martedì 3 dicembre 2013

Saltamartin e cåvålåtå.Saltamartin in Briånså, cåvålåtå chi då nüm, må lå cånsón l'è "Money for Nothing" di Dire Straits:Saltamartin
Cåvålåtå.

Quand seri giovin, quand seri on fioeu
Vegniva estaa e mì navi là a giugà
O anca straiaa stes cont la faccia in sù
Ne l’erba volta dent perduu in del praa

On ciel tutt bloeu, de quej che ghe n’è pù
Per or e or vardavi imbambolaa
E gh’era on mond dent in quel praa sconduu
On mar de amis, seri tant fortunaa

Gh’era l’amis ghezz, gh’eren i amis luzert,
Ma el pussee car di amis l’era on scior verd
Cont sora el cò dò bej longh antenn visin
Viscor ‘mè on gatt l’era on saltamartin

E se ghe pensi, quand ghe pensi adess
Ben me regordi quej longh salt de quell
On lamp pareven e ne faseva spess
Sora i fil d’erba precis ‘mè on pennell

On trapezista lù el pareva vess
E poeu vardall sù i fior se l’era bell
Ma che fin brutta, el sii se l’è success?
Chè ‘sto por crist l’ha poeu majaa on usell

Por crist, por crist, por crist, por crist saltamartin

Quånd ‘s érå giùn, quånd ås ér’un fiö
Gnìvå d’istài e mén ‘ndàv’ là å giügà
Ò åncå bütà šü cu’ lå facia in sü
In mèš å l’èrbå vultià sü ‘nt ål pra.

Un cél tüt blö, då cui ch’ås nå vådå pü
Pår di ur intrégh guårdàv’imbåmbulà
E ‘gh érå un mónd å scuš int å cul pra
Un mar d’åmìš, ‘s érå pròpi furtünà.‘Gh ér i liö-liö, ‘gh érå i åmìš lüšèrt,
må ‘l åmìšå püsè càrå ‘l ér’’nå siùrå vérdå
cui åntèn in cò, lå pårìvå ‘nå füšåtå,
švèltå me un gat l’érå ‘nå cåvålåtå.
E  s’ågh pénsi, quånd ågh pénsi ådès
Å i å ricordi bén i sò tårméntå salt
Pårìvån di såiåt e i érån pròpi alt
Insìmå di fil d’èrbå sénså ciåmà pårmès


Ùnå tråpésìstå lå vurìvå vès
Di vòlt un fiùr ågh fàvå då cåpé
Må… che brütå fén: sich’ål ‘gh è sücès?
Stå gràmå crìstå ål l’à mångià un üšé


Gràmå crìstå, gràmå crìstå åd cåvålåtå


 

Nessun commento:

Posta un commento