martedì 31 dicembre 2013

Bón Sån Silvèstår å tüti!


Dål Renato Ornaghi:

Å Sån Silvèstår,
'l an vèg ål fa i vålìš
e pö 'l va ål èstår...

lunedì 30 dicembre 2013

Réšisténså milånéšå.Un bèl "cürt" sùrå lå Réšisténså milånéšå (quaši) tüt in milånéš.

martedì 24 dicembre 2013

Åugüri!


…Hai tempo a ffà presepi e accenne artari:
questo è er primo Natale che ss’è vvisto
senza manco un boccon de pifferari.

(G. G. Belli, 24 dicembre 1836)
…’T ågh è pari fa préšèpi e viscà åltàr:
cuschì ‘l è ‘l prim Nådàl ch’ås è vüst
sénså nåncå un tucåt åd piféràr.

(R. M., 24 dicémbår 2013)


Pår dìlå giüstå, ‘l è giåmò un pò ch’ås nå vådå pü chi då nüm…

Må in ògni caš


Tånti åugüri å tüti!

sabato 21 dicembre 2013

G. G. Belli: 'l ültim sunåt.Int ål 150° 'd lå mòrt dål grån Puétå rumån ( 21 dicémbår 1863), lå vérsión in diålåt lümlén dål sò ültim sunåt, ål 2279°: "Sora Crestina mia, pe un caso raro". Då lå préšéntåsión dål lìbår-cd "Belli in Lomellina".

I du vérsión:

venerdì 20 dicembre 2013

Belli e i suldà bón.Dumån ål sårà ål 150° ånivérsàri 'd lå mòrt dål puétå rumån Giüšèp Giuåchìn Bèli (21 dicémbår dål 1863). Pår l'ucåšión, un àltår di sò sunåt ch'ö trådùt int ål nòs diålåt: "I suldà bón", då lå préšéntåsión dål lìbår-cd "Belli in Lomellina".

I du vérsión:

martedì 3 dicembre 2013

Saltamartin e cåvålåtå.Saltamartin in Briånså, cåvålåtå chi då nüm, må lå cånsón l'è "Money for Nothing" di Dire Straits:Saltamartin
Cåvålåtå.

Quand seri giovin, quand seri on fioeu
Vegniva estaa e mì navi là a giugà
O anca straiaa stes cont la faccia in sù
Ne l’erba volta dent perduu in del praa

On ciel tutt bloeu, de quej che ghe n’è pù
Per or e or vardavi imbambolaa
E gh’era on mond dent in quel praa sconduu
On mar de amis, seri tant fortunaa

Gh’era l’amis ghezz, gh’eren i amis luzert,
Ma el pussee car di amis l’era on scior verd
Cont sora el cò dò bej longh antenn visin
Viscor ‘mè on gatt l’era on saltamartin

E se ghe pensi, quand ghe pensi adess
Ben me regordi quej longh salt de quell
On lamp pareven e ne faseva spess
Sora i fil d’erba precis ‘mè on pennell

On trapezista lù el pareva vess
E poeu vardall sù i fior se l’era bell
Ma che fin brutta, el sii se l’è success?
Chè ‘sto por crist l’ha poeu majaa on usell

Por crist, por crist, por crist, por crist saltamartin

Quånd ‘s érå giùn, quånd ås ér’un fiö
Gnìvå d’istài e mén ‘ndàv’ là å giügà
Ò åncå bütà šü cu’ lå facia in sü
In mèš å l’èrbå vultià sü ‘nt ål pra.

Un cél tüt blö, då cui ch’ås nå vådå pü
Pår di ur intrégh guårdàv’imbåmbulà
E ‘gh érå un mónd å scuš int å cul pra
Un mar d’åmìš, ‘s érå pròpi furtünà.‘Gh ér i liö-liö, ‘gh érå i åmìš lüšèrt,
må ‘l åmìšå püsè càrå ‘l ér’’nå siùrå vérdå
cui åntèn in cò, lå pårìvå ‘nå füšåtå,
švèltå me un gat l’érå ‘nå cåvålåtå.
E  s’ågh pénsi, quånd ågh pénsi ådès
Å i å ricordi bén i sò tårméntå salt
Pårìvån di såiåt e i érån pròpi alt
Insìmå di fil d’èrbå sénså ciåmà pårmès


Ùnå tråpésìstå lå vurìvå vès
Di vòlt un fiùr ågh fàvå då cåpé
Må… che brütå fén: sich’ål ‘gh è sücès?
Stå gràmå crìstå ål l’à mångià un üšé


Gràmå crìstå, gràmå crìstå åd cåvålåtå