sabato 8 dicembre 2007

I cåmpån dlå "Mådònå".

Cåmpånå Dò 4, prìmå e dòp ål réstàur (fòto M. Cüsón).

Cåmpånå Ré 4, prìmå e dòp ål réstàur (fòto M. Cüsón).

Cåmpånå Mi 4, prìmå e dòp ål réstàur (fòto M. Cüsón).

Intlå giurnà dédicà å lå Mådònå, vurìs mustrà åncåsì intål blògh i tårméntå bèi risültà di låùr åd réstàur di cåmpån dål nòs Såntüàri dlå "Mådònå dlå Funtånå", che l'ngégnér Michéle Cüsón e i sò culåburåtùr i ån finì då pòch. P'r ådès, i trè cåmpån réståurà i èn éspòst in céšå, spitåndå ch'å finìsån i låùr åd cunsulidåmént dål cåmpånén. I pårticulàr då cul bèl låùr chi, intål sit åd l'ingégnér.
Gràsie, Michéle!

R. M.


Nella giornata dedicata alla Madonna, vorrei documentare anche

sul blog gli splendidi risultati dei lavori di restauro delle campane del nostro Santuario della "Madonna della Fontana", che l'ingegner Michele Cuzzoni e i suoi collaboratori hanno da poco terminato. Per il momento, le tre campane restaurate sono esposte in chiesa, in attesa della conclusione dei lavori di consolidamento della torre campanaria. I particolari di questo bel lavoro, sul sito dell'ingegnere.
Grazie, Michele!

R. M.

4 commenti:

 1. In che cesa?!?

  Susy

  RispondiElimina
 2. Dla Funtana, obviously...


  R. M.

  RispondiElimina
 3. Bonasira a tut dù...

  mama mia che fred...so drè cungelà!!!

  anca a SaNasà a ghè i pinguè c'a giran par i strà?! eheheh

  un salut dla RaFa! ^_^

  RispondiElimina
 4. Sì, gh'è un timpàss anca chi!...


  Ciao, Raffa!


  R. M.

  RispondiElimina