sabato 21 dicembre 2013

G. G. Belli: 'l ültim sunåt.Int ål 150° 'd lå mòrt dål grån Puétå rumån ( 21 dicémbår 1863), lå vérsión in diålåt lümlén dål sò ültim sunåt, ål 2279°: "Sora Crestina mia, pe un caso raro". Då lå préšéntåsión dål lìbår-cd "Belli in Lomellina".

I du vérsión:

2279. “Sora Crestina mia1StickyNote “108” “103” “Signora Cristina mia (era la nuora del Poeta)” “4000”, pe un caso raro”

Sora Crestina mia, pe un caso raro
io povero cristiano bbattezzato
senz’avecce2StickyNote “65” “221” “senz’averci “ “2000” né ccorpa né ppeccato
m’è vvienuto un ciamorro da somaro.

Aringrazziat’Iddio3StickyNote “60” “289” “(sia) ringraziato Iddio” “2000”! l’ho ppropio a ccaro!
E mme lo godo tutto arinnicchiato
su sto mi letto sporco e inciafrujjato4StickyNote “295” “335” “disordinato” “2000”,
come un zan Giobbe immezzo ar monnezzaro.

Che cce volemo fà? ggnente pavura5StickyNote “266” “406” “niente paura” “2000”.
Tant’e ttanto le sorte sò ddua sole:
drento o ffora; o in figura6StickyNote “212” “448” “in persona reale (viva)” “3000” o in zepportura.

E a cche sserveno poi tante parole?
Pascenza o rrabbia sin ch’er freddo dura:
staremo in cianche7StickyNote “128” “540” “sulle gambe (in piedi)” “3000” quanno scotta er zole.
21 febbraio 1849

1. Signora Cristina mia (era la nuora del Poeta).
2. senz’averci. 3. (sia) ringraziato Iddio.
4. disordinato. 5. niente paura. 6. in persona reale (viva). 7. sulle gambe (in piedi).
101. “Siùrå Cristìnå mìå, pår un caš rar”.

Siùrå Cristìnå mìå, pr un caš rar
mén, pòvår cristiån bèl e bådšà
sénså végh né cùlpå né pécà
són custipà då brüt e cul gåtàr.


Ringråsiùm ål Signùr, ‘gh l’ö pròpi car!
E ‘m lå gòdi chi tüt rånghignà
int ål mè lét bèl e infårflà,
e me Giòb ‘gh ö ‘nå påsiìns’éšémplàr.

Sich’ùmå mai då fa? Mìå åd pågürå.
D’åltrónde i sòrt i èn åmmà du:
déntår ò fö; ò viv ò in sépultürå.


Sich’å sèrvån di påròl åncù?
Påsiìnså ò ràbiå fén che ‘l fråd ål dürå:
fårùm’ gåmbå quånd å scòtå ‘l su.

16 génàr 2012

Nessun commento:

Posta un commento