondanti di marsala
1 guscio d'acqua.
Mettere a bagnomaria mescolando sempre col cucchiaino e togliere prima del bollore, continuando a mescolare.

Che bontà!

R. M.

sabato 1 dicembre 2007

Che "sånguåta"!...

Iünå di påròl dål nòs diålåt chi cuménciån pår "S" ch'ùmå trådùt incö dòpdišnà l'è stàiå "sånguåta" (sanguisuga). Eh, quånd då fiö åndàvåm å fa lå nödå ål "Quint", ågh n'érå di sånguåt in gir!... Må "sånguåtå", då nüm, l'è åncåsì culå dònå ch' lå riéså å càtàgh sü fénå i bén åd sèt céš ål sò òm...Pòvr'òm!...

R. M.

Vérsión in itåliån:

Una delle parole del nostro dialetto che iniziano per "S" che

abbiamo tradotto oggi pomeriggio è stata "sånguåta" (sanguisuga). Eh, quando da ragazzi andavamo a fare il bagno al cavo "Quinto", ce n'erano di sanguisughe in giro!... Ma "sånguåta", da noi, è anche quella donna che riesce a sperperare perfino i beni di sette chiese al marito...Pover'uomo!...

R. M.