giovedì 6 dicembre 2007

Såmpón e šåmpón.

Ùmå giåmò pårlà di du månér då prunüncià lå "S": un cünt l'è dì "rùså" (rossa), un àltår cünt l'è dì "rùšå" (roggia)! Åncåsì å l'inìsi di påròl, nåtürålmént, pö cåpità lå stéså ròbå: ål "såmpón", l'è unå såmpå bèlå gròså, må ål "šåmpón" l'è un sålüm tårméntå bón, fai cun lå càrån dål gugnì trià, spésià e insåcà intlå cùdiå di såmp dåvånti dlå béstiå, ch'ås fa cöš pròpi in cul pérìòdo chi. E lå nòså Prò lòco, quånd l'è ch'lå pruårà å bat ål récord dål šåmpöm püsè gròs intål Cårnuàl Burgundo?

R. M.

Vérsión in itåliån:

Abbiamo già parlato dei due modi di pronunciare la "S": un conto

è dire "rùså" (rossa), altro conto è dire "rùšå" (roggia)! Anche all'inizio delle parole, ovviamente, può avvenire lo stesso: lo "såmpón" (zampone), è una zampa bella grossa, ma lo "zampone" è (anche, in italiano) un salume ottimo, fatto con la carne di maiale tritata, speziata e insaccata nella cotenna delle zampe anteriori dell'animale, che si fa cuocere proprio in questo periodo. E la nostra Pro loco, quand'è che tenterà di battere il record dello zampone più grande, al Carnevale Burgundo?

R. M.

3 commenti:

 1. Ma cullì l'è un salam?!?

  Susy

  RispondiElimina
 2. No, l'è un zampòn!...Tl'è mai mangià?


  R. M.

  RispondiElimina
 3. Credi ad sì.... ma son no sicura! Lo chiederò a me padar!

  Susy

  RispondiElimina