venerdì 20 dicembre 2013

Belli e i suldà bón.Dumån ål sårà ål 150° ånivérsàri 'd lå mòrt dål puétå rumån Giüšèp Giuåchìn Bèli (21 dicémbår dål 1863). Pår l'ucåšión, un àltår di sò sunåt ch'ö trådùt int ål nòs diålåt: "I suldà bón", då lå préšéntåsión dål lìbår-cd "Belli in Lomellina".

I du vérsión:


1268. Li sordati bboni.

Subbito c’1StickyNote “55” “152” “Appena che” “2000”un Zovrano de la terra
crede c’un antro j’abbi tocco un fico2StickyNote “233” “160” “gli abbia toccato un fico|(un nonnulla)” “3000”,
disce ar popolo suo: “Tu sei nimmico
der tale o dder tar re; ffàjje la guerra.”

E er popolo, pe sfugge3StickyNote “178” “266” “per sfuggire” “2000” la galerra
o cquarc’antra grazzietta che nnun dico,
pijja lo schioppo, e vviaggia com’un prico
che spedischino in Francia o in Inghirterra.

Ccusì, pe li crapicci d’una corte
ste pecore aritorneno a la stalla
co mmezza testa e cco le gamme storte.

E cco le vite sce se ggiuca4StickyNote “199” “475” “ci si giuoca” “2000” a ppalla,
come quela5StickyNote “50” “494” “come se quella” “2000” puttana de la morte
nun vienissi da lei6StickyNote “82” “517” “non venisse da sè” “2000” senza scercalla.

23 maggio 1834
1. Appena che.  2. gli abbia toccato un fico (un nonnulla). 3. per sfuggire. 4. ci si giuoca. 5. come se quella. 6. non venisse da sé.

71. I suldà bón.

’Pénå che un suvrån ‘d lå nòså tèrå
’l crådå che un àltår ågh àbiå tucà
un figh, ågh dìšå ål sò pòpul: “Cul là
’l è un tò némìš: fågh un pò lå guèrå”.

E ‘l pòpul, pår nò finì in gålérå
ò mågàri ådritürå impicà,
ål pìå ål s-ciòp e ål lå fån viågià
me ‘n pach in Frånciå ò in Inghiltèrå.

E insì, pår di cåprìsi tåntå fòrt
sti båc i vénn indré å lå sò stàlå
cun mèšå tèstå e cun i gåmb (å) stòrt.

E cun lå vìtå ås giögå å bàlå,
tån’ me se cùlå putànå åd lå mòrt
lå gnis nò dåpårlé sénså ciårcàlå.

5 génàr 2012

Nessun commento:

Posta un commento