mercoledì 14 settembre 2011

Ålpinìstå såvåtón in Bibliutécå (3).Lå tèrså e ültimå  part 'd lå préšéntåsión di "Ålpinìstå såvåtón", trådüsión int ål nòs diålåt dål lìbår dål 'Chìle Giuàn Càgna "Alpinisti ciabattoni". Préšéntåsión dål cd-ròm ålégà å lå trådüsión.

Vérsión in Itåliån:

La terza e ultima parte della presentazione di "Ålpinìstå såvåtón", traduzione nel nostro dialetto del libro di Achille Giovanni Cagna "Alpinisti ciabattoni". Presentazione del cd-rom allegato alla traduzione.

R. M.

martedì 13 settembre 2011

Ålpinìstå såvåtón in Bibliutécå (2).Lå sécóndå part 'd lå préšéntåsión di "Ålpinìstå såvåtón", cun lå létürä int ål nòs diålåt d'un quåi tòch äd lå stòriå.

Vérsión in Itåliån:

La seconda parte della presentazione di "Alpinisti ciabattoni", con la lettura nel nostro dialetto di qualche brano della storia.

R. M.

lunedì 12 settembre 2011

Ålpinìstå såvåtón in Bibliutécå (1).Lå préšéntåsión in Bibliutécå di "Ålpinìstå såvåtón", trådüsión int ål nòs diålåt di "Alpinisti ciabattoni", scrit int ål 1888 dål 'Chìle Giuàn Càgnå: prìmå part, cun i intérvént intrudütìv åd l'åsésùr å lå cultürå Gråsièlå Invårnìš e cul (quàši) tüt in diålåt  dål sìndich Giuàn Magi. Vìdéo dål Pédår Gat, p. g. c.

Vérsión in Itåliån:

La presentazione in Biblioteca di "Ålpinìstå såvåtón", traduzione nel nostro dialetto di "Alpinisti ciabattoni", scritto nel 1888 da Achille Giovanni Cagna: prima parte, con gli interventi introduttivi dell'assessore alla cultura Graziella Invernizzi e quello (quasi) tutto in dialetto del sindaco Giovanni Maggi. Video di Pietro Gatti, p. g. c.

R. M.

domenica 4 settembre 2011

Ålpinìstå såvåtón in Bibliutécå. - 1 - 1Vånårdì 9 sétémbår (å 9 ur åd sìrå) å préšénti in Bibliutécå lå trådüsión int ål nòs diålåt dål lìbår "Ålpinìstå såvåtón", dål 'Chìle Giàn Càgna. L'è lå stòriå 'd dü sånåšårén dlå fén dål '800 ch'i vån in våcånså int ål lagh d'Ortå, ùnå våcånså un pò å lå Fåntòzzi: l'è pròpi un lìbår divårtént e ål gh à ålégà un cd-ròm cun i du vérsión itåliån-diålåt e l'àudio pår sintì tütå lå stòriå lišü då mén. In diålåt sånåšårén, uviåmént!...

R. M.

Vérsión in Itåliån:

Venerdì 9 settembre (alle 21) presento in Biblioteca la traduzione nel nostro dialetto del libro "Alpinisti ciabattoni", di Achille Giovanni Cagna. È la storia di due sannazzaresi di fine '800 che vanno in vacanza al lago d'Orta, una vacanza un po' alla Fantozzi: è proprio un libro divertente e ha allegato un cd-rom con le due versioni italiano-dialetto e l'audio per ascoltare tutta la storia letta da me. In dialetto sannazzarese, ovviamente...

R. M.